ГРАФИК

За провеждане на преддипломна педагогическа практика на студентите от специалност

"Педагогика и образователен мениджмънт" - IV курс

Всички студенти от специалност Педагогика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение, учебна 2017-2018 г. да проведат 11- седмична преддипломна педагогическа практика в периода 12.02. - 30.04.2018 г., в базовите училища и  институции в Благоевград.

Отговорник гл.ас.д-р Марияна Шехова-Канелова

Факултетен №

Име и фамилия на

студента

Име и фамилия на базовия специалист

Място на провеждане

Време на провеждане

1

14200321300

Десислава Бранимирова Грънчарова

Христо Манчев - директор

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

12.02-02.03.2018 г.

2

14200321303

Стела Ивайлова Джамбазка

Христо Манчев - директор

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

12.02-02.03.2018 г.

3

14200321304

Зоя Николова Златинчина

Христо Манчев - директор

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

12.02-02.03.2018 г.

4

14200321306

Елена Иванова Кузманова

Христо Манчев - директор

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

12.02-02.03.2018 г.

5

14200321308

Янка Николова Янева

Христо Манчев - директор

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

12.02-02.03.2018 г.

6

14200321314

Нина Георгиева Георгиева

Ирена Граховска - педагогически съветник

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

12.02-02.03.2018 г.

7

14200321321

Стоян Петров Атанасов

Ирена Граховска - педагогически съветник

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

12.02-02.03.2018 г.

8

14200321324

Цветомира Александрова Димитрова

Ирена Граховска - педагогически съветник

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

12.02-02.03.2018 г.

9

14200321326

Милена Бисерова Въгленова

Ирена Граховска - педагогически съветник

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

12.02-02.03.2018 г.

10

 

14200321327

Кристина Стоянова Каменова

Ирена Граховска - педагогически съветник

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

12.02-02.03.2018 г.

Факултетен

Име и фамилия на студента

Име и фамилия на базовия специалист

Място на провеждане

Време на провеждане

1

14200321300

Десислава Бранимирова Грънчарова

Ивайло Златанов

 

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград

 

06.03.-23.03.2018 г.

2

14200321303

Стела Ивайлова Джамбазка

Ивайло Златанов

 

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград

 

06.03.-23.03.2018 г.

3

14200321304

Зоя Николова Златинчина

Ивайло Златанов

 

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград

 

06.03.-23.03.2018 г.

4

14200321306

Елена Иванова Кузманова

Ивайло Златанов

 

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград

 

06.03.-23.03.2018 г.

5

14200321308

Янка Николова Янева

Ивайло Златанов

 

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград

 

06.03.-23.03.2018 г.

6

14200321314

Нина Георгиева Георгиева

Катя Иванова

Старши експерт по информационно осигуряване

06.03.-23.03.2018 г.

7

14200321321

Стоян Петров Атанасов

Катя Иванова

Старши експерт по информационно осигуряване

06.03.-23.03.2018 г.

8

14200321324

Цветомира Александрова Димитрова

Катя Иванова

Старши експерт по информационно осигуряване

06.03.-23.03.2018 г.

9

14200321326

Милена Бисерова Въгленова

Катя Иванова

Старши експерт по информационно осигуряване

06.03.-23.03.2018 г.

10

14200321327

Кристина Стоянова Каменова

Катя Иванова

Старши експерт по информационно осигуряване

06.03.-23.03.2018 г.

Факултетен №

Име и фамилия на студента

Име и фамилия на базовия специалист

Място на провеждане

Време на провеждане

1

14200321314

Нина Георгиева Георгиева

Христо Манчев - директор

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

26.03.-11.04.2018 г.

