Конспект за държавен изпит за специалност Психология (Криминална психология) образователно квалификационна степен "Магистър" за неспециалисти

(Първа част)

 1. Основни направления в психологията: възгледи на Вилхелм Вундт; интроспективна психология (Вюрцбургска и Корнейлска школи); Функционализъм; Бихейвиоризъм и Необихейвиоризъм; Гещалтпсихология.
 2. Концепции за психичното развитие, заложени в идеите на 3. Фройд, Е. Ериксън, Ж. Пиаже.
 3. Същност и основни характеристики на психиката - еволюция и съвременни интерпретации.
 4. Въображението в психичния живот на човека. Характеристика и видове.
 5. Мисленето като процес на откриване на новото и същественото. Процесът на мислене при решаване на проблемни ситуации и диагностика.
 6. Емоциите и чувствата като отношение на субекта към себе си и към света. Характеристика на емоциите, основни функции. Начини за преживяване. Връзка между емоциите и познанието.
 7. Учебна дейност и формиране на дейността. Теории за ученето. Психологична структура и формиращи функции на учебната дейност.
 8. Учебни задачи и учебни действия за тяхното решаване. Психолого-педагогически условия за развитие качествата на мисленето.
 9. Социално познание и формиране на впечатления. Възприемане, разбиране и формиране на впечатления за себе си и другите. Атрибутивна теория и фундаментална грешка на атрибуцията.
 10. Социални нагласи и поведение. Формиране на социалните нагласи. Теоретични концепции на Л. Фестингер за социалното сравнение и когнитивния дисонанс и на Р. Лапиер - за влияние на нагласите върху поведението.
 11. Социални регулатори на поведението -модели, норми и роли.
 12. Личностни промени при шизофрения и епилепсия.
 13. Личностни промени при алкохолни и неалкохолни зависимости.
 14. Същност и модел на ниската самооценка.
 15. Психологична криза - същност, етапи и основни принципи в консултирането.
 16. Основните идеи и принципи, изведени от Фр.Тейлър като предпоставка за възникване и развитие на Психология на труда, на Организационна психология и Психология на управлението.
 17. Същност, функции и фази на организационната социализация.
 18. Основни принципи и подходи на Психология на труда - принцип на детерминизма - същност и видове; Стохастичен принцип; Принцип за развитие на психиката в дейността и чрез дейността; Системен подход; Личностен и Дейностен подход.
 19. Сетивно-двигателната реакция като компонент на трудовата дейност. Същност на категорията реакция. Видове реакции. Видове сложна сензо-моторна реакция. Латентното и моторното време като компоненти на сензо-моторната реакция. Латентното време, като индикатор на скоростта и точността на протичащите психични процеси до вземане на решение за конкретен отговор (характеристика на управленската част от поведението).
 20. Методи за събиране на данни от психологични изследвания - наблюдение, анкета, интервю, беседа, биографичен метод и др.
 21. Експериментален метод. Видове експерименти. Експериментални планове.
 22. Психология на девиантното поведение - предмет, обект и задачи на научната дисциплина.
 23. Особености на изследването на лица с асоциално поведение. Основни методики за изготвяне на психологичен профил на лица с девиантни прояви.
 24. Проблемът за периодизацията на психогенезиса. Принципи на възрастовата периодизация Проблемът за "етапност" в психогенезиса. Етапи и възрастови периоди
 25. Психогенезисът и неговата неравномерност. Стабилни (литически) моменти. Кризите в психогенезиса и тяхната преходност. Сензитивността като "ранна детска надареност".
 26. Проблемът за водещите дейности в психологията на развитието. Същност и значение на водещите дейности. Възрастови периоди и водещи дейности. Основания за групиране на водещите дейности и групи водещи дейности.

(Втора част)

 1. Видове агресивно поведение.
 2. Агресия и личностна защита.
 3. Личностни характеристики и агресивно поведение.
 4. Методи в криминалната психология.
 5. Личност и криминално поведение.
