Кога се издава?

Виза за дългосрочно пребиваване се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република Българи.

Продължителност на престоя

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи

продължително или постоянно в Република България. (по чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България)

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденци, които извършват научни изследвания или са студенти по програми за обучение до една учебна година, специализанти или стажанти, чужденци, командировани от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, както и на чужденци, командировани от чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. (по чл. 15, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България)

Дефиниция

Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност. Визата за дългосрочно пребиваване се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

Къде може да се подаде заявление

Заявлението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата.

Изискване за интервю с кандидата

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване интервюта с кандидата е задължително. Изключения не се допускат.

Документи, които се представят от кандидата

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът представя :

 • Заявление за издаване на виза;
 • Редовен документ за задгранично пътуване;
 • Копия от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопия на притежаваните разрешения за пребиваване;
 • Актуална цветна снимка - паспортен формат;
 • Документи, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване, по реда на  Закона за чужденците в Република България и на Правилника за

прилагане на Закона за чужденците в Република България, както и документи за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон - оригинали и копия от тях.

Други изисквания

За получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване.

Първоначално подаване на заявление за продължително пребиваване

При първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване  лицата, навършили 18 години, с изключение на лицата без гражданство, се изисква да представят и свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване.

 

Необходими документи за разрешение за продължително пребиваване

 • Заявление за разрешение за продължително пребиваване;
 • Виза "D";
 • Редовен документ за задгранично пътуване;
 • Копия от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопия на притежаваните разрешения за пребиваване;
 • Документи, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване, по реда на  Закона за чужденците в Република България и на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България;
 • Документ удостоверяващ здравно осигуряване;
 • Документ за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон
 • Документ за осигурено жилище;

Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, което следва да бъде валидно към датата на подаване на документите в група "Миграция" към Областна дирекция "Полиция".

Документите за продължително пребиваване се подават в Група "Миграция" към Областна дирекция "Полиция" в 14 дневен срок преди изтичане на визата.

Последна промяна: 2015-05-12