СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:   МАГИСТЪР ПО СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪН И ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ

КОНСПЕКТ

 1. Социологията като наука . Въведение
 2. Класиците на социологията / исторически ракурси на социологията в света и България
 3. Медиите и формирането на обществено мнение
 4. Социалните регулатори
 5. Кличествени методи за изследване
 6. Стратификация и неравенства
 7. Качествени методи в социологията
 8. Статистически методи в социологията
 9. Основи на управлението
 10. Планиране и прогнозиране в социалното управление
 11. Европейски интеграционни политики
 12. Маркетинг и реклама
 13. Социална и трудова психология
 14. Управление, наука, технологии
 15. Предприемачество
 16. Публични комуникации и управление на уравление на ВО
 17. Управление на трудовите ресурси
 18. Методи за експертна оценка в предприятията
 19. Социални норми и отклонения
 20. Проблеми и перспективи пред икономическата социология

ЛИТЕРАТУРА

 1. Авторханов, А. Технология на властта. С., 1994 г.
 2. Александрова, Н., Учебно помагало по лидерство и стилове на ръководство, С., 2003
 3. Аренд, Х., Тоталитаризмът. С., 1993 г.
 4. Ангелов, А., Организационно поведение, Тракия - М, С., 2002
 5. Ангелов, А. Основи на мениджмънта. Тракия - М, С., 1999
 6. Апостолов, Г. Управление на организационната култура, УИ, Бл-д, 2008
 7. Армстронг, А. Основи на мениджмънта. С., 1998
 8. Армстронг, М. Основни техники на управление. Бургас, 1994
 9. Арон, Р., Демокрация и тоталитаризъм. С., 1993 г.
 10. Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. Бургас, 1993
 11. Атанасов, А. - Ефективност на емпиричните социологически изследвания, С.1992.
 12. Бжежински, З. Извън контрол. Глобален безпорядък в навечерието на XXI в. С., 1994 г.
 13. Бъргър, П. и Лукман, Т. Социалното конструиране на реалността, ИК «КХ», София, 1996 г.,
 14. Вебер, Макс. Смисъл и ценност. Критика и хуманизъм, 1998,
 15. Вебер, М., Протестантската етика и духът на капитализма. С., 1993 г.
 16. Владимирова, К., К. Габровски, Н. Стефанов,  Стратегическо управление и стратегическо планиране, УнИ "Стопанство", С., ,2005.
 17. Гарфинкъл, Х.,  Изследвания по етнометодология, София, Изд. къща Критика и хуманизъм, 2005.
 18. Гълбрайт, Д. К., Анатомия на властта. С., 1993 г.
 19. Дал, Р., За демокрацията. С., 1999 г.
 20. Димитров, Г., Кабакчиева, П. и Ж. Кьосев. Русия и България: Висяща демокрация. С., 1997 г
 21. Десев, Л. Психологическият климат в колектива. Народна просвета. С., 1981
 22. Донъри, Дж. Х., Основи на мениджмънта. С., 1997
 23. Дракър, П. Ефективният мениджмънт, С., 2001
 24. Дракър, П. Мениджмънт предизвикателствата през 21 век. С., 2000
 25. Илиева, Сн., Организационно развитие, второ преработено издание,УИ "Св. Кл. Охридски", С., 2006
 26. Дулов, В., М. Маринов, Качествени методи в социологията, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград. 176 с.
 27. Дюркем, Е. Самоубийството. Женифер Хикс, София, 1999.
 28. Илиева, Сн., Организационно развитие, второ преработено издание,УИ "Св. Кл. Охридски", С., 2006
 29. Карабельова, С., Управление и развитие на човешките ресурси, С., 2006
 30. Кадинова, М., Планиране и прогнозиране, изд. "Гарант - 21", С., 2001
 31. Костюченко, Т. Н. Прогнозирование и планирование социально-экономического развития, изд. "Агрус", Ставрополь, 2012
 32. Карстание, П., П. Балкански, Христоматия по основи на мениджмънта, С., 2003
 33. Карабельова, С., Христоматия управление на човешките ресурси, С., 2002
 34. Качествени методи в социалните науки, Университетско издателство "Климент Охридски", София 2008.
 35. Кастелс, Мануел. 2004. Възходът на мрежовото общество
 36. Кафтанджиев Хр. 2008  Хармония в рекламната комуникация Сиела
 37. Кьосев, Ж., Политическата доктрина на генерал Дьо Гол. С., 1995
 38. Лаш Скот, 2004. Критика на информацията  София: Изд-во Кота
 39. Мадгерова, М. Ушева, Д. Златева, Д. Янева,  Планиране в сферата на икономиката, УнИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2011.
 40. Манов, В., Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономическите системи, унив. изд. "Стопанство", С., 2001
 41. Мадъкс, Р. Как се създава екип. С., 1992
 42. Маринов Руси. Комуникационни стратегии, изд. НБУ, 2004 г.
 43. .Маринов Руси Кризисен мениджмънт, изд. НБУ, 1999 г.
 44. .Маринов Руси Стратегически комуникации  НБУ 2009
 45. Миленкова, В. (Съставител и научен редактор) 2014 Образование и социални девиации. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски
 46. Миленкова,В. 2010 Социални измерения: на образованието. Благоевград: Университетско Издателство "Н.Рилски"
 47. Миленкова, В.2015  "В оптиката на образованието" В: Знанието като ценност, познанието като призвание, с.145-159, Съставители: Р.Стоилова, К.Петкова, Св.Колева, София: Изток-Запад
 48. Михайлов, С. - Емпиричното социологическо изследване, София, 1974
 49. Найденов, Н.,  Прогнозиране и планиране, УнИ "Стопанство", С., 2002
 50. Николаева, С. Социална работа по проект. С., 1998.
 51. Ноель, Э. - Массовые опросы. Введение в методику демоскопии, М.1978.
 52. Паунов, М. Организационна култура. С., 1996
 53. Паунов, М. Организационно поведение. С., Сиела, 1998
 54. Пейчева, Добринка.  2013 . Масмедийното въздействие
 55. Пейчева, Добринка, 2011 Медиализираната реалност
 56. Питекова, Р. Въведение в маркетинга на образованието. Габрово, 2011.
 57. Питърс, Т. и др. Към съвършенство във фирменото управление. С., 1998
 58. Райков, Здр. Публична комуникация. С., 1999 г.
 59. Райков, Здр. Технология и техники на публичната комуникация. С., 2001 г. 3.
 60. Сартори Джовани - Теория на демокрацията София: Център за изследване на демокрацията
 61. Спасов, К. Социален мениджмънт, трето преработено и допълнено издание, Персонал-консулт, С. 2008
 62. Христов, С. и др. 10 златни правила за работа в екип. С., 2006
 63. Христов Чавдар, 2008 Убеждаване и влияние София 2008  Сиела
 64. Христов, С. Стратегически мениджмънт. С., 2000
 65. Христова, М. Мениджмънт на човешките ресурси. С., 1998
 66. Шопов, Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси. С., 1998
 67. Фокус групите - теория и практика, т. 1, София 2001.
 68. Фокус групите - теория и практика, т. 2, София 2001.
 69. Фуко, М. Дискурсът (гл. І). В: Генеалогия на модерността. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", София; 1992.
 70. Хейг, П., Джаксън, П. - Как да правим ма
Последна промяна: 2017-06-02