Календарният график за продължителността на семестрите, семестриалните и държавните изпитни сесии за учебната 2017/2018 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

11.09.2017 г. - 22.12.2017 г.

Ваканция

2 седмици

25.12.2017 г. - 05.01.2018 г.

Изпитна сесия

3 седмици

08.01.2018 г. - 26.01.2018 г.

Поправителна сесия

1 седмица

29.01.2018 г. - 02.02.2018 г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

05.02.2018 г. - 18.05.2018 г.

Изпитна сесия

3 седмици

21.05.2018 г. - 08.06.2018 г.

Поправителна сесия

1 седмица

11.06.2018 г. - 15.06.2018 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

03.09.2018 г. - 10.09.2018 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР


 

 

Учебни занятия

за всички специалности

3 седмици

21.08.2017 г. - 10.09.2017 г.

Изпитни сесии

- редовна сесия

2 седмици

30.10.2017 г. - 10.11.2017 г.

- поправителна сесия

2 седмици

04.12.2017 г. - 15.12.2017 г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

3 седмици

08.01.2018 г. - 28.01.2018 г.

Изпитни сесии

 

 

- редовна сесия

2 седмици

12.03.2018 г. - 23.03.2018 г.

- поправителна

2 седмици

07.05.2018 г. - 18.05.2018 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

03.09.2018 г. - 10.09.2018 г.

ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР" /БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"/

Предварителна

Редовна

Поправителна

25.06.2018 г. - 13.07.2018 г.

13.09.2018 г. - 03.10.2018 г.

04.02.2019 г. - 22.02.2019 г.

ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО

Редовна

Поправителна

17.09.2018 г. - 30.11.2018 г.

18.02.2019 г. - 26.04.2019 г.

Забележка:

1. Допълнителна поправителна сесия, на основание чл. 35, ал. 3 от ПОД, се разрешава от ректора след обосновано предложение от основното звено и се обявява и организира от основното звено. Допълнителната сесия е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените сесии в настоящия календарен график.

2. По преценка на ръководствата на основните звена, за специалности в задочна форма на обучение, където хорариумът на дисциплините е повече от 50% от хорариума за редовно обучение, очните занятия могат да се променят спрямо графика с една седмица.

3. Обявените официални национални празници са почивни дни за студенти и преподаватели, независимо дали влизат в рамките на сесиите, учебните семестри или очните занятия.

4. Графикът за практическите държавни изпити в училище и в детска градина по възможност да се вмести в рамките на графика за държавните изпити и да се съобрази с графиците на учебния процес на училищата и детските градини. За сесиите, в които това не е възможно, се изготвят графици по факултети, които да бъдат представени при зам.-ректора по образователните дейности и в Дирекция "Образователни дейности".

Последна промяна: 2019-08-26