Студентите от магистърска програма "Физическо възпитание и спорт", II курс, редовно обучение, да проведат 90 часа Преддипломна педагогическа практика от 1.03.2020 г. до  15.05.2020 г. както следва:

ИМЕ НА СТУДЕНТА

ФАК.№

УЧИЛИЩЕ

БАЗОВ УЧИТЕЛ

1

Николай Владимиров Калоянов

18200241903

ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - гр. Благоевград

Антон Гръчки

2

Йордан Михайлов Караджов

18200241901

III ОУ "Димитър Талев" - гр. Благоевград

Борислав Керемедчиев

3

Николай Маринов Манчев

18200241908

ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - гр. Благоевград

Антон Гръчки

4

Силвана Петрова Христова

18200241904

ОУ "Евлоги Георгиев" - гр. Дупница

Симеон Кралев

5

Ганчо Крумов Аргиров

18200241902

ПГ "Яне Сандански" - гр. Сандански

Петър Василев Додушев

6

Валентин Радев Доленски

18200241906

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Сатовча

Цанко Цанков Влайков

7

Димитър Крумов Топузов

18200241905

Професионална гимназия по електротехника и енергетика - гр. Банско

Георги Христов Бистрин

За отговорник определям доц. д-р Валери Цветков.

Не се разрешава разместване без съгласието на отговорника по практиките и декана на Факултета.

Учителите-титуляри се задължават ежедневно да подписват стажантските книжки на студентите, да провеждат системен контрол върху работата на студентите, да присъстват на всички изнесени от студента уроци, да ги конферират и дават насоки на следващите. Имат право да не допускат на урок неподготвени за урока студенти.

За времето на преддипломната педагогическа практика всеки студент да направи норматив от 90 часа.

До ДППИ се допускат само студенти, които са провели необходимия брой часове от практиката, получили са текуща оценка, която е по-висока или равна на Среден (3) и са положили успешно всички семестриални изпити, което се удостоверява със заверена стажантска книжка от учебен отдел и се представя в стая 511 при  доц. д-р Валери Цветков.

ДППИ ще се проведе от 01 май 2020 г.  до 15 май 2020 г. от комисии и график, утвърдени от катедра «Теория и методика на физическото възпитание».

Последна промяна: 2020-04-24