Югозападният университет "Неофит Рилски" и Съюзът на учените в България - клон Благоевград обявяват конкурс за млади учени, за най-добра публикация за 2019 година (в периода 1 ноември 2018 г. - 1 ноември 2019 г.). Участниците ще бъдат разделени в три групи:

  • млади учени (до 30 години);
  • редовни докторанти;
  • студенти.

НАГРАДИ:

ПЪРВА НАГРАДА - 150 лв + едногодишен абонамент на списание "Наука"

ВТОРА НАГРАДА - 100 лв + едногодишен абонамент на списание "Наука"

ТРЕТА НАГРАДА - 80 лв + едногодишен абонамент на списание "Наука"

Всеки кандидат е необходимо да представи в стая 421 (Първи учебен корпус) само по една публикация, съпроводена с кратка творческа биография.

Крайният срок за приемане на публикациите е 30.11.2019 г.

Комплексната оценка на публикациите отчита:

  • авторитет на списанието, в което е публикувана статията (чуждестранно или българско - реферирано, с импакт фактор);
  • престижност на научния форум (международен форум в чужбина или в България, с международно участие или национален);
  • актуалност, теоретична и практико-приложна значимост.

За допълнителна информация и въпроси: usb.blagoevgrad@gmail.com

 

Последна промяна: 2019-11-05