Конспект за държавен изпит на студенти специалисти от магистърската програма по Криминална психология

 1. Видове агресивно поведение.
 2. Агресия и личностна защита.
 3. Личностни характеристики и агресивно поведение.
 4. Методи в криминалната психология.
 5. Личност и криминално поведение.
 6. Типология на личността и прогнозиране на престъпното поведение.
 7. Дескриптивни схеми за класифисиране на индивидуалните различия на престъпниците.
 8. Психопатология и престъпно поведение.
 9. Видове съдебно-психологически експертизи.
 10. Специфика на експертната психодиагностика при изследване на заподозрени, свидетели и жертви на престъпления.
 11. Интерью и разпит в криминалното разследване.
 12. Стратегии за провеждане на разпит.
 13. Психологична оценка на вербалното и невербално поведение.
 14. Личностни защити при разследващото интервью.
 15. Същност и приложение на метода на психологично профилиране.
 16. Психологически анализ на престъплението.
 17. Създаване на психологичен профил.
 18. Приложение на психологичното профилиране в криминалното разследване.
 19. Понятие за лъжа, видове лъжа, психологечен модел на лъжата.
 20. Вербални и невербални признаци за лъжа.
 21. Същност и методология на полиграфското изследване.
 22. Етапи и експериментална процедура на полиграфското изследване
 23. Видове въпроси и тестови формати в полиграфското изследване.
 24. Психологически аспекти при воденето на преговори в кризисни ситуации
 25. Основни тактики на водене на преговори.
 26. Психологически приоми за водене на преговори.

Литература:

 1. Андреева,Л.(1998). Социално познание и междуличностно взаимодействие, С.
 2. Блэкборн, Е. (2004). Психология криминального поведения, Питер.
 3. Бъргър,Бр., Хорган,Дж.(2001).  Криминалистика, книгоиздателска къща "Труд".
 4. Де Бекър, Г. (2001). Дарбата да се страхуваш, С.
 5. Дулов А. В.,(1975), Судебная психология. Изд-во "Вышэая школа", Минск.
 6. Дъглас, Дж., Олшейкър,М. (1998). Ловец на мозъци, С.
 7. Занев, Св. (2002). Полиграфът или машината на истината, С.
 8. Попов, Хр.(2000). Психология на човешката агресия, С.
 9. Риман, Ф. (2002). Основни форми на страх, София.
 10. Славчев, А. (2002). Насилие, физическо малтретиране и сексуална злоупотреба с детето, София.
 11. Гайдаров, К.(2007). Криминалната личност. С, Унив. изд.
 12. Гайдаров, К. (2007). Полицейска психология. С, АМВР
 13. Григоров, Ив.(2008). Юридическа психология. Център за образование и научни проучвания ООД,С.
 14. Грос, Х.(2007). Разкриване на престъпленията. Книгоиздателство "Асеневци".
 15. Инбау, Е.Ф., Дж.Е., Рийд, Дж.П., Бъкли, Б.К. Джейн (2008), Полицейски разпити и признания. Техниката на Рийд. Основи. Изд-во "СОФИ-Р", С.
 16. Кунчев, Й. (2000).  Криминалистика: престъпление, отражение, познание, С.
 17. Кунчев, Й. (2003). Криминалистическа тактика. Изд-во "Албатрос", С.
 18. Малкина-Пых И.Г.(2006).  Психология поведения жертвы, И-во "Эмо".
 19. Маджаров, Е.(2006). Психологическо портретиране на правонарушителите.  Изд-во "Сиела", С.
 20. Маджаров, Е.(1997). Юридическа психология. Изд-во "Албатрос",С.
 21. Манчева, Р. (2012). Психология на девиантното поведение. Университетско изд-во "Н.Рилски",Блг.
 22. Петкова, П., Цонева,  Н. (2006). Интервюиране в психиатричната практика. В :Практическа психиатрия. т. І,първо изд-ние, изд-во "Ася- Росен Младенов", С.
 23. Стайн, М., Паторно,С. (2006). Изкуството на интервюто, С.
 24. Станков, Б.(1990). Личност и престъпно поведение, С.
 25. Станков, Б.(2003),Криминология. Видове престъпност. ВСУ "Ч. Храбър", В-на.
 26. Станков, Б.(2006). Психология на престъплението. Изд-во "Албатрос", С.
 27. Стойчев, Н. (2005). Психологическо профилиране на извършители на убийство. Изд-во "Парадигма",С.
 28. Томсон, Л. (2005). Руководство по освобождению заложников, Москва.
 29. Чуфаровский Ю.В., (2010),Психология оперативно-роз,скной и следственной деятельности. Изд-во " Проспект", М.
 30. Экман, П.(2008).  Психология лжи, Питер.
Последна промяна: 2017-06-02