Конспектите се разглеждат и се одобряват на съответните катедрени съвети, организирани по факултети.

Last modified: 2015-02-09