Конспект

 1. Европейски и национални тенденции за развитие и приложение на информационните образователни технологии в българското училище.
 2. Психологически характеристики на визуалната информация. Процес на формиране на визуални образи.
 3. Проектиране на приложения за работа с бази от данни.
 4. Работа с еднопосочни набори от данни. Преглед на технологията dbExpress. Програмирането в образователния процес.
 5. Създаване и използване на дигитални образователни ресурси и интерактивни технологии в процеса на обучение в I-IV клас.
 6. ИТ в ролята им на интегриращ фактор в образователния процес.
 7. Електронно обучение. Същност на електронното обучение. Развитие на електронното обучение. Средства за разработване и разпространение на електронно учебно съдържание.
 8. Характеристика на дистанционното обучение и възможности за използване на негови елементи в началните класове - предимства и ограничения.
 9. Дидактически модели в електронното обучение. Tеории за ученето и приложението им в електронното обучение. Основни фактори влияещи на процеса на електронното обучение.
 10. Дидактическите методи и тяхната реализация в среди за електронно обучение.
 11. Модели на структурата на учебни курсове в електронното обучение.
 12. Основни характеристики на образователните компютърни игри. Класификации на образователни компютърни игри. Представяне и анализ на образователни игри.
 13. Развитие на училищния курс по ИТ в българското средно общообразователно училище. Съдържание на учебните програми в съответствие с указанието на МОН. Основни цели и задачи на обучението по ИТ в началното училище.
 14. Отражение на дидактическите принципи в обучението по ИТ в началното училище.
 15. Методи на обучение в училищния курс по ИТ в началното училище.
 16. Eлектронно базирани компютърни тестове. Сравнителен анализ на тестовите варианти. Задачите в обучението по ИТ и методика на разработване на тестове за проверка и оценка на комптенциите.
 17. Интегрирани форми на обучение в началните класове. Характеристика на интегрирания урок в I-IV клас.
 18. Използване на ИТ при проектната организация на дейностите в началните класове.
 19. Учебното портфолио като интегрирана образователна технология в началните класове за индивидуализиране на процеса на обучение. Електронни варианти.
 20. Операционни системи с графичен интерфейс, системи за текстообработка и тяхното изучаване в училищния курс по ИТ.
 21. Използване на компютърни презентации и компютърна графика в системата на обучение в началните класове. Класификации на презентациите. Изисквания при оформянето им. Програми за конструиране и използване на презентации при обучението в I-IV клас.
 22. Интернет комуникациите като образователна информационна технология за развитие на формалното и неформалното образование. Безопасност на децата в интернет.
 23. Съвременни образователни мултимедийни технологии. Специфика и приложение образованието.

Литература

 1. Андреев А.А. Применение сети Интернет в учебном процессе.- "Информатика и образование", 2005, №9.
 2. Берулава, М.Н. Интеграция содержания образования/ М.Н. Берулава. - М.: Просвещение, 1995. − 215 с.
 3. Богданов Б. Използват ли се в образованието в България възможностите на информационно-комуникационните технологии // "Е" и "М" Еuroeducation", 2009, №1, с. 24-30.
 4. Босова Л.Л. Электронный учебник как перспективное направление развития электронных образовательных ресурсов для системы общего образования, 2012.
 5. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы интеграции/ А.А. Вербицкий, О.Г.Ларионова. - М.: Изд-во Логос, 2009.-336 с.
 6. Вербицкий, А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования/ А.А. Вербицкий //Проблемы непрерывного образования: проектирование, управление, функционирование: Матер. междун. научно- практ. конф. 21-22 мая 2010 г. - Липецк, 2010. - С 3-4.
 7. Гилева, С.  Среди за електронно обучение. 2005.
 8. Гринберг Г.М. Представление открытого и дистанционного обучения в контексте информационного обмена, "Информатика и образование", 2007, №9.
 9. Гюрова,В., Г.Дерменджиева и др. Провокацията учебен процес. С., Аскони-издат, 1997.
 10. Джабирова Мая, Д. Тупарова, Приложение на информационните технологии в урока "Обиколка на триъгълник и правоъгълник" във втори клас. Сб. Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество (Том III), Редактор Д. Димитров, С. Писарева, Университетско издателство "Н. Рилски", Благоевград, 2009, ISBN 978-954-680-638-3, стр. 133-137
 11. Джабирова Мая,  Д. Тупарова, Приложение на информационните технологии в урока "Ъгъл" в трети клас. Информационни технологии в началното училище. Благоевград, 2010
 12. Димов, П.  Електронно обучение - познание и комуникация. С., 2006.
 13. Дурева Д. Г. Тупаров, Електронно обучение. Технологии и модели. Благоевград 2008
 14. Дурева Д. Д. Орозова, Е. Николова, Електронно обучение - ръководство за учители по информатика и ИТ.
