Стипендии по проект "Студентски стипендии - фаза 1"

Проект BG05М2ОP001-2.003

"Студентски стипендии - фаза 1",

Осъществяван по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Уважаеми студенти,

На 17 април 2017 г. стартира кампания за кандидатстване за стипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 г. по проект "Студентски стипендии - фаза 1". Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение.

За "стипендия за успех" могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления /Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходните два семестъра (за студентите в първи курс - от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.

Класирането за "стипендия за успех" се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалностите от приоритетните професионални направления.

Списък на приоритетните професионални направления /съгласно Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./ ТУК

За "стипендия за специални постижения" могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър.

Студент може да получи до 3 (три) "стипендии за специални постижения" на семестър.

Класирането за "стипендия за специални постижения" се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите, като квотите са по факултети и се определят пропорционално на броя на студентите в редовна форма за съответния семестър.

Вътрешните правила на Югозападния университет за условията и реда за предоставяне на "стипендия за специални постижения" можете да видите ТУК.

 

За да кандидатствате е необходимо да следвате посочения ред:

1. Да получите уверение от канцеларията на учебен отдел на факултета.

2. Да се регистрирате в електронната страница на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в срок от 17.04.2017 г. до 14.05.2017 г.

Успехът във формуляра трябва да съответства на успеха в уверението!

Банковата сметка задължително трябва да е на Ваше име в Общинска банка. Студенти, които нямат открити банкови сметки в Общинска банка могат да направят това и услугата ще бъде безплатна. Необходимо е да носите лична карта и уверение от учебен отдел, че сте студенти.

3. Да подадете ЛИЧНО документите на хартиен носител:

* За "стипендия за успех" - формуляр и уверение за успех (уверението се получава от учебен отдел на факултета);

* За "стипендия за специални постижения" - формуляр, уверение за успех, Служебна бележка и доказателствен материал (копие от самата разработка, статия, публикация, доклад, презентация, снимки и предмети), удостоверяващ постигнатите специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Служебната бележка по образец се попълва със син химикал, с изходящ №, дата, печат на факултета и подпис/отново със син химикал/на научния ръководител. За всяка втора и трета разработка на кандидатите, служебната бележка се утвърждава от заместник-декан по научната дейност във факултета след представяне на научната разработка.

Подаването на документи се извършва в Учебен корпус №1 на Югозападния университет, стая 114А от 18.04. до17.05.2017 г. oт 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 до 16.00 ч.

В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра в Югозападния университет, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

Екип на проекта

Последна промяна: 2017-04-12