Конспект за държавен изпит на специалност "Връзки с обществеността"

 1. Комуникационен процес - основни компоненти. Видове комуникация.
 2. Същност и основни модели на връзките с обществеността (ВО). Процес на управление на ВО. Съвременният  PR в България.
 3. Връзки и взаимоотношения на медиите. Техники на ВО.
 4. Рекламата в комуникационната политика на организацията. Роля на АПРО.
 5. Медия планирането в рекламата.
 6. Преимущества на Интернет за PR. Уеб-сайтът като средство за PR.
 7. Убеждаващата комуникация в PR като основен метод - определение, същност на триадата, значение.
 8. Публична отчетност и социална отговорност на убеждаващата комуникация в PR.
 9. Междукултурна комуникация в PR - същност, структурни взаимовръзки.
 10. Комуникацията като обект на емпирично изследване. Изследвания на общественото мнение - същност и специфика.
 11. Същност на качествените методи за изследване на комуникациите. Контент-анализ.
 12. Изграждане на публичен образ на политика (вербална комуникация).
 13. Изграждане на публичен образ на политика (невербална комуникация).
 14. Параметри на модерното общество. Белезите на модерността.
 15. Обществото като саморазвиваща се система. Принципи на работа в публичното пространство.
 16. Анализа на ситуацията в управлението на   PR-процеса.
 17. Етап на планиране и програмиране в пъблик рилейшънс. Същностни компоненти на PR-кампания. Видове PR-кампания.
 18. Форми на интерпретиране на социалния факт чрез различните типове текстове.
 19. Характеристика на масово-комуникативния текст.
 20. Езикови стратегии за убеждаване и манипулиране в рекламните текстове.

 

 

Последна промяна: 2015-02-24