Календарен график за провеждане на учебния процес и изпитните сесии за учебната 2013/2014 година

Учебен процес

Продължителност

Период

Редовно обучение

Зимен семестър

учебни занятия

15 седмици

02.09.2013 г.- 13.12.2013 г.

изпитна сесия

.

14.12.2013 г.- 23.12.2013 г. и
13.01.2014 г.- 19.01.2014 г.

ваканция

3 седмици

24.12.2013 г.- 12.01.2014 г.

поправителна сесия

1 седмица

20.01.2014 г.- 26. 01.2014 г.

Летен семестър

учебни занятия

15 седмици

27.01.2014 г.- 09.05.2014 г.

изпитна сесия

.

10.05.2014 г.- 23.05.2014 г.

поправителна сесия

1 седмица

26.05.2014 г.- 31.05.2014 г.

годишна ликвидационна сесия

1 седмица

25.08.2014 г.- 31.08.2014 г.

Задочно обучение

Зимен семестър

учебни занятия за ii, iii и iv курс всички специалности, и v курс право

3 седмици

17.06.2013 г. - 07.07.2013 г

учебни занятия за i курс всички специалности

3 седмици

19.08.2013 г. - 08.09.2013 г.

изпитни сесии

2 седмици

04.11.2013 г. - 16.11.2013 г.

поправителна сесия

2 седмици

09.12.2013 г. - 23.12.2013 г.

Летен семестър

учебни занятия

3 седмици

13.01.2014 г.- 02.02.2014 г.

изпитни сесии

2 седмици

04.03.2014 г. - 15.03.2014 г.

поправителна сесия

2 седмици

10.05.2014 г.- 23.05.2014 г.

годишна ликвидационна сесия

1 седмица

09.06.2014 г. - 15.06.2014 г.

Държавни изпити за студенти, дипломиращи се в окс "Бакалавър" и "Магистър" /без специалност "Право"/

предварителна

редовна

поправителна

30.06.2014 г. - 10.07.2014 г.

08.09.2014 г. - 26.09.2014 г.

03.02.2015 г. - 20.02.2015 г.

Държавни изпити само за специалност "Право"

редовна

поправителна

.

08.09.2014 г. - 24.11.2014 г.

05.03.2015 г. - 30.04.2015 г.

.

Забележка:

  1. Допълнителна поправителна сесия, на основание чл. 35, ал.3 от ПОД се организира и обявява от Основното звено и е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените основни сесии в настоящия календарен график.
  2. По преценка на ръководствата на основните звена, за специалности в задочна форма на обучение, където хорариумът на дисциплините е повече от 50 % от хорариума за редовно обучение, очните занятия могат да се променят спрямо графика с една седмица.

/съгласно заповед № 960/19.04.2013 г. /

Последна промяна: 2014-11-25