КОНСПЕКТ

за Държавен изпит за студентите от специалност Икономическа математика, ОКС "Магистър"

  1. Структуриране на пазарно-икономическата околна среда, стопански субекти и обекти. Обоснованост на икономическите решения. Начини и форми за генериране на решения и тяхната реализация. Разделение на труда в съвременни условия и неговото влияние върху поведението на пазарните субекти.
  2. Структуриране на пазара, наследени структури, стихийно и целенасочено структуриране. Понятие за планиране в пазарно-икономически условия. Основни макроикономически проблеми. Измерители на макроикономическата активност. Съвкупно търсене и предлагане. Макроикономическо равновесие.
  3. Пари и финанси. Произход, еволюция и същност на парите. Функции на парите. Фискален модел. Държавен бюджет. Функционална и съставна структура на бюджета. Фискална и бюджетна политика. Функции на бюджета. Бюджетен цикъл - същност и основни етапи. Изготвяне и приемане на бюджета. Изпълнение на бюджета. Отчитане на държавния бюджет.
  4. Данък - същност, функции, елементи. Видове данъци. Данъчна система и политика на съвременната държава. Имуществени данъци в икономиката. Преки имуществени данъци. Начини за облагане с данъци. Облагане доходите на физическите лица. Патенти. Роля на косвените данъци в икономиката.  Мита, аргументи за налагане на мита.
  5. Математически пресмятания и съотношения. Използване на аритметични и геометрични прогресии. Проста лихва. Сложна лихва. Сконтови операции.
  6. Математика на графиците за погасяване на кредити. Техника на сконтираните парични потоци.
  7. Математически модели на операции. Детерминирани модели - статични и динамични. Вероятностни модели. Задача за управление на запаси. Понятие за стохастично оптимиране. Динамично оптимиране. Принципи на Белман.
  8. Дискретни оптимизационни задачи. Оптимизационни задачи върху графи и мрежи. Игрови модели. Матрични игри. Геометрично решаване на игри. Теорема за минимакса.
  9. Основни информационни дейности. Модели на сметачни устройства. Апаратна и програмна част на компютърните системи. Управление на устройствата, програмите, процесите и данните. Операционни системи с текстови и графичен интерфейс.

10.  Иконометрия - инструмент за икономически и финансов анализ и основа за управленски решения. Случайни величини и  функции на разпределение. Математическо очакване, моменти, дисперсия и ковариация. Конволюции. Случайни процеси и моделиране. Маркови процеси и маркови вериги. Винеров процес. Системи за масово обслужване.

Последна промяна: 2017-06-06