Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 241 от 25.04.2019 г. обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. (Приложение № 1).

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 67 от 23.08.2019 година.

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).
  2. Автобиография (европейски образец).
  3. Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).
  6. Медицинско свидетелство.
  7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.
  8. Документ за платена такса за участие в кандидат- докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение № 1

Шифър

Области на висше образование , професионални направления и докторски програми

Форма на обучение

Р.О

З.О

Брой места

Брой места

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението по български език и литература)

1

1

Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението по математика)

 

1

 

Специална педагогика

1

2

 

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

 

Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)

1

 

 

Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика)

1

 

1.3.

Педагогика на обучението по...

 

Методика на обучението по математика и информатика

1

 

 

Методика на обучението по математика

1

 

 

Методика на обучението по музика

1

 

Методика на обучението по техника и технологии

1

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

Български език

1

 

 

История на българската литература (Българска литература след Освобождението)

1

 

 

История на българската литература (Съвременната българска литература между двете световни войни)

1

 

 

Теория и история на литературата

1

 

 

Фолклористика и етнология

1

 

2.2.

История и археология

Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (Археология)

1

 

Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (Нумизматика)

2

 

 

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (историография)

1

 

 

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (архивистика)

1

 

 

Нова и най-нова обща история (Балканска история)

1

 

 

История на България (нова и най-нова българска история)

1

 

 

История на България (средновековна българска история)

1

 

 

Нова и най-нова обща история (нова обща история)

1

 

 

Стара история и тракология

1

 

2.3.

Философия

 

История на философията

1

1

 

Социална философия

2

 

 

Съвременни философски теории

1

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

 

Социология

2

 

 

Теория и история на културата

1

 

3.2.

Психология

 

Педагогическа и възрастова психология

5

 

 

Психология на труда и професионална психодиагностика

1

 

3.3.

Политически науки

 

Политология

2

 

3.4.

Социални дейности

 

Организация и управление на социалните дейности

2

2

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

 

Връзки с обществеността

1

1

 

Приложение на новите информационни технологии в PR

1

 

3.6.

Право

 

Гражданско и семейно право

1

 

 

Трудово право и обществено осигуряване

1

 

 

Административно право и административен процес

1

 

 

Наказателно право

1

 

 

Наказателен процес

1

1

 

Международно право и международни отношения

1

 

 

Право на Европейския съюз

1

 

 

Застрахователно право

1

 

 

Конституционно право

1

 

3.7.

Администрация и управление

 

Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление)

3

 

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичния сектор)

2

 

3.8.

Икономика

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)

1

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

 

3.9.

Туризъм

 

Икономика и управление на туризма

3

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

 

Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси

1

 

4.2.

Химически науки

 

Неорганична химия

1

 

4.4.

Науки за земята

 

Природна география

1

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

 

Информатика

1

 

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Машини и процеси в леката промишленост

1

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация

2

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

 

Компютърни системи,комплекси и мрежи

3

1

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

 

Логопедия

1

1

 

Кинезитерапия

1

 

8.

Изкуства

8.3.

Музикално и танцово изкуство

Хореография

4

 

Теория и практика на изпълнителското изкуство

3

 

8.4.

Театрално и филмово изкуство

 

Кинознание, киноизкуство и телевизия

4

 

 

ОБЩО:

85

18

Last modified: 2019-08-27