К А Л Е Н Д А Р Е Н Г Р А Ф И К

за провеждане на учебния процес и изпитните сесии за учебната 2016/2017 година

/съгласно заповед № 1113/18.04.2016/

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

12.09.2016 г. - 23.12.2016 г.

Ваканция

2 седмици

26.12.2016 г. - 06.01.2017 г.

Изпитна сесия

3 седмици

09.01.2017 г. - 27.01.2017 г.

Поправителна сесия

1 седмица

30.01.2017 г. - 03.02.2017 г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

06.02.2017 г. - 19.05.2017 г.

Изпитна сесия

3 седмици

22.05.2017 г. - 09.06.2017 г.

Поправителна сесия

1 седмица

12.06.2017 г. - 16.06.2017 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

07.09.2017 г. - 13.09.2017 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

 

Учебни занятия

за всички специалности

3 седмици

22.08.2016 г. - 10.09.2016 г.

Изпитни сесии

- редовна сесия

2 седмици

31.10.2016 г. - 11.11.2016 г.

- поправителна сесия

2 седмици

05.12.2016 г. - 16.12.2016 г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

3 седмици

09.01.2017 г. - 27.01.2017 г.

Изпитни сесии

 

 

- редовна сесия

2 седмици

13.03.2017 г. - 24.03.2017 г.

- поправителна

2 седмици

08.05.2017 г. - 19.05.2017 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

07.09.2017 г. - 13.09.2017 г.

ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР" /БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"/

 

Предварителна

Редовна

Поправителна

26.06.2017 г. - 14.07.2017 г.

14.09.2017 г. - 29.09.2017 г.

05.02.2018 г. - 23.02.2018 г.

ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО

 

Редовна

Поправителна

 

14.09.2017 г. - 01.12.2017 г.

05.02.2018 г. - 23.02.2018 г.

Забележка:

1. Допълнителна поправителна сесия, на основание чл. 35, ал. 3 от ПОД се организира и обявява от основното звено и е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените основни сесии в настоящия календарен график.

2. По преценка на ръководствата на основните звена, за специалности в задочна форма на обучение, където хорариумът на дисциплините е повече от 50% от хорариума за редовно обучение, очните занятия могат да се променят спрямо графика с една седмица.

Календарен график за провеждане на учебния процес и изпитните сесии на студентите от специалностите Медицинска сестра и Акушерка по образователно-квалификационна степен "бакалавър" за учебната 2015/2016 година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

05.10.2015г. - 29.01.2016г.

Ваканция

2 седмици

21.12.2015г. - 03.01.2016г.

Изпитна сесия

3 седмици

01.02.2016г. - 19.02.2016г.

Поправителна сесия

1 седмица

22.02.2016г. - 28.02.2016г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

29.02.2016г. - 10.06.2016г.

Изпитна сесия

2 седмици

13.06.2016г. - 26.06.2016г.

Поправителна сесия

2 седмица

27.06.2016г. - 10.07.2016г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

29.08.2016г. - 04.09.2016г.

Забележка: Допълнителна поправителна сесия, на основание чл. 35, ал. 3 от ПОД се организира и обявява от основното звено и е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените основни сесии в настоящия календарен график.

Последна промяна: 2017-04-18