КАТЕДРА "ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА"

ОКС "бакалавър" по специалности

I "Предучилищна и начална училищна педагогика" - задочно обучение

1. Държавен теоретичен изпит  - 29 юни/ 19 септември 2018 г. -  09:00 ч.

2. Защита на дипломни работи - 04 юли/ 03 октомври 2018 г.- 09:00 ч.

II. "Предучилищна и начална училищна педагогика"- редовно обучение

1. Държавен теоретичен изпит - 27 юни/ 17 септември 2018 г.  -  09:00 ч.

2. Защита на дипломни работи - 02 юли/ 01 октомври  2018 г. - 09:00 ч.

III. "Начална училищна педагогика и чужд език" - редовно обучение

Държавен теоретичен изпит - 27  юни/ 17 септември 2018 г. -  09:00 ч.

Защита на дипломни работи - 02 юли/ 01 октомври 2018 г. - 09:00 ч

IV. "Предучилищна педагогика и чужд език" - редовно обучение

Държавен теоретичен изпит - 27 юни/ 17 септември 2018 г.  -  09:00 ч.

Защита на дипломни работи - 02 юли/ 01 октомври  2018 - 09:00 ч.

V. Държавен изпит по английски език

За специалностите Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и чужд език - 25 юни/ 26 септември 2018 г. - 09:00 ч.

ОКС "магистър"

Магистърски програми:

"Предучилищна педагогика"

Държавен теоретичен изпит - 28 юни/ 18 септември 2018 г.  - 09:00 ч

Защита на дипломни работи - 03 юли / 02 октомври 2018 г. - 09:00 ч.

"Начална училищна педагогика"

Държавен теоретичен изпит - 28 юни/ 18 септември 2018 г.- 09:00 ч

Защита на дипломни работи - 03 юли / 02 октомври 2018 г. - 09:00 ч.

"Предучилищна и начална училищна педагогика"

Държавен теоретичен изпит - 28 юни/ 18 септември 2018 г.  - 09:00 ч

Защита на дипломни работи - 03 юли / 02 октомври 2018 г. - 09:00 ч.

IV. "Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение" и "Интеркултурно образование"

Държавен теоретичен изпит - 29 юни/ 19 септември 2018 г.  - 09:00 ч

Защита на дипломни работи - 04 юли/ 03 октомври 2018 г.- 09:00 ч.

КАТЕДРА "ПЕДАГОГИКА"

I. ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

28 юни 2018 г. - 9.00 ч.

Държавен теоретичен изпит

Държавен теоретичен изпит за специалности ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

(бакалаври) и магистри СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ

Държавен теоретичен изпит за специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри ПЕДАГОГИКА ЗА НАДАРЕНИ ДЕЦА

Държавен теоретичен изпит за специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Държавен изпит за магистри ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Държавен изпит за магистри ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

28 юни 2018 г. - 9.30 ч.

ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври ) и магистри СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри ПЕДАГОГИКА ЗА НАДАРЕНИ ДЕЦА

29 юни 2018 г. - 09.00 ч.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (магистри)

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА(бакалаври и магистри)

29 юни 2018 г. - 11:00 ч.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ(магистри)

КАТЕДРА "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ"

Специалност  "Физическо възпитание и спорт" и "Педагогика на обучението по физическо възпитание"

1. Държавен теоретичен изпит

26 юни/ 17 септември 2018 г. - 9:00 часа

2. Защита на дипломни работи

26 юни/ 17 септември 2018 г. - 9:30 часа

Защити на дипломни работи на студенти от магистърска програма "Специална педагогика" на английски език към Факултета по педагогика -   28 юни 2018  г. от 10,00 часа в зала 1412

Последна промяна: 2018-06-12