Календарен график за провеждане на учебния процес и изпитните сесии за учебната 2018/2019 година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

25.09.2018 г. - 18.01.2019 г.

Ваканция

2 седмици

24.12.2018 г. - 04.01.2019 г.

Изпитна сесия

3 седмици

21.01.2019 г. - 08.02.2019 г.

Поправителна сесия

1 седмица

11.02.2019 г. - 15.02.2019 г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

18.02.2019 г. - 31.05.2019 г.

Изпитна сесия

3 седмици

03.06.2019 г. - 21.06.2019 г.

Поправителна сесия

1 седмица

24.06.2019 г. - 28.06.2019 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от IV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

01.07.2019 г. - 05.07.2019 г.

Годишна ликвидационна сесия

- за студентите от IV и V курс

- за студентите от I до III курс

1 седмица

 

02.09.2019 г. - 13.09.2019 г.

16.09.2019 г. - 27.09.2019 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР


 

 

Учебни занятия

3 седмици

03.09.2018 г. - 21.09.2018г.

Изпитни сесии- редовна сесия

2 седмици

29.10.2018 г. - 09.11.2018 г.

- поправителна сесия

2 седмици

03.12.2018 г. - 14.12.2018 г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

3 седмици

21.01.2019 г. - 15.02.2019 г.

Изпитни сесии

 

 

- редовна сесия

2 седмици

11.03.2019 г. - 22.03.2019 г.

- поправителна

2 седмици

07.05.2019 г. - 18.05.2019 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от IV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

01.07.2019 г. - 05.07.2019 г.

Годишна ликвидационна сесия

- за студентите от IV и V курс

- за студентите от I до III курс

1 седмица

 

02.09.2019 г. - 13.09.2019 г.

16.09.2019 г. - 27.09.2019 г.

ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР" /БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"/

Предварителна

Редовна

Поправителна

10.07.2019 г. - 23.07.2019 г.

09.09.2019 г. - 20.09.2019 г.

03.02.2020 г. - 21.02.2020 г.

ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"

Редовна

Поправителна

18.09.2019 г. - 13.12.2019 г.

03.02.2020 г. - 15.05.2020 г.

Забележка:

1. Допълнителна поправителна сесия, на основание чл. 35, ал. 3 от ПОД, се разрешава от ректора след обосновано предложение от основното звено и се обявява и организира от основното звено. Допълнителната сесия е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените сесии в настоящия календарен график.

2. По преценка на ръководствата на основните звена, за специалности в задочна форма на обучение, където хорариумът на дисциплините е повече от 50% от хорариума за редовно обучение, очните занятия могат да се променят спрямо графика с една седмица.

3. Обявените официални национални празници са почивни дни за студенти и преподаватели, независимо дали влизат в рамките на сесиите, учебните семестри или очните занятия.

4. Графикът за практическите държавни изпити в училище и в детска градина по възможност да се вмести в рамките на графика за държавните изпити и да се съобрази с графиците на учебния процес на училищата и детските градини. За сесиите, в които това не е възможно, се изготвят графици по факултети, които да бъдат представени при зам.-ректора по образователните дейности и в Дирекция "Образователни дейности".

5. Да не се насрочват учебни занятия с магистри и семестриални и държавни изпити в дните, определени за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити, съгласно Правилника за прием на студенти в Югозападния университет "Неофит Рилски".

Последна промяна: 2019-08-26