 6. Типология на личността и прогнозиране на престъпното поведение.
 7. Дескриптивни схеми за класифисиране на индивидуалните различия на престъпниците.
 8. Психопатология и престъпно поведение.
 9. Видове съдебно-психологически експертизи.
 10. Специфика на експертната психодиагностика при изследване на заподозрени, свидетели и жертви на престъпления.
 11. Интерью и разпит в криминалното разследване.
 12. Стратегии за провеждане на разпит.
 13. Психологична оценка на вербалното и невербално поведение.
 14. Личностни защити при разследващото интервью.
 15. Същност и приложение на метода на психологично профилиране.
 16. Психологически анализ на престъплението.
 17. Създаване на психологичен профил.
 18. Приложение на психологичното профилиране в криминалното разследване.
 19. Понятие за лъжа, видове лъжа, психологечен модел на лъжата.
 20. Вербални и невербални признаци за лъжа.
 21. Същност и методология на полиграфското изследване.
 22. Етапи и експериментална процедура на полиграфското изследване
 23. Видове въпроси и тестови формати в полиграфското изследване.
 24. Психологически аспекти при воденето на преговори в кризисни ситуации
 25. Основни тактики на водене на преговори.
 26. Психологически приоми за водене на преговори.

Литература:

 1. Алексиева Е. (2002). Разработване на тестове за проверка и оценка на знание, Нова звезда/Софттрейд
 2. Анастази А. и С. Урбина. (2001). Психологическое тестирование, М., Питер, (или Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological testing (7th ed.). NJ: Prentice Hall)
 3. Ангелов, A. Организационно поведение. С, 2002.
 4. Андреева, М. Изборът на стопански ръководители. СП. "Управление и самоуправление", кн. I, 1990.
 5. Андреева,Л. Социално познание и междуличностно взаимодействие, С,.1998.
 6. Аникиева Н.П. Психологический климат в колектива. М., 1989.
 7. Андреева, М. Управление на персонала. Варна, 1995.
 8. Аникиева Н.П. Психологический климат в колектива. М., 1989.
 9. Армстронг, М. Преуспяващият мениджър. Б."Делфин прес", 1993.
 10. Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. "Делфин прес", С, 1993.
 11. Асенова, И. (2009). Невропсихология. Благоевград.
 12. Блэкборн, Е., Психология криминального поведения, Питер., 2004.
 13. Бъргър,Бр., Хорган,Дж.,  Криминалистика, книгоиздателска къща "Труд", 2001.
 14. Де Бекър, Г., Дарбата да се страхуваш, С., 2001.
 15. Занев, Св., Полиграфът или машината на истината, С., 2002.
 16. Попов, Хр.,Психология на човешката агресия, С., 2000.
 17. Славчев, А., Насилие, физическо малтретиране и сексуална злоупотреба с детето, София, 2002.
 18. Станков, Б.,Криминология. Видове престъпност. ВСУ "Ч. Храбър", В-на., 2003.
 19. Станков, Б., Психология на престъплението. Изд-во "Албатрос", С., 2006.
 20. Чуфаровский Ю.В.,Психология оперативно-роз,скной и следственной деятельности. Изд-во"   Проспект", М., 2010.
 21. Василев Д., Яна Мерджанова. Теория и методика на професионалното ориентиране. Унив. Изд-во "Св. Кл. Охридски", С. 2003.
 22. Вмготский Л. Собрание сочинениий: В 6-ти т. Т. Детская психология. 1984
 23. Вудкок, М.,Д. Фрзнсис. Раскрепощенньш менеджер. М., "Дело", 1991.
 24. Гайдаров, К. Криминалната личност. С, Унив. изд. 2007
 25. Гайдарое, К. Полицейска психология. С, АМВР 2007
 26. Гиргинов А., З.Трайков, Коментар на Наказателния кодекс, обща част, том II, 2000
 27. Гиргинов А.,Коментар на Наказателния кодекс, обща част, том I, 3. 1999
 28. Гамезо и др., М., Просвещение, 1984. Возрастная и педагогическая психология
 29. Георгиев Г. Професионално ориентиране в България - история, състояние, проблеми. С, 1984. (1-3 в-с) 20. Гудвин, Д. (2004).
