Конспект за държавен писмен и устен изпит по История

 1. Египет и Месопотамия - цивилизациите на големите реки.
  Теории за поява на цивилизациите в каменно-медната епоха. Водоземлени общини. Политическо и държавно единство на Египет и раздробеност на Месопотамия. Роля на природните условия за формирането и развитието на ранните държави. Сравнения в периодизациите на египетската и месопотамската история.
 2. Феноменът елински полис и трансформациите му в периода VIII - IV в. пр.Хр.
  Извори и историография. Предистория - микенските средища: дворци и/или протополиси. Ранните полиси VIII-VI в.пр.Хр. - установяване на немонархически режими, конфликти между евпатриди и демос. Преход от олигархично към демократично управление. Ранните тирани. Полисът през класическата епоха - опит за полис-империя. Криза в полиса след Пелопонеската война. Елинистическите полиси.
 3. Преходът от република към империя в Древния Рим - причини, механизми, последици.
  Извори и историография за периода. Устройство на римската република. Причини за кризата в републиката и гражданските войни. Заговорът на Катилина и управлението на Сула. Диктатурата на Цезар и принципатът на Август. Управление на Юлиево-Клавдиевата династия и криза в принципата след смъртта на Нерон. Обяснения за неговата трайност.
 4. Одриското царство - най-ярко проявление на държавността в Древна Тракия.
  Извори и историография. Хипотези за ранната история на одрисите. Възход на царството при Терес, Спарадок, Ситалк и Севт. Одрисите през погледа на Ксенофонт. Ново могъщество при Хебризелм и Котис. Одрисите и македонските владетели Филип II, Александър III и неговите стратези и Лизимах. Севт (III) и Севтополис. Късни сведения за одриски династически линии. Обща характеристика на Одриското царство.
 5. Късна Римска империя и варварски нашествия - ІV-VІ век.
  Рим и варварите - нашествия, заселвания и съвместно съжителство. Държавите на вестготите, остготите, бургундите и лангобардите. Разделението на Източна и Западна част на Империята - Диоклециан. Опити за обединение. Юстиниан Велики. Славянското заселване на Балканите.
 6. Карл Велики и неговата империя
  Франките и Римската империя - началото на франкската държавност. Хлодвиг и неговата коронация - началото на възхода на франките. Християнството и връзките с папата и Рим. Каролингите - Пипин Къси и началото на новата династия. Разширяването на държавната територия - Карл Мартел. Карл Велики (768-814) - войни, реформи, култура и общество. Начало на феодализма. Краят на Карловата империя - договорът при Вердюн 843.
 7. Ранносредновековната българска държава: VІІІ-ІХ в
  Основаване на Дунавска България. Властта на хановете: институции, държавна организация, строителство. Борбата с Византия - войни, граници, проблеми.
 8. Покръстване и християнизация на българите при княз Борис І.
  Християнство по българските земи до ІХ век. България между Рим и Константинопол. Политиката на княз Борис. Покръстването в 864 г.: последици и значение.
 9. Десетият век - Симеонова България: политически и културен възход
  Учениците на Кирил и Методий, Преславска и Охридска школа. Възход и упадък на Първото българско царство.
 10. Кръстоносните походи -  ХІ-ХІІІ век
  Идеята за освобождаването на Божи гроб - поклонническото движение от ранното Средновековие до ХІ век. Първи кръстоносен поход 1095-1097: ход, резултати, значение.
  Втори и трети кръстоносен поход - успешни или неуспешни? Четвърти кръстоносен поход - превземането на Константинопол.
 11. Средновековният град -
  Късен Рим и Ранно Средновековие - ІV-ІХ в. - особености на градски живот: традициите на Римския урбанизм; християнство и църковен живот - епископските центрове. Възходящо развитие на градовете - Х-ХІІІ в. - италианските градове - Венеция и Генуа, Флоренция; панаирите в Шампан. Късно средновековие - градове-държави; северните градове - Любек и Ханзата, Антверпен и Брюж, Гент и Ипър.
  Началото на новите икономики и търговията през ХІV-ХV в. Кризи и възход.
 12. Тринадесетият век. България при Асеневци
  Въстанието от 1185 г. и управлението на първите Асеневци. Иван Асен ІІ и могъществото на България. Проблемите на късния ХІІІ век.
 13. Средновековна българска култура - възходът на ХІV век.
  Културни средища. Времето на Иван Александър и "трите БЪлгарии". Патриарх Евтимий и неговата школа. Значение на българската книжовност и култура от ХІV век.
 14. Късно средновековие - ХІV-ХV век.
  Икономика и търговия. Черна смърт - кризата на Средновековието. Постижения на Средновековната култура - книжовност. Ранният ренесанс на ХІІ в. Видни представители на литературата, изкуствата и религиозната мисъл. Ренесансът в Италия - Флоренция, Венеция, Рим. Хуманизъм.