 15. Дурева Д., За електронното обучение, сп. Математика и Информатика, бр. 1, 2012 г.
 16. Онлайн курс www.e-learning.swu.bg и www.leo.swu.bg
 17. Дурева Д., Дидактически и технологични изисквания към мултимедийно учебно съдържание, В сб. Информационно-комуникационни технологии, медии и образование. Благоевград, 2011
 18. Дурева Д., М. Касева, Компютърните образователни игри в обучението в началното училище, В сб. Информационно-комуникационни технологии, медии и образование. Благоевград, 2011
 19. Дурева Д., Проблеми от методиката на обучение по информатика и информационни технологии, 2003
 20. Онлайн курс по методика на обучението по ИТ в начална училищна степен в системата за електронно обучение на адрес www.leo.swu.bg
 21. Учебни помагала по ИТ, одобрени от МОМН (2005-2014)
 22. Енциклопедия по психология: http://www.psychology.org/links/Resources/Teaching/ .
 23. Заславская, О.Ю. Информационные  технологии в управлении образовательным учреждением/ О.Ю. Заславская, М.А. Сергеева. - М., 2006. - 128 с.
 24. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 20 с.
 25. Зорина, Л.Я. Дидактические основания конструирования содержания образования/ Л.Я. Зорина // Педагогика в поисках идеала научных целей и ценностей образования : Матер. междун. конф: памяти И.Я. Лернера - Владимир, 21-22 мая, 2002. - Владимир, 2002. - С.3-9.
 26. Иванов И., В. Илиева Компютърът в началното училище. Комбиниране на информация. - С.: изд-во "Регалия 6", 2002.
 27. Изиева Б.А., Рагимова Н.Ш. Теоретические основы междисциплинарной технологии обучения будущих учителей начальной школы в условиях информатизации образования // Вестник социально-педагогического института, №2 (3), 2011.
 28. Йорданова Г., М. Иванов. Интернет за всички. - Шумен, 1997.
 29. Карпов А. О. Интегрированное знание в современной школе. - Москва: Педагогика. - 2005.- №3.
 30. Кирдянкина, С.В. Программа «Управление качеством образования на основе внедрения информационных технологий и образовательного мониторинга в учебно-воспитательный процесс школы на 2005-2009 г.г.» / С.В. Кирдянкина, Т.А. Кондратьева // Завуч, 2008. - №7. - С. 4-21.
 31. Ключевые компетенции 2000. Программа OCR.RECOGNISING ACHIEVMENT. Oxford Cembridge and RSA Examinations - 2000. - 46 с.
 32. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. - СПб.: КАРО, 2002.
 33. Кузов, О. А. Смиркаров. Виртуалното образователно пространство в България - състояние и перспективи. С., 2005.
 34. Кузовлев, В. П. Применение информационных и телекоммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе школы/ В.П. Кузовлев, Н.П. Фаустова и др. - Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2008. - 260 с.
 35. Кузеванова Ев. Организация интегрированного обучения в начальных классах общеобразовательной школы //Сибир. учитель, 2006.-№3.- С. 31-34.
 36. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. - Ростов-н/Д: «Феникс», 2004.
 37. Лазарева М. В. Интегрированное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях. Дис. д-ра пед наук М,2010.- 431 с.
 38. Лакоценина Т.П. Современный урок. Ч. 6. Интегрированные уроки. - Ростов-н/Д: Учитель, 2008. - 256 с.
 39. Лалов, Б. и М. Тенева. Интернет, комуникации и образование. С., 2004.
 40. Матрос  Д.Ш. Основы теории информатизации процесса обучения, "Педагогика", 2007, №6.
 41. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К.Практикум по информатике.- Москва: Академия. - 2006.
 42. Морева Н.А. Современная технология учебного занятия.- Москва:Просвещение, 2007. - 158 с.
 43. Никишина, И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе. Использование интерактивных форм и методов в процессе обучения учащихся и педагогов/И.В. Никишина  - Волгоград: Учитель, 2007. - 91 с.
 44. Осипова О. П. ИКТ - компетентность учителя начальных классов. - Педагогическая информатика, - 2007.- №2.
 45. Павлов, Д., В. Поплилова. Място, роля и значение на ИНТЕРНЕТ в системата за подготовка и квалификация на учителските кадри.- Педагогика, 1996, N  6.
 46. Павлов, Д. Стратегии за използване на интернет в образованието. София, 1997.
 47. Павлов, Д. Използване на компютърна техника в образованието. София, 1988.
 48. Павлов, Д. Образователните информационни технологии. Модул 1. Университетски курс, изд. Даниела Убенова, С. 2001.
 49. Павлов, Д. Образователните информационни технологии. Модул 2. Университетски курс, изд. Даниела Убенова, С. 2001.
