Уважаеми студенти,

На 27 ноември 2017 г. стартира кампания за кандидатстване за стипендии за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. по проект "Студентски стипендии - фаза 1". Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение.

За "стипендия за успех" могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления /Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00. Класирането за "стипендия за успех" се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалностите от приоритетните професионални направления

(списъкът на приоритетните направления можете да видите на сайта).

За "стипендия за специални постижения" могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00. Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър.

Студент може да получи до 3 (три) "стипендии за специални постижения" на семестър, ако има съответния брой участия в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта, в която се обучава.

Класирането за "стипендия за специални постижения" се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите, като квотите са по факултети и се определят пропорционално на броя на студентите в редовна форма за съответния факултет, в съответния семестър. Вътрешните правила на Югозападния университет за условията и реда за предоставяне на "стипендия за специални постижения" можете да видите в страницата на Университета.

През зимния семестър на учебната 2017/2018 г. не могат да кандидатстват за "стипендия за успех" и за "стипендия за специални постижения" студентите първокурсници.

За да кандидатствате е необходимо да следвате посочения ред:

 1. Да получите уверение от учебния отдел на факултета, със среден успех от зимния и летния семестър на учебната 2016/2017 година (при кандидатстване за "стипендия за успех") и уверение за успех от летния семестър на учебната 2016/2017 година (при кандидатстване за "стипендия за специални постижения"). Уверението да бъде попълнено със син химикал, без корекции в него.
 2. Да се регистрирате в интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в срок от 27 ноември 2017 г. до 14 януари 2018 г.
  Успехът във формуляра трябва да съответства на успеха в уверението!

  Банковата сметка задължително трябва да е на Ваше име в Общинска банка.
 3. Да подадете ЛИЧНО документите на хартиен носител:
  • * За "стипендия за успех" - формуляр и уверение за успех (уверението се получава от учебен отдел на факултета, попълнено със син химикал и без корекции);
  • * За "стипендия за специални постижения" - формуляр, уверение за успех (уверението се получава от учебен отдел на факултета, попълнено със син химикал и без корекции), служебна бележка и доказателствен материал (копие от самата разработка, статия, публикация, доклад, презентация, снимки и предмети), удостоверяващ постигнатите специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Служебната бележка по образец, попълнена със син химикал, с изходящ №, дата, печат на факултета и подпис/отново със син химикал/на научния ръководител. За всяка втора и трета разработка на кандидатите за стипендии за специални постижения в рамките на един семестър, служебната бележка се утвърждава от заместник-декана по научната дейност във факултета след представяне на научната разработка.

Подаването на документи се извършва в Учебен корпус №1 на Югозападния университет, стая 114А, от 27.11.2017 г. до 17.01.2018 г., oт 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 до 16.00 ч.

В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

От екипа на проекта

Последна промяна: 2017-11-22