 30. Грос, Х.,  Разкриване на престъпленията. Книгоиздателство "Асеневци", 2007.
 31. Исследование в психологии. Методн и планирование. Санкт-Петербург: Питер
 32. Енева Г. Психология. Благоевград, 1994.
 33. Димоеа Л. Професионалните интереси. С, 1988.
 34. Джонев, С. Социална организация, т. 1-3,2000.
 35. Джонев, С. Социална психология, т-т. II- III- и IV- С, 1996.
 36. Джонев, С. Стратегии на ръководителя в междуличностните отношения. С, "Наука и изкуство", 1990.
 37. Дулов А. В., Судебная психология. Изд-во "Вышэая школа", Минск., 1975.
 38. Дъглас, Дж., Олшейкър,М. (1998). Ловец на мозъци, С., 1998.
 39. 26. Енева и колектив. Ръководства по възрастова психология. Благоевград
 40. Иванов И. Организационна психология. С. 2004.
 41. Иванов. Професионален подбор на учениците. С-1980
 42. Иванова 3. Психична готовност за избор на професия. С, 1976.
 43. Иванова 3., И.Косев. Личност и професия. С, 1976.
 44. Иванова 3. Психология на труда. С, 1972.
 45. Инбау, Е.Ф., Дж.Е., Рийд, Дж.П., Бъкли, Б.К. Джейн, Полицейски разпити и признания. Техниката на Рийд. Основи. Изд-во "СОФИ-Р", С., 2008.
 46. ЙорадновД. Инженерна психология. С, 1981.
 47. Йорданов Д. Изследване върху разпределението на взаимозависими двигателни функции. В: Проблеми на психологията на труда. С, 1972.
 48. Джулиани Рудолф. Лидерство. (превод от англ.) С, 2003
 49. Китанов К .Белова Н. ,Партньорство между полиция и медии за превенция на престъпността. С. 2002
 50. Косев Искро. Съревнователните мотиви и влиянието им върху работоспособността. С.,1982
 51. КръстевЛ. Нагласи и представи запазарните отношения, Благоевград, 2007
 52. Кунчев, Й.,Криминалистика: престъпление, отражение, познание, С., 2000.
 53. Кунчев, Й., Криминалистическа тактика. Изд-во "Албатрос", С., 2003.
 54. Ласуел Харолд. Комуникацията. С, 1992.
 55. Льо Бьоф, М. Как да работим умно. Как да постигнем пове
 56. Левитов Н. Д. Психология на труда. С, 1969.
 57. Лурия, А. (1973).Основь нейропсихологии. М, МГУ време. С, 1993
 58. Лурия,А. (1973).Основь нейропсихологии. М., МГУ.
 59. Мавлов, Л. (1997). Процесът на вербална комуникация - един йерархичен модел. Специална педагогика, 3 (3), 28-43.
 60. Мавлов, Л. (2002). Фундаментална неврология. С.
 61. Маджаров, Е.. Юридическа психология. С, Албатрос.1998
 62. Мадокаров, Е. Юридическа психология (втора книга). С, Сиела.2007
 63. Маджаров, Е. Психологично портретиране на правонарушители. С, Сиела.2001.
 64. Ман Клер. Организационо поведение. (превод от англ.), С, 1995
 65. Манийлов Г.М., В.В.Новиков. Психологическое управление в кризисном обществе. Санкт-Петербург, 1999
 66. Манчева, Р.,  Психология на девиантното поведение. Университетско изд-во "Н.Рилски",Блг., 2012.
 67. Макхем К. Управленческий консалтинг. М., 1999.
 68. Манчева Р. Конфликти и конфликтно поведение. Бл.2006.
 69. Митева Ю. Е.Вачкова, Виктимологични аспекти на превенцията на престъпностт а в " Актуални проблеми на борбата с престъпността". 1989.
