КОНСПЕКТ

за държавен изпит на студенти от специалността Педагогика и образователен мениджмънт

 1. Теорията на мениджмънта като методическа основа за  организация и управление на образователните институции - основни понятия, видове функции на управленческите екипи и основни направления на работа, значение на теорията за практиката, видове съвременни образователни проекти.
 2. Съвременно разбиране за образователна система - понятие за образователно пространство, образователна среда, училищна среда и система за образование, формалното и неформално образование като компоненти на образователната система, тенденции и структурни механизми на ЕС за развитие на европейското образователно пространство.
 3. Образователна политика на българската държава- същност, видове,  основни характеристики .  Исторически и съвременни аспекти.
 4. Модели на управление на образователната система като цяло и отделните институции - организационна и управленска структура, принципи при изграждане на организационната структура на образованието, централизирано и децентрализирано управление, общодържавни и регионални структури, училищни управленски структури, училищна политика.
 5. Мениджмънт на учебните планове, програми и учебната дейност- държавни образователни изисквания и стандарти в образованието, типове учебни планове, процедури за разработване и одобряване на образователни изисквания и учебна документация, планиране на дейности, тематични цикли и разписи, тенденции за усъвършенстване на учебната документация, учебните помагала и процедурите за оценяване на учебните постижения.
 6. Организация и управление на структури за "образование през целия живот" - възникване и развитие на идеята за LLL-образование, европейска референтна рамка и варианти на базисно образование, професионална подготовка и продължаващо образование, центрове за професионално обучение, училищни мрежи, структура на управлението на висшето образование.
 7. Стилове на управление - определение за стил в обучението и в управлението на образованието,  видове стилове, техники на реализация на управленски стиловe, понятие за лидерство, ръководителят на образователната организация като мениджър, управление на качеството на образование, критерии за ефективна управленска дейност.
 8. Целодневна организация на учебния процес - нормативни документи, същност и значение, варианти на целодневната организация, дейности по интереси и дейности по организиран отдих и спорт в целодневното училище.
 9. Самоподготовката в целодневното училище - функции, структура на занятието за самоподготовка, методи и форми на обучение и възпитание, тенденции на развитие на възпитателната дейност в училище.
 10. Учителят и класният ръководител като мениджъри на класа - функции, стилове на управление, качества, дейности.
 11. Мениджмънт на класа като учебна среда - управленско-организационен, управленско-технологичен и управленско-хигиенен аспект.
 12. Същност, специфика и значение на консултирането в образованието- базисни консултативни умения, консултативен процес - логика и структуриране, области на училищното консултиране.
 13. Консултативни подходи в дейността на професионалните педагози - видове подходи, функции на педагогическия съветник като специалист по училищно консултиране в кризисни ситуации, направления на консултативна  работа на учителите с родителите.
 14. Основни подходи за демократизация на образователната среда - същност на демокрацията в оразованието, основни изисквания за демократизацията на училищната среда, направления на работа на педагогическия съветник и класните ръководители, същност, значение и методи на реализация на екипността, ученическото самоуправление, преговорите, посредничеството.
 15. Характеристики и направления на съвременното гражданско образование - основни характеристики на гражданското образование в различните възрасти, видове проблеми, основни направления на работа на педагогическите съветници и класните ръководители, принципи, съвременни тенденции, методи и форми на гражданското образование в училищата, медиите, извънучилищните центрове и проектите за социални умения,
 16. Кариерно развитие на учителите - форми на квалификация, преквалификация и нива на развитие на кариерата, фактори за мотивация и самоусъвършенствуване, управление на методически обединения, организиране на форми и форуми за изследователска дейност (кръгли маси, клубове за качество, конференции, проекти и др.)
 17. Управление на промяната в образованието - понятие за видове стратегии в образованието, иновации и стратегическо планиране, видове иновации, етапи на промяната в образователните институции, роля на педагогическия съветник и управляващия екип за управление на промяната,  условия на възникване и развитие на алтернативни училища, частни и неправителствени институции в образованието

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Балкански, П. (2001)Училищен мениджмънт. Том 1 и 2. С.
 2. Георгиева В, (2013) Мениджмънт на промяната в образованието, Бл-д
 3. Георгиева, В., (2009) Метатехнологии за мениджмънт на качеството на образованието, Просвета АД.
 4. Гражданско образование в Европа, Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура P9 Евридика и Подкрепа за политиките. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/139BG.pdf
 5. Гюрова В, (2013) Образователен мениджмънт, Екс-прес, Г-во
 6. Гюрова В, В.  Георгиева, В. Божилова, Б. Кривирадева , (2009 ) Въпроси на образователния мениджмънт, Екс-прес.
 7. Димитрова, Д., (2003) Разработване и управление на проекти, практическо ръководство, Б-д.
 8. Иванов, С. (2013) Теория и практика на психологическото консултиране в образованието. София
 9. Иванов, Ив. Въпроси на гражданското образование, (2000) ,Ш., Аксиос, (електронен вариант http://www.ivanpivanov.com/research/ )
 10. Кожухарова П., Янка Тоцева ( 2012) Разработване и управление на образователни  проекти, Сиела
 11. Кузовлев, В.р Е.Герасимова, А.Овчинникова, Л.Цветанова-Чурукова, Тр. Попкочев и др. (2010; 2011) Педагогика. - Благоевград, Eлец: Университетско издателство "Н. Рилски"; Издателство на Елецкия държавен университет "И.А.Бунин" РФ.
 12. Първанова Й., (2015) Съвременното училище между децентрализацията, конкуренцията и автономията, Колбис,
 13. Радев, Пл.( 2008) Основи на вътрешния училищен мениджмънт, УИ "П. Хилендарски", Пловдив.
 14. Тодорина, Д. (2005) Мениджмънт на класа, УИ "Н. Рилски" Бл-д.
 15. Тодорина, Д., Кр. Марулевска, (2010) Педевтология, Бл-д, ЮЗУ "Н.Рилски".
 16. Филипова, Н. (2005) Училищно законодателство, УИ "Н. Рилски" Бл-д.
 17. Цветанова-Чурукова, Л.р Н.Кръстева, Бл. Джорова, В.Караганова, Д.Кузманова и др. (2015) Педагогика на девиантността. - Благоевград: Университетско издателство "Н. Рилски".
 18. Цоков, Г., (2011) Образователни политики по отношение на училищното образование, Пловдив,УИ Паисий Хилиндарски.
 19. Шехова-Канелова, М., (2011)Автономия и организационно развитие на училището, С.
Последна промяна: 2016-05-19