 50. Павлов Д. Мултимедията като образователна технология //проф.д-р Димитър Павлов - Идеите остават живи. - С.: Университетско издателство "Св. Кл.Охридски", 2006.
 51. Педагогические технологии/ Авт.-сост. Т.П.Сальникова. - Москва: ТЦ Сфера, 2005.
 52. Первин Ю.А. Методика раннего обучения информатике. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 228 с.
 53. Пейчева,Р. Педагогически проекции на хипермедията.-Стратегии на образованието и научната политика. 1994, N 3.
 54. Пейчева Р. Мотивация на учебната дейност чрез ИКТ. - София, 2004.
 55. Петков Кр. Съвременни информационни технологии. С., 1996.
 56. Петров, П., М. Атанасова. Образователни технологии и стратегии за учене. Веда Словена - ЖГ, С., 2001.
 57. Печеняшка Х.  Обучението по ИТ в началното училище. Подготовка на учители и социални педагози. - С.: "Веда Словена - Ж.Г.", 2006.
 58. Потапова Е.Н. Интегрированные уроки в начальной школе, или как создать у младших школьников целостную картину мира.- Москва: Новая школа, 2002. - 400 с.
 59. Попкочев, Тр. (съст.). Информационни технологии в обучението в І-ІV клас. Бл. 2010.
 60. Попкочев, Тр. Противоречия и методически похвати в обучението по ИКТ в І-ІV клас. Сб. Информационни технологии в обучението в І-ІV клас. Бл. 2010, с. 30-39.
 61. Поташник, М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе/ М.М. Поташник. - М.: Центр педагогического образования, 2009. - 448 с.
 62. Ресурси от лабораторията "Визуално познание и внимание" към Мезачузетски университет Архемст, САЩ: http://psych.umass.edu/VCAlab/home/current_research/.
 63. Смрикарова, Ст., Цв. Георгиев. Мултимедийни системи и технологии. Изд. РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2004.
 64. Соколова Т.Е. Персональный компьютер на уроках в начальной школе.- Самара: «Учебная литература», Изд-во «Федоров», 2009. - 96 с.
 65. Соловов, А. В. Моделирование навигации в электронных образовательных ресурсах. - Информационные технологии, 2007, №4
 66. Соловов, А. В. Моделирование структуры электронных образовательных ресурсов. - Информационные технологии, 2007, №3
 67. Стани К., Памет и познавателна способност - лекционни слайдове на курс от Университет Паркуей, САЩ: http://uwf.edu/cstanny/website/MemoryCognition.htm .
 68. Стийвърс М., Когнитивна наука - лекционни слайдове на курс от Калифорнийския университет Ирвин, САЩ: http://psiexp.ss.uci.edu/research/teachingP140C/ .
 69. Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока. - Ростов-н/Д:Учитель, 2003. - 128 с.
 70. Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. София, 2000.
 71. Тодоров Ю. Аудиовизуални и ИТ в образованието. - С.:»Веда Словена - ЖГ», 2004.
 72. Тодорова, Маргарита, Христина Монева. Мултимедийни технологии. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2006 год.
 73. Тотков Г., Донева Р., Дурева Д, Тупаров Г, и др. Е-Обучението в информационното общество, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, 2010, Под редакцията на проф. дмн. Георги Тотков
 74. Третьяков, П.И. Технология модульного обучения в школе/ П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский. - 2-е изд., доп. - М.: Новая школа, 2001. - 352 c.
 75. Трифонова М. Готовност на началните учители за използване на ИКТ за подобряване качеството на учебно-възпитателната работа. Подготовката на учители и социални педагози. - С: "Веда Словена - Ж.Г.", 2006.
 76. Тур С. Н., Бокучава Т.П. Первые шаги в мире информатики. Методическое пособие для учителей 1-4 классов, СПб.: БХВ-Петербург, 2002.- 544 с.
 77. Тупаров Г. Д. Тупарова. Технологични средства за разработване и разпространение на електронно учебно съдържание и създаване и поддържане на курсове за електронно обучение. - Математика и Информатика, бр. 3, 2012 г
 78. Фомина, Н.Б. Новая модель оценки качества образования/ Н.Б. Фомина. - М.: Новый учебник, 2008. - 80 с.
 79. Фрекса К. и други, Когнитивни системи - лекционни слайдове на курс от университета в Бремен, Германия: http://cosy.informatik.uni-bremen.de/content/cognitive-systems-1-ss-2010.
 80. Шадриков, В.Д. В фокусе. Качество образования: панорама взглядов: Краткая публикация / В.Д. Шадриков // Качество образования, № 1.- 2009. - С. 4-5.
 81. Шамова, Т.И., Управление образовательными системами/ Т.И. Шамова, П.И. Третьяков П.И., Н.П. Капустин -М.: Владос, 2002. - 320 с.
