За специалност "Екология и опазване на околната среда" ОКС "Бакалавър" - писмен държавен изпит или защита на дипломни работи на 29.06.2017 г., 27.09.2017 г. и 21.02.2018 г.

За специалност "Екология и опазване на околната среда" ОКС "Магистър", магистърска програма "Екология и опазване на околната среда" и магистърска програма "Информационни технологии в екологията" защита на дипломна работа на 29.06.2017 г., 27.09.2017 г. и 21.02.2018 г.

За специалност "География" ОКС "Бакалавър" - писмен държавен изпит или защита на дипломни работи на 29.06.2017 г., 27.09.2017 г. и 21.02.2018 г.

За специалност "География", магистърска програма "Регионално развитие" и магистърска програма "Географски информационни системи" защита на дипломна работа на 29.06.2017 г., 27.09.2017 г. и 21.02.2018 г.

За специалност "Педагогика на обучението по география и история" и специалност "География и история", ОКС "Бакалавър" писмен държавен изпит по география на 29.06.2017 г., 27.09.2017 г. и 21.02.2018 г.

За специалност "Педагогика на обучението по география и история" и специалност "География и история", ОКС "Бакалавър" писмен държавен изпит по история на 26.06.2017 г. от 9.00 ч. в 1501 зала.

 

На защита на дипломна работа могат да се явят всички студенти, подали заявление в катедрата поне три месеца преди защита, а 10 дни преди защита всеки студент подава в катедра ГЕООС заявление за явяване на изпит, дипломна работа на хартиен носител и диск с дипломната работа.

На писмен държавен изпит, може да се яви всеки студент, подал заявление за явяване за изпита в катедра ГЕООС 10 дни преди  защитата.

Студентите, явяващи се на писмен изпит са длъжни да носят син химикал и конспект, който могат да свалят от сайта на университета, и в деня на изпита да бъдат не по-късно от 8.40 ч. в УК-4 на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Студентите, явяващи се на защита на дипломна работа са длъжни да носят презентацията (на Power Point)и в деня на изпита да бъдат не по-късно от 9.20 ч. в УК-4 на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Последна промяна: 2017-04-10