За специалност "Екология и опазване на околната среда" ОКС "Бакалавър" - писмен държавен изпит или защита на дипломна работа на 02.10.2018 г. в УК-4, етаж 1.

За специалност "Екология и опазване на околната среда" ОКС "Магистър", магистърска програма "Екология и опазване на околната среда" и магистърска програма "Информационни технологии в екологията" защита на дипломна работа на  02.10.2018 г. в УК-4, етаж 1.

За специалност "География" ОКС "Бакалавър" - писмен държавен изпит или защита на дипломна работа на  02.10.2018 г. в УК-4, етаж 1.

За специалност "География", магистърска програма "Регионално развитие" и магистърска програма "Географски информационни системи" и "Природно и историческо наследство" - защита на дипломна работа на  02.10.2018 г. в УК-4, етаж 1.

За специалност "Педагогика на обучението по география и история" и специалност "География и история", ОКС "Бакалавър" писмен държавен изпит по география на  02.10.2018 г. в УК-4, етаж 1.

За специалност "Педагогика на обучението по география и история" и специалност "География и история", ОКС "Бакалавър" писмен държавен изпит по история 13.09.2018 г. от 9.00 часа в УК-1, етаж 3.

На защита на дипломна работа могат да се явят всички студенти, подали заявление за разработване на дипломна работа, в катедрата поне три месеца преди защита, а 10 дни преди защита всеки студент подава в катедра ГЕООС заявление за явяване на дипломна работа, дипломната работа на хартиен носител и диск с дипломната работа.

На писмен държавен изпит може да се яви всеки студент подал заявление за явяване за изпит в катедра ГЕООС 10 дни преди защитата.

Студентите, явяващи се на писмен изпит са длъжни да носят син химикал и конспект, който могат да свалят от сайта на университета. В деня на изпита студентите трябва да бъдат в УК-4 на ЮЗУ "Неофит Рилски" не по-късно от 8:40 ч.

Студентите, които се явяват на защита на дипломна работа са длъжни да носят презентацията (на PowerPoint) и в деня на изпита да бъдат в УК-4 на ЮЗУ "Неофит Рилски" не по-късно от 9:20 ч.

 

Последна промяна: 2018-08-28