 82. Шамова, Т.И. Современные средства  оценивания результатов обучения в школе/ Т.И. Шамова, С.Н. Белова, И.В. Ильина, Г.Н. Подчалимова, А.Н. Худик. - М., 2007. - 189 с.
 83. Шамова, Т.И., Управление образовательными системами/ Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.И. Шибанова - 5е-изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 384 с.
 84. Цанков, Н., Ек. Бонева. Компютърните тестове с Power Point - средство за образователна диагностика в средното училище. В: сп. "Педагогика", бр. 3, год.  ХХ,  с. 57-68, 2010.
 85. Цветанова-Чурукова,Л.З. Нетрадиционни педагогически подходи. С., МП-СД, 1994.
 86. Цветанова-Чурукова Л. З. Определение значения систематизации для осуществления интеграции в начальном обучении/Л.З.Цветанова-Чурукова // Научный вестник Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Серия: лингвистические и методико-дидактические   исследования . - 2009. - № 1  (11). - С. 148-155.
 87. Цветанова-Чурукова Л.З. Об оценке готовности учителей начальной школы Болгарии к интегрированному обучению на основе систематизации и компьютеризации/Л.З.Цветанова-Чурукова // Научный вестник Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Серия: Современные лингвистические и методико-дидактические   исследования . - 2009. - № 2  (12). - С. 130-138.
 88. Цветанова-Чурукова Л.З . Подготовка учителей начальных классов к использованию на уроках мультимедийных компьютерных презентаций/Л.З.Цветанова-Чурукова // Вестник Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина. Серия: Гуманитарные науки. - 2009. - №1 (69). - С. 110-115.
 89. Цветанова-Чурукова Л.З. Информационные технологии как важный ресурс интеграции дисциплин начальной школы в общую образовательную систему/Л.З.Цветанова-Чурукова // Сибирский педагогический журнал. - 2009. - № 2. - С. 124-131.
 90. Цветанова-Чурукова Л.З. Систематизация учебного материала в интегрированном обучении младших школьников /Л.З.Цветанова-Чурукова // Вестник Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина. Серия: Гуманитарные науки. - 2010. - №2 (82). - С. 150-154.
 91. Цветанова-Чурукова Л. З. Специфика использования интегрированных форм обучения в школах Болгарии /Л.З.Цветанова-Чурукова // журнал Психология образования в поликультурном пространстве, Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина. - 2010. - Том №2. - С. 86-91.
 92. Цветанова-Чурукова Л.З. Опыт  применения интегрированных форм обучения в начальных классах школ Болгарии /Л.З.Цветанова-Чурукова //Психология образования в поликультурном пространстве. - Елец, 2010 № 3.- Т.1-2.
 93. Цветанова-Чурукова Л. З., Овчинникова А. Ж., Цанков Н., Дамянов И. Интегриране на мултимедийте в системата на началното обучение. - Благоевград: Унив. изд-во "Н.Рилски", 2007 - 116 с. + CD.
 94. Цветанова-Чурукова Л. З. Интегрирано обучение в началните класове. Монографичен труд. - Благоевград: ЮЗУ "Н.Рилски", 2010 + CD.
 95. Шванингер А., Визуална познавателна способност - лекционни слайдове на курс от университета в Цюрих, Швейцария: http://www.casra.ch/teaching/2004/vc/ .
 96. A.P.Godse,D.A.Godse. Computer Architecture. Technical Publications, 2010.
 97. Clements, Alan. Computer Organization & Architecture: Themes and Variations. Cengage Learning; 1 edition. 2013.
 98. Dumas, D. Computer architecture: fundamentals and principles of computer design. CRC Press, 200
 99. Dureva Tuparova D., G. Tuparov, R. Doneva, N. Staevski, e-Learning in Bulgaria, Chapter 3 in Book E-Learning Practices, (Ed. Ugur Demiray), Volume 1, Anadolu University, Turkey, 2010, URL: http://www.midasebook.com/dosyalar/Vol1_DCB.pdf
 100. John L. Hennessy, David A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann, 2011;
 101. Harris D., Harris, S. Digital Design and Computer Architecture. Morgan Kaufmann, 2012, Second Edition.
 102. Luck S., Visual Memory, Oxford University Press, 2008, ISBN-13: 978-0195305487.
 103. Patterson, A. David, Hennessy, L. John. Computer Organization and Design, Fifth Edition: The Hardware/Software Interface. The Morgan Kaufmann Series. 2013.
 104. Sprenger M., Differentiation through Learning Styles and Memory, Corwin; 2nd edition, 2008, ISBN-13: 978-1412955454.
 105. Styles E., Attention, Perception and Memory: An Integrated Introduction (Psychology Focus), Psychology Press, 2005, ISBN-13: 978-0863776595.
 106. Toihurst,W. & group Using The Ynternet, Yndianopols, 1996.
Последна промяна: 2017-06-06