 70. Матоушек О., И. Ружичка. Психология на труда. С, 1968.
 71. Методика за определяне на интересите на средношколската младеж. Под н.р-во на Р.Трашлиев, С.,1985.
 72. Методики социально-психологической диагностики личности и групн. М., 1990. Под ред. А.Л.Журавлева.. Михай Голу. Принципи на кибернетичната психология. С, 1983.
 73. Методики социально-психологической диагностики личности и групн. М., 1990. Под ред. А.Л.Журавлева. Минков С, Евг. Апостолов. Професионална пригодност на човека-оператор. С, 1982.
 74. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. Л., 1989.
 75. Никое, А. Психология на иновационната дейност. С, 1992.
 76. Николое Б. Категорията време в научните изследвания по психология. Благоевград, 1995.
 77. Николов Б. Психологически аспекти на трудовата дейност. Благоевград, 2000.
 78. Николов Б. Относно усета и представата за конкретни продължителности в психичната регулация и саморегулация на извършвани на сензо-моторно равнище дейности. В: Годишник на ВПИ - Благоевград, т. VII, кн. 3,1990.
 79. Николов Б. Психологически въпроси на професионалната информация при ориентиране на учениците. В: Трифонов Тр.,., Николов Б. Психология на професионалното ориентиране, трудово обучение и техническото творчество. Благоевград, 1990, Глава трета с. 16- 32.
 80. Николов Б. Професионално консултиране и психологическо проучване на учениците. В: Трифонов Тр. И колектив. Психология на професионалното ориентиране, трудово обучение и техническото творчество. Благоевград, 1990, Глава4, с. 33-47.
 81. Николов, Б. Аспекти на психичната регулация и саморегулация. В:. Годишник VI, Книга 2, Благоевград, 1988.
 82. Палешутски, К. Менъджмънт. София-Благоевград, 1991. 70. Пенчева, С. (2000). Когнитивна невропсихология. Изд."Веда-Словена-ЖГ, С. 71. Пауное, М. Организационно поведение. С, 1997.
 83. Перракис, М. (2000). Организационни модели на лидерство. - Българско списание по психология. № 3-4, 46-52
 84. Петкова, П., Цонева,  Н., Интервюиране в психиатричната практика. В :Практическа психиатрия. т. І,първо изд-ние, изд-во "Ася- Росен Младенов", С., 2006.
 85. Пиер Морнел. Как да си подберем най-добрия персонал. Изд. Къща "Труд", С, 2000.
 86. Пирьов Г. Психологическо проучване на учениците. С, 1970
 87. Попов Г. Набиране, подбор и назначаване на персонала. Кн.5/1994
 88. Промишленая социальная психология. Под ред. Е.С.Кузмина, А.Л.Свенцицкого. Л., 1982.
 89. Психологические вопросн регуляции деятельности. Под ред. Д.А.Ошанина и О.А. Конопкина. М., 1973.
 90. Психология на личността, колектива и труда. Отг. Редактор З.Иванова. С, 1984.
 91. Радославова М. Удовлетвореност от труда. Психични механизми на възникване и функции. С, 2001.
 92. Райнов, В. (1987). Особености на невербалната комуникация. С, Издателство на БАН
 93. Решетова З.А. Психологические основм професионального обучения. М., 1985.
 94. Риман, Ф., Основни форми на страх, София, 2002.
 95. Русинова В. Зависимост на съдържанието на мотивите за труд и някои личностни характеристики. В: Психология на личността, колектива и труда. С, 1984.
 96. Русинова В., Робърт Руу. Психосоциални проблеми на трудовата заетост. С, 1995.
 97. Ръководство за оценка на работното място. Под ред. на проф. Емилия Иванович. С, 1988.
 98. Ръководство по съдебна психиатрия за юристи, (1985), С, ВИПОНД
 99. Смит, X., Уекли, Джон. Психология на организационното поведение. Варна, 1992.
