Магистърска програма "Социални и културни политики в Европейския съюз"

Конспект за държавен изпит

 1. Ролята на Ренесанса в историята на Европа
 2. Просвещението като етап в историята на европейската култура
 3. Здравните политики в ЕС - същност и тенденции
 4. Социалните политики в ЕС като регулиране на социалното равенство/неравенство.
 5. Субекти и обекти на регулирането на социалните политики
 6. Политиката на ЕС за защита на потребителите
 7. Основни етапи в историята на европейската интеграция
 8. Основни институции на ЕС
 9. Фондове и програми на ЕС
 10. Същност и роля на Оперативните програми на Р България за управление на финансовите инструменти на Структурните фондове на ЕС
 11. Болонският процес в образователната политики на ЕС
 12. Насоки за развитие на научния потенциал на държавите-членки на ЕС
 13. Същност и механизми за осъществяване на културните политики в ЕС
 14. Програми на ЕС в подкрепа на културата
 15. Национално културно наследство и европейска идентичност
 16. Институции, необходими за функциониране на културата
 17. Основни етапи и елементи в изработването и управлението на проекти, финансирани с европейски средства
 18. Еразъм + като образователна програма на ЕС
 19. Правата на човека и тяхната защита в ЕС
 20. Религии в Европа - различия, взаимодействия, конфликти
 21. Генезисът на идеята за Европа. Значението на християнството за консолидация на идеята за европейско единство
 22. Просвещението и де-секуларизацията на идеята за Европа
 23. Дебатът за бъдещето на ЕС
 24. Политически идеологии, заемащи основно място в политическата история на ЕС
 25. Парадигми в историята на европейската политическа мисъл

Библиография

 1. Ван Гервен, В. Европейският съюз. Политическа общност на държави и народи: история, законодателство, институции, София: Лик 2007.
 2. Шикова, И. , Европейски фондове, програми, проекти 2014 - 2020, София: "Минерва",  2015.
 3. Шикова, И., Политики на Европейския съюз, София: УИ "Св. Климент Охридски" , 2011.
 4. Огнянова, Н., Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005.
 5. Татяна Стоичкова, Културни политики и културен мениджмънт, Благоевград: УИ "Неофит Рилски" 2002.
 6. Петя Пачкова, Политическа социология, Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2009.
 7. Борис Манов, Парадигми и доктрини в европейската политическа мисъл. Теория и история на политологичната историография, Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2014.
 8. Мирела Велева-Евтимова, История на Европейската интеграция 1945-2005, УИ "Св. Климент Охридски", 2006.
 9. Франсоа Рот , Изобретяването на Европа. От Европа на Жан Моне до Европейския съюз, София: Кралица Маб, 2008.
 10. Д. Деланти, Изобретявайки Европа. Идея, идентичност, рeалност,.С., 2004
 11. Ферхойген, Г. Европа в криза. За преосмисляне на европейската идея, София: Национален музей на българската книга и полиграфия, 2006
 12. Уйлсън, К. История на европейската идея. Антология.С., 2004.
 13. Д. Рифкин, Европейската мечта. С., ИК "Прозорец, 2005.
 14. Дж. Бел, Огледалото на света. Нова история на изкуството, София: Рива  2009.
 15. Г. Белова, Европейска интеграция. България: СИЕЛА, 2008.
 16. Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата, Благоевград: УИ "Неофит Рилски" 2017.
 17. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията /2014-2020/ - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:1702_1
 18. Наблюдение на ефективността на политиките в областта на социалната закрила на държавите от ЕС - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:1709_2
 19. Политика на ЕС в областта на научните изследвания и технологичното развитие http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.6.html
 20. Розалина Лъскова, Оперативните програми по Структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз - рамка и мястото на културата в нея http://www.npage.org/activities/root/images/activities/125/eu_sfunds_framework__place_of_culture_20072013_20142020_rlaskova.pdf
Последна промяна: 2017-06-02