В изпълнение на учебния план и в съответствие с чл. 40 от Правилника за образователни дейности
Студентите от специалност "Начална училищна педагогика и чужд език", 4 курс, редовно обучение,  ОКС-бакалавър, учебна 2017-18 година да проведат Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика в училище в Благоевград и по родни места по следния график:
Фак. № Име на студента Място на провеждане Базов учител
и клас
Текуща педагогическа практика от 08 януари  до 19 януари   2018 година
Преддипломна педагогическа практика от 22 януари  до 12 април   2018 година
1 0622134 Заприна Николова Проданова 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Янка Шейтанска 3б клас
2 13200321047 Сабиха Муса Али ОУ "Гоце Делчев" с. Смолево Мелиха Муткова 4клас
3 13200321059 Усние Рефат Кунчова 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Ненка Малинова 3а  клас
4 13200321164 Магдалена Николаева Джолева 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Мая Георгиева 2в клас
5 14200321201 Емануела Руменова Рангелова 26 СУ "Йордан Йовков" гр. София Марияна Якимова 1 клас
6 14200321206 Йорданка Трушкова Угринова 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Пенка Чилева 2а клас
7 14200321207 Атидже Гюнерова Парушева 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Татяна Шопова 1а клас
8 14200321211 Анна Вихренова Дебренлиева 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Ненка Малинова 3а  клас
9 14200321212 Лазаринка Славчова Лазарова 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград София Русева 4б клас
10 14200321213 Медиха Ибрахимова Бамбашова ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с.Краище Джемиле Моллаибрахим 4 клас
11 14200321214 Фатиме Ахмед Кардашова 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Кремена Драганова 1в клас
12 14200321215 Димитрина Стойчева Точева 8 СУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Светла Писарева 1г клас
13 14200321216 Фатме Незми Белянска 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Татяна Шопова 1а клас
14 14200321218 Станислава Илинчова Николова 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Елена Илиева 4б клас
15 14200321219 Виктория Емилова Старчева 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Пенка Чилева 2а клас
16 14200321221 Елена Георгиева Нушева 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Мая Георгиева 2в клас
17 14200321222 Катлийн Мариянова Лефтерова 8 СУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Светла Писарева 1г клас
18 14200321223 Мария Георгиева Кишева 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Татяна Давкова 4а клас
19 14200321224 Ваня Любенова Попова 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Татяна Давкова 4а клас
20 14200321225 Зейнеп Исмаил Сакали 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Кремена Драганова 1в клас
21 14200321226 Елена Николаева Витанова 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград София Русева 4б клас
22 14200321227 Мехмед Мехмедов Дедеев 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Елена Илиева 4б клас
23 14200321229 Христина Атанасова Цветанова 6 СУ "Иван Вазов" гр.Благоевград Янка Шейтанска 3б клас
24 14200321230 Данче Джевдет Паруш ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с.Плетена Надежда Балабанова 2 клас
25 14200321231 Катя Атанасова Биларева ОУ "Христо Ботев" с.Мусомище Юлия Картулева 2 клас
26 14200321235 Ивелина Ангелова Драганова ОУ "Димчо Дебелянов" с.Говедарци Антоанета Величкова 2 клас
27 15200321224 Феруша Инузова Кьорова ОУ "Св.Климент Охридски"с. Дебрен Недред Узунова 4 клас

За отговорник на практиката определям  ас. д-р В. Чилева

Директорите на базовите училища приемат на практика само студенти, които са включени в настоящата заповед. Не се допуска разместване на студентите по групи. Началните учители провеждат системен контрол върху работата на студентите, присъстват на всички уроци, обсъждат ги и дават насоки.

Когато студентите не  се справят със задълженията си, по предложение на базовия учител и директора се прекратява практиката.

Преддипломната педагогическа практика завършва с обобщена оценка от текущия контрол, осъществен от отговорника на практиката.

Отговорниците на практиката да контролират провеждането й по родни места, чрез посещения на място.

До Държавен практически изпит се допускат само студенти получили положителна оценка от текщ контрол и положили всички семестриални изпити.

Препис от заповедта да се сведе до знанието на студентите, базовите институции и учебен отдел за изпълнение.
Последна промяна: 2017-12-15