2

14200321321

Стоян Петров Атанасов

Христо Манчев - директор

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

26.03.-11.04.2018 г

3

14200321324

Цветомира Александрова Димитрова

Христо Манчев - директор

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

26.03.-11.04.2018 г

4

14200321326

Милена Бисерова Въгленова

Христо Манчев - директор

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

26.03.-11.04.2018 г

5

14200321327

Кристина Стоянова Каменова

Христо Манчев - директор

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

26.03.-11.04.2018 г

6

14200321300

Десислава Бранимирова Грънчарова

Ирена  Граховска - педагогически съветник

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

26.03.-11.04.2018 г

7

14200321303

Стела Ивайлова Джамбазка

Ирена Граховска - педагогически съветник

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

26.03.-11.04.2018 г

8

14200321304

Зоя Николова Златинчина

Ирена Граховска - педагогически съветник

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

26.03.-11.04.2018 г

9

14200321306

Елена Иванова Кузманова

Ирена Граховска - педагогически съветник

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

26.03.-11.04.2018 г

10

14200321308

Янка Николова Янева

Ирена Граховска - педагогически съветник

II ОУ "Д.Благоев", Благоевград

26.03.-11.04.2018 г

Факултетен №

Име и фамилия на студента

Име и фамилия на базовия специалист

Място на провеждане

Време на провеждане

1

14200321314

Нина Георгиева Георгиева

Ивайло Златанов

 

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград

12.04.-30.04.2018 г

2

14200321321

Стоян Петров Атанасов

Ивайло Златанов

 

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград

12.04.-30.04.2018 г

3

14200321324

Цветомира Александрова Димитрова

Ивайло Златанов

 

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград

12.04.-30.04.2018 г

4

14200321326

Милена Бисерова Въгленова

Ивайло Златанов

 

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград

12.04.-30.04.2018 г

5

14200321327

Кристина Стоянова Каменова

Ивайло Златанов

 

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград

12.04.-30.04.2018 г

6

14200321300

Десислава Бранимирова Грънчарова

Катя Иванова

Старши експерт по информационно осигуряване

12.04.-30.04.2018 г

7

14200321303

Стела Ивайлова Джамбазка

Катя Иванова

Старши експерт по информационно осигуряване

12.04.-30.04.2018 г

8

14200321304

Зоя Николова Златинчина

Катя Иванова

Старши експерт по информационно осигуряване

12.04.-30.04.2018 г

9

14200321306

Елена Иванова Кузманова

Катя Иванова

Старши експерт по информационно осигуряване

12.04.-30.04.2018 г

10

14200321308

Янка Николова Янева

Катя Иванова

Старши експерт по информационно осигуряване

12.04.-30.04.2018 г

 

 

 

 

 

 

 

Важно! На 30.04.2018 г. студентите ще бъдат оценени за практиката.

 

По време на преддипломната педагогическа практика не се разрешава разместване на студентите. Студентите трябва да се запознаят с базовите специалисти преди започване на практиката за уточняване на организацията на съвместната работа. За преддипломната педагогическа практика студентите да заверят стажантските си книжки.

Оценката на студентите от преддипломната практика включва текущ контрол от отговорника на практиката и се формира като резултат от оценяване на техните знания, умения и компетентности в рамките на всеки един от трите етапа: 1) при директор в училище; 2) Педагогически съветник 3) РУО - Благоевград; След практиката се провежда Държавен практико-приложен изпит (ДППИ) пред комисия, определена допълнително със заповед на Ректора.

До ДППИ се допускат само студенти, които са провели практиката, положили са всички семестриални изпити и са получили минимум оценка Среден 3 на текущ контрол.

Студентите представят уверение за положени семестриални изпити пред лицето, изготвящо заповедта за ДППИ.

Директорите на базови училища и ръководителите на приемащите организации и институции не приемат студенти, които не са включени в настоящата заповед.

Базовите специалисти провеждат системен контрол върху работата на студентите.

При несправяне с възложените задачи от страна на студента, базовият специалист, директорът или  ръководителят на базовата организация имат право да изискат съответно прекъсване на практиката.

.

Последна промяна: 2018-02-07