 100. Стайн, М., Паторно,С.,  Изкуството на интервюто, С., 2006.
 101. Стаменкова, Н. (2006). Психологически измервания: лекционен курс. Варна: Псидо ЕООД
 102. Станков Б. Личност и престьпно поведение. C.1990.
 103. Стефанов Н. Ръководство за търсене и подбор на сътрудници на организацията. Кн. 1/2001
 104. Стойнешка, P., Илия Пеев. Икономическа психология. Варна, 1996.
 105. Стойчев, Н., Психологическо профилиране на извършители на убийство. Изд-во "Парадигма",С., 2005.
 106. Стоянова, С. (2007). Основи на психологическите измервания - Адаптация на тест. Благоевград: УИ "Неофит Рилски"
 107. Стоянов, В. и П. Нешев. (2003). Експериментална психология. Теория. Практикум. Варна: ВСУ "Черноризец Храбър"
 108. Стоянов, X. Организацията - социален инструмент. С, 1988.
 109. Съдебна психиатрия, под ред. на проф. Стоименов Й., С, Академично издателство "Марин Дринов".2003
 110. Стойнов А., Престъпления против правата на човека, С. 1999.
 111. СтойновА., Наказателно право, общачаст, C..1999.
 112. Тодорова, Е. (съст.). Сб.: Групата и личността в социалната психология: 14 западноевропейски учени. С, Наука и изкуство, 1990
 113. Тодорков, К. (2002). Експериментална психология. Велико Търново:
 114. Тодорова, Е. (1994). Социална психология. Варна, Варненски Свободен Университет
 115. Томсон, Л.,Руководство по освобождению заложников, Москва, 2005.
 116. Трифоное Т. Икономическа, трудова и бизнес психология. С, 1996.
 117. Трифонов, Тр. Евтимов, Cm., Б. Николов. Психология на труда. Благоевград, 1988.
 118. Трифонов Т., ЙордановД. Проблеми на психологията на труда. С, 1972.
 119. Хаджиев, Д (Ред) (1992). Нервни болести. София, Мед. и Физк.
 120. Хаккер В. Инженерная психология и психология труда. М., 1985.
 121. Хомская, Е. (1987). Нейропсихология, Москва, МГУ.
 122. Xpucmoea T. Менджмънт на човешките ресурси. Prinzeps, 1996.
 123. Чебишева В.В. Психология трудового обучения М., 1969.
 124. Шопов, Д., Лтанасова, М. Управление на персонала. С, 1995.
 125. Ян Лупян. Бариери на общуването, конфликти, стрес. С, 1989.
 126. Юбилеен сборник "30 години преподаване на психология в системата на МВР"(1998). С.,МВР.
 127. Abadinsky, M. Social Service in Criminal Justice. New Jersey. 1998.
 128. Adler, F. et al .Criminology. L., Penguin. 1991.
 129. Bradshaw, J., Mattingley, J. (1995). Clinical neuropsychology. San Diego, Academic Press.
 130. Brookbanks, W. Therapeutic Jurisprudence: Conceiving an Ethical Framework.// Journal of Law and Medicine,2001, vol. 8
 131. Birgden, A. Dealing with the Resistant Criminal Client:A Psychologically-minded. Strategy for More Effective Legal Counseling // Criminal Law Bulletin2002,vol.38, No 2.
 132. Blau, T.H. Psychological profiling. In: Blau T.H.(ed.) Psychology of deviance. 1994.
 133. Ellis, A., Young, A. (1988). Human cognitive neuropsychology. Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates Ltd. Elwork, A. Psycho legal Treatment and Intervention: The Next Challenge. // Law and Human Behavior, 1992. vol.16.
 134. Psychological services for Law Enforcement. (2001). New York, Wiley, 261 -274
 135. Seron, X. & Jeannerod, M. (Editors) (1994). Neuropsychologie humaine. Mardaga.
 136. Zaidel, D. (Editor) (1994). Neuropsychology. Academic Press, Inc.
Последна промяна: 2017-06-02