Утвърждавам,
Ректор
Проф. д.н. Иван Мирчев

Календарен график
за провеждане на учебния процес и изпитните сесии за учебната 2014/2015 година
/съгласно заповед № 683/13.03.2014 г. /

учебен процес продължителност период
Редовно обучение
Зимен семестър
учебни занятия 15 седмици 01.09.2014 г.- 12.12.2014 г.
изпитна сесия 3 седмици 15.12.2014 г.- 21.12.2014 г. и
05.01.2015 г.- 18.01.2015 г.
ваканция 2 седмици 22.12.2014 г.- 04.01.2015 г.
поправителна сесия 1 седмица 19.01.2015 г.- 24. 01.2015 г.
Летен семестър
учебни занятия 15 седмици 26.01.2015 г.- 08.05.2015 г.
изпитна сесия
11.05.2015 г.- 30.05.2015 г.
поправителна сесия 1 седмица 01.06.2015 г.- 06.06.2015 г.
годишна ликвидационна сесия 1 седмица 24.08.2015 г.- 30.08.2015 г.
Задочно обучение
Зимен семестър
учебни занятия за 2, 3 и 4 курс всички специалности, и 5 курс право 3 седмици 16.06.2014 г. - 06.07.2014 г.
учебни занятия за 1 курс всички специалности 3 седмици 25.08.2014 г. - 14.09.2014 г.
изпитни сесии

- редовна сесия 2 седмици 03.11.2014 г. - 14.11.2014 г.
- поправителна сесия 2 седмици 10.12.2014 г. - 19.12.2014 г.
Летен семестър
учебни занятия 3 седмици 05.01.2015 г.- 25.01.2015 г.
изпитни сесии
- редовна сесия 2 седмици 09.03.2015 г. - 20.03.2015 г.
- поправителна сесия 2 седмици 11.05.2015 г.- 22.05.2015 г.
годишна ликвидационна сесия 1 седмица 08.06.2015 г. - 14.06.2015 г.
Държавни изпити за студенти, дипломиращи се в окс "бакалавър" и "магистър" /без специалност "право"/
предварителна редовна поправителна
29.06.2015 г. - 12.07.2015 г. 14.09.2015 г. - 25.09.2015 г. 01.02.2016 г. - 19.02.2016 г.
Държавни изпити само за специалност "право"
редовна поправителна
14.09.2015 г. - 27.11.2015 г. 07.03.2016 г. - 29.04.2016 г.

Забележка:

1. Допълнителна поправителна сесия, на основание чл. 35, ал.3 от ПОД се организира и обявява от Основното звено и е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените основни сесии в настоящия календарен график.

2. По преценка на ръководствата на основните звена, за специалности в задочна форма на обучение, където хорариумът на дисциплините е повече от 50 % от хорариума за редовно обучение, очните занятия могат да се променят спрямо графика с една седмица.

Съгласувано:
Зам. ректор ОД
Проф. д-р Рая Мадгерова
Съгласувано:
Зам. ректор ОД
Доц. д-р Траян Попкочев

Последна промяна: 2015-04-07