КОНСПЕКТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ- МАГИСТРАТУРА  "ХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ"

 1. Замърсяване на атмосферата. Процесите на горене и транспорта като глобален замърсител.
 2. Парников ефект и фотохимични процеси в атмосферата. Образуване на киселинни дъждове и увреждане на озоновия слой.
 3. Замърсяване на хидросферата с органични съединения и нефтени продукти.
 4. Замърсяване на почвата с минерални торове, пестициди и с тежки метали.
 5. Екологията като наука. Предмет и определение Екологични фактори. Концепция за лимитиращото действие на екологичните фактори.
 6. Популация. Структура на популациите - пространствена, възрастова, полова, йерархична (етологична). Численост, плътност, раждаемост, смъртност, миграции и динамика на популациите. Типове популационно нарастване.
 7. Биоценоза. Видове. Видова, морфологична и функционална структура на биоценозата. Основни типове и форми между видови отношения в биоценозите.
 8. Екосистема. Същност и видове. Кръговрат на веществата и поток на енергията. Продуктивност на екосистемите. Развитие /сукцесия/ на екосистемите - общи закономерности, първични и вторични сукцесии. Климакс.
 9. Сравнителни енергийни и екологични характеристики на конвенционални и възобновяеми енергийни източници.
 10. Усвояване на слънчевата енергия чрез термо-акумулиране, фотоволтаичен ефект и фотосинтеза. Материали и системи.
 11. Биомаса и биоенергия. Изгаряне и ферментация на биомаса. Биогорива: биоетанол, биобензини, биодизел, биогаз. Получаване и използване на биогоривата в бита и индустрията.
 12. Екологична електроенергия от малки водни и фотоволтаични централи в Югозападна България. Принципни схеми, начин на работа на еко централите и примери за добри практики.
 13. Държавна политика в областта на околната среда. Приоритети и цели. ЗООС.
 14. Стокхолмска конвенция за устойчиви органични замърсители.
 15. Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране. Регламент 1013/2006/ ЕЕС.
 16. Третиране и транспортиране на отпадъци съдържащи полихлорирани  бифенили. Директива 96/59/ ЕС за обезвреждане на полихлорирани бифенили.
 17. Биотехнологични методи за оползотворяване на отпадъци.
 18. Масово разпространени отпадъци и методи за тяхното управление.
 19. Токсикология на арсена и тежките метали - живак, олово, мед, кадмий, талий, антимон, бисмут и др.
 20. Токсикология на битови и токсични газове. Газове с общо токсично действие. Газове с дразнещо и изгарящо действие върху дихателните пътища и белите дробове.
 21. Токсикология на органичните разтворители - бензин, хлорирани мастни въглеводороди, бензол, ацетон и др. Първа помощ и лечение при остри отравяния. Антидотни средства.
 22. Биоресурси на България и опазването им. Българската гора - Широколистни гори и породи.
 23. Биоресурси на България и опазването им. Българската гора - Иглолистни гори и породи.
 24. Биоресурси на България и опазването им. Гъби. Животните в сухоземните екосистеми.
 25. Взаимодействие на електромагнитното лъчение с веществото. Атомни спектри. Основни понятия и характеристики. Разрешени и забранени преходи. Интензивност на спектралните линии. Ширина на спектралните линии.
 26. Атомно-абсорбционно спектрометрия (AAS). Принцип на метода. Основни елементи на спектрометъра. Разновидности на AAS - пламъкова, електротермична и хидридна. Калибриране, чувствителност, работен диапазон. Пречения в AAS. Неселективна абсорбция, методи за корекция. Аналитични приложения, предимства и ограничения на метода.
 27. Магнито-химични методи за анализ. Принципи на неорганичната масспектрометрия (MS). Видове мас-спектрометри. Мас-спектрометрични детектори: ICP-MS, GC-MS, LC-MS. Двойно-фокусиращи мас-спектрометри (ICP-MS-MS). Методи за калибриране. Чувствителност и работна област. Подготовка на пробите за анализ. Аналитични примери.
 28. Пробо-вземане при екологичен мониторинг. Представителност на пробите. Размер на пробата, количество материал, избор на точки за пробо-вземане. Неопределеност внасяна от пробо-вземането.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Учебник по фармакология и токсикология. М. Мичева, "Медицина и физкултура", София, 1993г.
 2. Груев, Бл., Б. Кузманов, Обща биогеография, СУ, 1994.
 3. Драгоев, П., Обогатяване на ловната фауна в България. София,  1978.
 4. Йорданов, Д., Гъбите в България. София. 1978.
 5. Кожухаров, Ст., Биоресурсите на България. ДИ "Народна просвета", София. 1979.
 6. Милк, Л., М. Милк, Равновесието в природата. София. 1976.
 7. С. Магаева, С. Караиванов, Екологична химия и опазване на околната среда. Булвест, София, 2002.
 8. Г. Василев, Химия и опазване на околната среда, Университетско издателство"Св. Кл. Охридски", София, 2001.
 9. Дж. Бокрис, Химия окружающей средъй. Москва, Химия, 1982.
 10. Цв. Димитрова, Промишленост и околна среда, Б. Хранов, Софиа, 1993.
 11. Rasool, S. I. Chemistry of the Lower Atmosphere, Plenium Press, New York, 1973.
 12. Bailley, Clark, Ferris, Krause, Strong, "Chemistry of the Environment", Second Edition, 2002, Academic Press, NY.

Допълнителна:

 1. Й. Петрова, А. Алексиев, С. Момчилова, Здр. Здравкова, Ръководство за анализ на токсични вещества, Университетско издателство, "Св. Кл. Охридски', София, 1994
 2. П. Малаков, Токсикохимия, ПУИ, Пловдив, 2000
 3. Р. Димитров, Б. Боянов, Неорганична химична технология, Пловдивско Университетско издателство, Пловдив, 2001.
 4. Anil K. De, Environmental Chemistry, Fifth Edition, 2003, New Age International (Ltd.), Publisher.
Последна промяна: 2017-06-06