Г Р А Ф И К

За провеждане на Държавен практически изпит в начално училище със студентите  от магистърска програма "Предучилищна и начална училищна педагогика", редовно обучение, 2 курс, 4 семестър, ОКС-магистър, учебна 2017-18 година:
Фак. № Име на студента Дата на про-
веждане
Базово учили-
ще
Базов учител / клас Учебен предмет
1 16200341005 Димитрина Василева Пърличкова 30.май 8 СУ Виолета Радева 4в МАТЕМАТИКА
сутрин
Последна промяна: 2018-04-20