ГРАФИК

за провеждане на Преддипломна педагогическа практика на студентите от специалност "Специална педагогика" - IV курс

Всички студенти от специалност "Специална педагогика" - редовно обучение, IV курс, учебна 2017/2018 година, да проведат преддипломна педагогическа практика през периода 12 февруари - 02 май 2018 година  в Центъра за специална образователна подкрепа "Св. Паисий Хилендарски",  Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование (РЦППО) - гр. Благоевград  и в Ресурсни кабинети в масови учебни заведения по родни места  според разпределението:

1 период - 12.02.2018 г. - 23.03.2018 г.

Базов учител/наставник

Учебно заведение

Студенти

Анастасия Димитрова

Дневен център за деца с увреждания - гр. Дупница

Петя Илова, Фак. № 14200321509

Красимира Ставрева

10 ОУ "Алеко Константинов" - гр. Перник

Ивона Лазарова, Фак. № 16200323500

Любима Делева

СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Симитли

Елица Кръстева, Фак. № 14200321513

Румяна Данчева

Детска градина № 59 "Елхица" - гр. София

Силвия Цончева, Фак. № 14200321502

Снежана Георгиева

СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" - гр. Перник

Борислава Бориславова, Фак.№ 14200321501

Боряна Траянова

28 СУ "Алеко Константинов" - гр. София

Магдалена Атанасова, Фак.№ 14200321504

Гергана Тошева

СУ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Петрич

Калина Петрова, Фак. № 14200321503

Зорница Маламска, Фак. № 13200321024

Ваня Аршинкова

РЦППО - IV ОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Благоевград

Соня Цукова, Фак. № 14200321510

Стаматула Бекяри, Фак. № 14200321516

Надежда Петрова

РЦППО - XI ОУ "Христо Ботев" - гр. Благоевград

Мария Попова, Фак. № 14200321512

2 период - 26.03.2018 г. - 02.05.2018 г.

Базов учител/наставник

Учебно заведение

Студенти

Славчо Бобошевски

Център за специална образователна подкрепа

"Св. Паисий Хилендарски" - гр. Благоевград

Калина Петрова, Фак. № 14200321503

Зорница Маламска, Фак. № 13200321024

Мария Попова, Фак. № 14200321512

Лиляна Станоева

Център за специална образователна подкрепа

"Св. Паисий Хилендарски" - гр. Благоевград

Елица Кръстева, Фак. № 14200321513

Силвия Цончева, Фак. № 14200321502

Борислава Бориславова, Фак. № 14200321501

Павлета Павлова

Център за специална образователна подкрепа

"Св. Паисий Хилендарски" - гр. Благоевград

Стаматула Бекяри, Фак. № 14200321516

Ивона Лазарова, Фак. № 16200323500

Магдалена Атанасова, Фак. № 14200321504

Елена Аленова

РЦППО - VII СУ "Кузман Щапкарев" -

гр. Благоевград

Петя Илова, Фак. № 14200321509

Соня Цукова, Фак. № 14200321510

За отговорник на преддипломната педагогическа практика (ППП) определям х.ас. Райна Стойчева.

По време на ППП не се разрешава разместване на студентите по групи.

Студентите трябва да се запознаят с раздадените им предварително материали и с представителите на съответната социалнопедагогическа институция.

Оценките на ППП включват - текущ контрол от отговорника по практика и Държавен практико-приложен изпит (ДППИ), който се провежда след практиката по график и пред комисия, определени допълнително със заповед.

До ДППИ се допускат само студенти, които са провели практиката, положили са всички семестриални изпити и са получили минимум среден 3.00 на текущ контрол.

Студентите представят уверение за положени семестриални изпити преди края на ППП на отговорниците по практиката.

Ръководителите на съответните социалнопедагогически институции не приемат на практика студенти, които не са включени в заповедта.

Представителите на съответната институция провеждат системен контрол върху работата на студентите.

При несправяне със задълженията от страна на студента, представителят на съответната социално-педагогическа институция има право да изиска прекъсване на практиката.

Последна промяна: 2018-02-07