 15. Християнската религия и църква в българските земи под османска власт през ХV-ХVІІ в. Основни тенденции в развитието на християнството в българските земи през ХV-ХVІІ в. Православната църква - статут и организация. Институцията на висшето и на енорийското духовенство. Организация, статут и културно - религиозна роля на манастирите. Статут, организация, културна и образователна дейност на католическата църква в българското общество.
 16. Османските държавни институции в Югоизточна Европа VI­ - ХVII в.).
  Структурна характеристика на османското управление в периода на имперското могъщество: ­ султанска институция, дворецът и диванът; османска управляваща прослойка (основни категории). Системата "кул" в османското управление. Основни характеристики на системата "миллет".
 17. Балканските провинции на Хабсбургите  (ХVVIII в.).
  Битки и очертаване на границите между владенията на Османите и Хабсбургите. Военната граница - общества и политическа власт. Политическо и културно развитие на южните славяни в рамките на Хабсбургската държава.
 18. Атлантическите революции ХVІІ-ХІХ век
  Английската, Американската и Френската революции в историческо сравнение
 19. Духовни промени и политически прояви през периода на Ранното българско Възраждане. Развитие на училищното и книжовното дело през ХVІІІ в. Дейността на Партений Павлович и Христофор Жефарович. "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и зараждането на националната идея. Духовното развитие на българите от края на ХVІІІ - началото на ХІХ в. Последователи на Паисий Хилендарски. Книжовна и политическа дейност на Софроний Врачански. Руско-турските войни през ХVІІІ -началото на ХІХ век и отражението им върху българското общество.
 20. Революциите от 1848-1849 г. в Европа
  Европа в навечерието на революциите;
  Основни въпроси за разрешаване от революциите в отделните страни;
  Резултати и значение на революциите
 21. Развитие на българската култура през епохата на Възраждането. Традиционните модели и модерните течения в развитието на българската възрожденска култура.  Жанрове, теми и творци в българската възрожденска литература. Поява и развитие на периодичния печат. Културната и социална функция на театъра и музиката. Наченки на българската модерна наука. Изобразително изкуство и архитектура. Формиране на българска възрожденска интелигенция. Български книжовен език. Възрожденски културни центрове Ролята на читалищата и библиотеките за културното и просветно развитие на българите. Чужди културни влияния.
 22. Нации и национални държави на Балканите (1821 -1912) - Сърбия, Гърция, Румъния.
  НОД и изграждане на националната държава на Балканите. Политическа структура и политическа система. Модернизационни стратегии: армия, образование и съобщителни линии. Градът и селото. Външнополитически доктрини.
 23. Българското националноосвободително движение след Кримската война. Идейно - политически възгледи и революционна дейност на Г. С. Раковски. Нов етап в развитието на българското освободително движение. Характеристика на четническото движение. Българските емигрантски политически организации в Румъния, Сърбия и Русия. Цариградските българи и тяхната политическа дейност. Създаване на БРЦК и ВРО. Васил Левски и българското революционно движение. Обществена и политическа дейност на Любен Каравелов. Политическите възгледи на Христо Ботев и мястото му в революционното движение.
 24. Централна и Западна Европа 1870-1914 г.
  Характерни черти в обществено-политическото и икономическото развитие на страните от Централна и Западна Европа в периода 1870-1914 г.
 25. Международни отношения 1870-1914 г.
  Последици от Френско-пруската война;
  Военни тревоги в Европа;
  Берлински конгрес;
  Военни съюзи и кризи в международните отношения
 26. Балканите по време на Балканските войни и Първата световна война 1914 - 1918 г.
  Балканската война и пътят към Голямата война на Балканите. Европейската криза (28.07. 1914 г.) и избухването на войната. Солунският фронт: позиционната война и нейното наследство. Болести, санитарно дело и нова социална политика.
 27. Международни отношения между двете войни.
  Парижка мирна конференция - решения. ОН. Политика на колективна сигурност в Европа.
  Вашингтонска конференция 1922 г. - въпроси и решения.
  Конференция в Генуа 1922 г. Локарно 1925 г.
  Пактът Бриан-Келог. Отхвърляне на военните клаузи на Версайския договор (1935-1936 г.) Аншлус на Австрия 1938 г. Мюнхенска конференция 1938 г. и ликвидирането на Чехословакия. Съветско-германски пакт за ненападение 1939 г.
 28. Нова Турция. Кемализмът 1923-1939.
  Общество и нация. Държава и правителство. Религия и култура. Елити и класи. Състоялата се революция.
 29. Балканите по време на Втората световна война.
  Н
  овото отношение между тил-фронт на Балканите. Окупация и съпротивително движение. Новият политически субект във вътрешнополитическия живот на балканските държави: жените. Бежанската драма.
 30. Политика, партии, публика и общество в България 1878-1944 г.
  Формиране на политическите партии. Политиката и публичната политическа сфера. Партии и избиратели. Личният режим. Режимът на БЗНС. Прегрупирания на политическия спектър. Междувоенният авторитаризъм и национализъм. Партии и избиратели в междувоенния период.
