Конспект за държавен теоретичен изпит по Физика за студенти от специалност "Педагогика на обучението по физика и математика"

1. Принципи на динамиката. Импулс. Закон за запазване на импулса за система от материални точки. Принципи за абсолютност на пространството, времето и масата в класическата механика.

2. Работа и енергия. Консервативни сили. Консервативни системи. Закон за запазване на пълната енергия.

3. Лоренцови трансформации на координатите и времето и следствия от тях. Релативистична динамика. Връзка между маса и енергия. Зависимост на масата и скоростта. Експериментално потвърждение.

4. Първи принцип на термодинамиката. Ентропия и нейното термодинамично и статистическо тълкувание. Втори  принцип на термодинамиката.

5. Закон на Максвел за разпределение на молекулите по скорости. Средно квадратична, средно-аритметична и най-вероятна скорост. Средна  дължина на свободния пробег на молекулите.

6. Стационарно електрично поле. Електричен ток. Уравнение на непрекъснатост. Извод на законите на Ом и Джаул-Ленц за част от електричната верига. Работа и мощност на електричния ток.

7. Уравнение на Максуел за електромагнитно поле. Основни изходни предпоставки. Пълна система уравнения в диференциална форма.

8. Интерференция на светлината. Пространствена и временна кохерентност. Вълнов път. Начини за наблюдение на двулъчева интерференция.

9. Полуквантова теория на Бор за атома. Обяснение на спектрите на водородоподобните атоми и периодичната таблица на Менделеев. Обобщена теория на Бор-Зомерфелд. Пространствено квантуване.

10. Елементарни частици. Видове. Античастици. Взаимодействие на елементарните частици. Класификация.

11. Еволюция на звезди и галактики, закон на Хабъл, диаграма на Херцшпрунг-Ръсел. Съвременна теория за звездната еволюция (модел на горещата Вселена). Заключителни стадии в еволюцията на звездите - свръхнови звезди, неутронни звезди, двойки източници, черни дупки.

12. Основни постулати в квантовата механика. Математически формализъм на квантовата механика. Уравнение на Шрьодингер. Запазващи се величини в класическата и квантова механика.

13. Аудиовизуални и информационни технологии в обучението по физика.

14. Методи на обучение по физика.

15. Цели на обучението по физика.

16. Методика на решаване на задачи по физика.

17. Учебен физически експеримент. Видове, особености.

Последна промяна: 2018-03-26