Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 236 от 27.04. 2017 г. обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/201 8 г. (Приложение № 1). Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 62 от 01.08.2017 година.

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).
  2. Автобиография (европейски образец).
  3. Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).
  6. Медицинско свидетелство.
  7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.
  8. Документ за платена такса за участие в кандидат- докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение № 1
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за обявяване на конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2017-2018 г., утвърдени с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет

Шифър Области на висше образование , професионални направления и докторски програми Форма на обучение
Р.О З.О
Брой места Брой места
1. Педагогически науки
1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието 1
1.2. Педагогика
Методикa на обучението в началните класове 1
Методикa на обучението в началните класове (методика на обучението по български език и литература) 1
Педагогически технологии в детската градина (педагогически технологии за овладяване на музикални дейности) 1
История на педагогиката и българското образование 1
Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика) 1
Теория на възпитанието и дидактика (дидактика) 2
Теория на възпитанието и дидактика (философия на образованието) 1
1.3. Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство 1 1
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 1
Методика на обучението по техника и технологии 2 3
Методика на обучението по музика 1
Методика на обучението по математика 1
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 1
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Български език 2
Теория и история на литературата 1
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (немска литература) 1
История на българската литература (съвременна българска литература) 1
История на българската литература (нова българска литература) 1
Фолклористика и етнология 2
Теория и практика на превода (руски език) 1
Общо и сравнително езикознание (френски език) 1
Английски език 1
Немски език 1
Руска литература 1
2.2. История и археология
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика 1
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (историография) 1
Нова и най-нова обща история (Балканска история) 1
История на България (нова и най-нова българска история) 2
История на България (история на българския народ XV-XIX в.) 1
Нова и най-нова обща история (нова обща история) 1
Нова и най-нова обща история (най-нова обща история) 1
Средновековна обща история 1
Стара история и тракология 1
2.3. Философия
История на философията 2 1
Социална философия 1 1
Съвременни философски теории 1 1
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Социология 3
Теория и история на културата 1
3.2. Психология
Педагогическа и възрастова психология 2
Психология на труда и професионална психодиагностика 1
3.3. Политически науки
Политология 1 1
3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности 1 1
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността 1
Приложение на новите информационни технологии в PR 1
3.6. Право
Гражданско и семейно право 1 1
Трудово право и обществено осигуряване 1 1
Административно право и административен процес 1
Наказателно право 1
Наказателен процес 1
Международно право и международни отношения 1
3.7. Администрация и управление
Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление) 2
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор) 2 1
3.8. Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) 1 1
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 2
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма 2 1
4. Природни науки, математика и информатика
4.2. Химически науки
Органична химия 3
4.4. Науки за земята
Екология и опазване на околната среда 3
Икономическа и социална география 1
4.5. Математика
Изследване на операциите 1
Математически анализ 1
Математически моделиране и приложение на математиката 1
Алгебра 1
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика 1
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи 3 1
7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Логопедия 2 2
Кинезитерапия 4
8. Изкуства
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография 3
Теория и практика на изпълнителското изкуство 2
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия 2

ОБЩО: 96 18
Last modified: 2017-08-21