График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски"  за учебната 2017-2018 г.
Шифър Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми Дата Зала Начален час
1. Педагогически науки
1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието 05.06.2018
1316 9.00 ч.
1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика) 05.06.2018 1316 9.00 ч.
Теория на възпитанието и дидактика (дидактика) 05.06.2018 1316 9.00 ч.
1.3. Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по техника и технологии 04.06.2018 1339 10.00 ч.
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 08.06.2018 1464 9.30 ч.
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Теория и практика на превода (руски език) 05.06.2018 1470 9.00 ч.
Общо и сравнително езикознание (френски език) 05.06.2018 1470 9.00 ч.
Английски език 05.06.2018 1470 9.00 ч.
Немски език 05.06.2018 1568 9.00 ч.
2.2. История и археология
Нова и най-нова обща история (Балканска история) 06.06.2018 1444А 9.00 ч.
История на България (нова и най-нова българска история) 05.06.2018 1444А 9.30 ч.
История на България (история на българския народ XV-XIX в.) 05.06.2018 1444А 9.00 ч.
Нова и най-нова обща история (най-нова обща история) 04.06.2018 1445А 9.00 ч.
2.3. Философия
Социална философия 04.06.2018 1494 10.00 ч.
Съвременни философски теории 04.06.2018 1494 10.00 ч.
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Теория и история на културата 05.06.2018 1571А 9.00 ч.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Приложение на новите информационни технологии в PR 05.06.2018 1404 9.30 ч.
3.6. Право
Гражданско и семейно право 08.06.2018 6307 9.00 ч.
Наказателно право 06.06.2018 6307 9.00 ч.
Наказателен процес 05.06.2018 6307 9.00 ч.
3.7. Администрация и управление
Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление) 05.06.2018 УК-8, 311 9.30 ч.
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор) 05.06.2018 6309 9.00 ч.
3.8. Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) 06.06.2018 УК-8, 311 10.00 ч.
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма 05.06.2018 УК-8, 311 10.00 ч.
4. Природни науки, математика и информатика
4.2. Химически науки
Неорганична химия 06.06.2018 2302 9.00 ч.
4.4. Науки за земята
Екология и опазване на околната среда 08.06.2018 УК-4, 440 9.00 ч.
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Машини и процеси в леката промишленост 04.06.2018 1339 10.00 ч.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация 04.06.2018 1339 10.00 ч.
8. Изкуства
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография 08.06.2018 1574 10.00 ч.
Теория и практика на изпълнителското изкуство 05.06.2018 1571 9.00 ч.
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия 05.06.2018 Видеозала 2, УК 4 10.00 ч.
Последна промяна: 2018-05-08