ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

22 февруари 2019 г. - 14.00 ч. -магистри "Специална педагогика" - на английски език

Държавни изпити и защити на дипломни работи

КАТЕДРА "ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА"

ОКС "Бакалавър"

1. Специалност Предучилищна педагогика и чужд език (редовно обучение)

Теоретичен изпит-

06 февруари 2019 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи -

13 февруари 2019 г.  от 9.00 часа

2. Специалност Начална училищна педагогика и чужд език(редовно обучение)

Теоретичен изпит-

06 февруари 2019 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи -

13 февруари 2019 г.  от 9.00 часа

3. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика(редовно обучение)

Теоретичен изпит-

06 февруари 2019 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи -

13 февруари 2019 г.  от 9.00 часа

4. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (задочно обучение)

Теоретичен изпит-

08 февруари 2019 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи -

15 февруари 2019 г.  от 9.00 часа

5. Държавен изпит по английски език 11. 02. 2019 г.

За специалностите Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и чужд език 9:00 часа

ОКС "Магистър"

1. Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика

Теоретичен изпит-

07 февруари 2019 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи -

14 февруари 2019 г.  от 9.00 часа

2. Магистърска програма Предучилищна педагогика

Теоретичен изпит-

07 февруари 2019 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи -

14 февруари 2019 г.  от 9.00 часа

3. Магистърска програма Начална училищна  педагогика

Теоретичен изпит-

07 февруари 2019 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи -

14 февруари 2019 г.  от 9.00 часа

4. Магистърски програми Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение

и Интеркултурно образование

Теоретичен изпит-

08 февруари 2019 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи -

15 февруари 2019 г.  от 9.00 часа

КАТЕДРА "ПЕДАГОГИКА"

ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

21 февруари 2019 г. - 9.00 ч. - бакалаври и магистри

 1. 1. Държавен теоретичен изпит за специалност ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври)
 2. 2. Държавен изпит за специалност СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ (магистри)
 3. 3. Държавен теоретичен изпит за специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и ПЕДАГОГИКА ЗА НАДАРЕНИ ДЕЦА (магистри)
 4. 4. Държавен теоретичен изпит за специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (магистри)
 5. 5. Държавен изпит за специалност ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (магистри)
 6. Държавен изпит за специалност ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

21 февруари 2019 г. - 9.30 ч.

 1. Специалност СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ (магистри)
 1. Специалност ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (магистри)

22 февруари 2019 г. - 9.00 ч.

 1. 1. Специалност ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври)
 2. 2. Специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и ПЕДАГОГИКА ЗА НАДАРЕНИ ДЕЦА (магистри)
 3. 3. Специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври и магистри)
 4. 4. Специалност ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (магистри)

КАТЕДРА "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ"

За бакалавърски програми "Физическо възпитание и спорт" и "Педагогика на обучението по физическо възпитание" и за магистърски програми "Физическо възпитание и спорт", "Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици" и "Спортна анимация"

I. Държавен теоретичен изпит

22  февруари 2019 г. - 9:00 часа

II. Защита на дипломни работи

22 февруари 2019 г. - 9:30 часа

Последна промяна: 2019-02-04