По повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, Висшият адвокатски съвет обявява конкурс за написване на реферат от студенти, обучаващи се в специалност "Право". Тазгодишната тема на конкурса е "Разликата между върховенството на правото и върховенството на закона".

Кандидатите следва да изпратят разработките си в срок до 04.10.2019 г., на следния адрес: гр. София, 1000, ул. "Калоян" № 1А, Висш адвокатски съвет.

Условия за разработването на реферат: Рефератите следва да бъдат представени на български език, в обем до 50 стандартни печатни страници (30 aреда на страница по 60 знака на ред). Всеки кандидат трябва да приложи към разработката писмена информация за: имената на автора; висше учебно заведение и факултет, в които се обучава кандидатът; курс на обучение; телефон за контакт.

Последна промяна: 2019-09-16