 31. Икономика, общество и всекидневие в България 1878-1944 г.
  Османското наследство и икономиката на Княжество България. Българското селско стопанство. Споровете индустрия или земеделие. Политиката на протекционизъм. Външна търговия. Кредитна политика. Държавните заеми и дългове. Особености на българския капитализъм. Модернизацията на градовете и селата и всекидневния живот в тях.
 32. Нация и национална идентичност в България (XIX-XXI в.)
  Модернистки теории за нациите и национализмите. Формиране на българската нация. Институции и нация. Национална идеология и национална идентичност - континуитет и промяна.
 33. Пол и политика в България 1878-1944 г.
  Българската политика и избирателните права. Мъжете и жените в политиката. Мъжете и женския въпрос. Борбата за избирателни права на жените. Професионален профил на мъжете и жените.
 34. Македонският въпрос 1878-1944.
  Етническата картина в Македония. Македония в политиката на балканските държави. Идеята за автономия и нейните интерпретации. ВМОРО  - македонската политическа идентичност и българска етнонационална. Македония по време на войните. Дейността на ВМРО между войните. ВМРО (об.) Кризата във ВМРО. Вардарска Македония в междувоенна Югославия. Егейска Македония в междувоенна Гърция. Македония по време на Втората световна война.
 35. "Студена война".
  Конференция в Ялта 1945 г.
  Доктрината "Труман" и планът "Маршал" за реконструкцията на европейската икономика.
  НАТО - стратегии и резултати. Създаване на Варшавския договор
  Доктрините на  Кенеди. Карибска криза. Изводи.
 36. Установяване на властта на Отечествения фронт. Основни историографски възгледи за характера на новата власт. Отечественофронтовските партии : характеристика, влияние, личности. Т. нар. "Народен съд" - цели, организация и провеждане на процесите. Политика на централизирана и дисперсна маргинализация. Състав и искания на опозицията. Процесът срещу Никола Петков и разправа с опозицията. Разрушаване на гражданския сектор. Политически, стопански  и социални резултати от политиката на ОФ 1944 - 1948 г.
 37. Утвърждаване на съветския политически и стопански модел в България. Същност и периодизация на съветския модел на социализма. Индоктриниране на населението. Белези на плановата икономика и на социалистическото потребление.  Колективизацията на селското стопанство: стопански и политически цели и последици. Контрол и управление на културата. Основни вълни на политическите репресии.
 38. САЩ и СССР  (края на 60-те - 80-те години на ХХ век)
  Л. Брежнев - доктрини и уроци.
  Р. Рейгън  - вътрешна и външна политика.
  Перестройката на М. Горбачов
  Рейгън-Горбачов- уроци за историята.
 39. Комунистическият режим в България  1956 - 1989. Тоталитаризъм или общество на мрежите?  Политически  промени след смъртта на Сталин през март 1953 г. Протестни вълни в другите социалистически страни и отражение в България. Граници на екстензивния растеж и опити на БКП за реформиране на икономическата система. Социални придобивки и демографска политика. Дискусии за културната политика при Людмила Живкова: идеология и практически резултати. "Възродителният процес" и опитът за насилствена асимилация на българските мюсюлмани.
 40. Развитите капиталистически държави.
  ФРГ - Управлението на  К. Аденауер. Х. Кол и обединението на Германия.
  М. Тачър - реформи. Политика към ЕС.
  Франция -ІV и V република. Жискар Д`Естен и Фр. Митеран.
  Япония - реформи , икономика, политика.
 41. Неформални движения и дисидентски прояви през осемдесетте години и начало на демократичните промени 1989-1990 г. Възможности и форми на несъгласие и съпротива срещу режима. Начало на граждански инициативи: 1988 - 1989 г.  Политически прояви извън столицата. Събитията в другите източноевропейски страни. "Кръглата маса" януари - май 1990 г. и нейното значение за политическата демократизация. Изборите за Велико Народно събрание през юни 1990г. Възстановяване на многопартийната система. Основни възгледи за демократичния преход в България.
 42. Изграждане на националната архивна система. /Възникване, етапи, структура, архивно законодателство/.
  Автори и трудове по архивистика. Идеи и проекти за създаване на държавен архив. Институции, изпълняващи функциите на държавни архиви.
  Държавен архивен фонд и изграждане на мрежа от държавни архиви - 50-те - до началото на 70-те г. на ХХ век. Национален архивен фонд. Съвременна архивна система.
 43. Профил на държавните архиви, документален състав и достъп до архивите.
  Принципи на изграждане на мрежата от държавни архиви: деление на документите по комплекси с национално и местно значение; принадлежност на документите към отрасли на държавната и обществената дейност; начин и техника на създаване и възпроизвеждане на документите; недробимост на архивните фондове и техните комплекси. Общи и специализирани архиви. Разпределение на архивните фондове. Документален състав на българските държавни архиви и условия за достъп до архивните документи. Научно-справочен апарат. Автоматизирана информационна система на архивите.

 

 

Последна промяна: 2015-02-24