ГРАФИК

за провеждане на Преддипломна практика на студентите от специалност "Социална педагогика" - IV курс

Всички студенти от специалност "Социална педагогика", IV курс, редовно обучение, учебна 2017-2018 г. да проведат 7-седмична преддипломна практика в периода 12.02. - 31.03.2018 г. в базовите институции в гр. Благоевград и по родни места съгласно разпределението:

Отговорник гл. ас. д-р Юлиана Ковачка

Факултетен №

Име, презиме и фамилия на студента

Базов наставник

Град/село

Място на провеждане

1

13200322145

Мустафа Зия Гуджов

Данаила Мишева

гр. Благоевград

ЦНСТ

2

14200321422

Еманоела Йорданова Йорданова

Данаила Мишева

гр. Благоевград

ЦНСТ

3

14200321418

Габриела Иванова Михайлова

Данаила Мишева

гр. Благоевград

ЦНСТ

По родни места

4

14200321411

Бетина Иванова Близнашка

Стефан Стефанов

гр. София

ДПС

5

14200321406

Радостина Георгиева Иванова

Феодосия Блажова

гр. Петрич

ДЦ за хора с увреждания

6

14200321413

Костадинка Малинова Трайкова

Феодосия Блажова

гр. Петрич

ДЦ хора с увреждания

7

14200321421

Димитрина Николаева Дечева

Стоянка Владимирова-Бикова

гр. Асеновград

ОУ "Петко Каравелов"

8

14200321419

Мариета Николаева Златева

Дарина Пейчева

гр. Своге

ДСП

9

14200321403

Василена Ангелова Спасова

Валентина Райкова

гр.  Симитли

ДЦ за деца и младежи с увреждания "Слънчев ден"

10

14200321401

Симона Огнянова Яневска

Красимира Митева

гр. Симитли

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

11

14200321402

Лора Методиева Бачева

Катерина Панкова

гр. Симитли

Дом за възрастни "Заедно"

По време на преддипломната практика не се разрешава разместване на студентите.

Оценката на преддипломната практика включва текущ контрол от отговорника по практика.  Държавният практико-приложен изпит (ДППИ)  се провежда след практиката пред комисия, определена допълнително със заповед на Ректора.

До ДППИ се допускат само студенти, които са провели практиката, положили са всички семестриални изпити и са получили минимум оценка Среден 3 на текущ контрол.

Студентите представят уверение за положени семестриални изпити пред лицето изготвящо заповедта за ДППИ.

Директорите на базовите институции не приемат на практика студенти, които не са включени в настоящата заповед.

Базовите наставници провеждат системен контрол и дават насоки върху работата на студентите.

При несправяне със задълженията от страна на студента, базовият наставник  и директорът имат право да изискат съответно прекъсване на практиката.

Забележка:

ОУ - Основно училище

СУ- Средно училище

ДПС - Детска педагогическа стая

ДСП - Дирекция "Социално подпомагане"

ЦНСТ - Център за настаняване от семеен тип

ДЦ - Дневен център

 

Последна промяна: 2018-02-07