Съгласно изменение на Постановление №90 на МС от 26.05.2000 г. в сила от 02.03.2018 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, Югозападният университет "Неофит Рилски", обявява кампания за подаване на документи за стипендии по успех по чл.2, ал.1, буква "б"  от ПМС 90/2000 г. при следните условия:

  1. Право да кандидатстват за стипендия по УСПЕХ имат:

-      всички студенти, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата;

-      положили успешно всички изпити;

-      средният им успех от предходните два семестъра (сумата от всички положени изпити, разделена на техния брой), а за първата учебна година - от първия семестър, е не по-нисък от добър (4.00).

2.  Стипендията се отпуска поотделно за всеки учебен семестър.

3. Средствата за тази стипендия се предоставят само по показателя "среден семестриален успех".

-     размерът на стипендията е 70 лева.

 

Необходими документи и срокове за кандидатстване

1. Молба-декларация - попълва се по електронен път лично от кандидата за стипендия. Същата се разпечатва в стая 114А от КСБВ, където се представят необходимите документи на хартиен носител.

2. Уверение с успех :

  • За студенти първи курс - успех от зимен семестър на учебната 2017/2018 г.
  • За студенти от 2-5 курс - успех от летен семестър на учебната 2016/2017 г. и зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

Студентите представят  уверение, заверено от Учебен отдел на съответния факултет с посочен успех. Необходимият успех за кандидатстване за стипендия за летен семестър 2017/2018 г. не трябва да бъде по-нисък от 4,00.

 

Електронният вариант на молбата ще откриете на сайта на университета в раздел "Стипендии и финансова помощ".

 

 

Внимание!

Молбата за стипендия се разпечатва в стая 114А от КСБВ, където се представя уверението. След като бъде потвърдена от комисията в стая 114А и се включи за класиране, то тогава същата се счита за подадена.

Студентите, които ще кандидатстват за стипендия, трябва да имат открита банкова сметка в предпочитана от тях банка.

Срокове за подаване на документи:

от 30.04.2018 г. до 11.05.2018 г.

Работно време за прием на документи

Сутрин - от 9:30 до 12:00 ч.

След обяд - от 13:30 до 16:00 ч.


 

Последна промяна: 2018-04-27