1. Задължителни изисквания относно съдържанието:

1.1.Разработката трябва да отразява актуални за българската икономика и социална политика аспекти, в контекста  на мястото им в икономиката на ЕС и Европейския социален модел и  мястото им в  глобалната икономика и на спазването на международните трудови и социални стандарти.

1.2.Разработката трябва да съдържа нови теоретични постановки, коментари и анализи на статистически и по възможност емпирични данни от проведени изследвания и да има практически изводи и насоки.

1.3.Разработката трябва да бъде в духа на социалната пазарна икономика и да е полезна в контекста на развитието на индустриалните отношения и социалния диалог в България и в ЕС.

1.4.Разработката трябва да отразява както познаването на научната литература, статистически и емпирични данни и нови идеи, така и самостоятелното мислене на автора, способностите му/й за анализ и критична оценка на явленията и за излагане на идеи и насоки за по-нататъшното развитие на процесите, които се анализират.

2. Допълнителни изисквания към съдържанието, които могат да дадат предимство при оценката:

2.1.Използване на данни от най-нови емпирични изследвания, анализ на ситуации и др., включително и изследвания, проведени с личното участие на автора.

2.2.Разработката да съдържа иновативни идеи,  изводи и подходи.

2.3. Използване на интердисциплинарни подходи на анализ, например:

-икономика на труда и социология на труда;

-икономика на труда и управление на предприятието;

-социална психология/психология на труда-икономика на труда и др.;

-трудово право и икономика на труда и др.

3. Технически параметри/изисквания:

3.1. Разработката да е в размер 25-50 страници, да съдържа:

-Заглавна страница, съдържаща названието на темата, с посочване че е разработена във връзка с обявения конкурс, името на автора, статута му като докторант или специализант/студент, изучаваната специалност и обучаващата/подготвяща организация;

-Увод; изложение по темата от една или повече части; изводи и заключение; приложения(графики, таблици и други);

-Списък с обяснение на използваната терминология(ако е необходим такъв по преценка на автора);

-Списък на използваните източници- на български и на други езици, който се съставя съгласно изискванията за дисертации и/или дипломни/курсови работи.

3.2.Разработката да е на български език и да показва доброто му познаване (основни граматически и лексикални изисквания и познание на терминологията, която се използва). Цитатите трябва да са на български език. Всички източници (на български и на чужди езици),  се посочват, като се използва номерация под линия на съответната страница, независимо че трябва допълнително да бъде приложен и списък с източниците в края на материала.

3.3. Разработката се предава в електронен формат

Последна промяна: 2017-09-18