График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2017-2018
Шифър Области на висше образование , професионални направления и докторски програми Дата Зала Начален час
1. Педагогически науки
1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието 24.11.2017 г. 1316 9.00 ч.
1.2. Педагогика
Педагогически технологии в детската градина (педагогически технологии за овладяване на музикални дейности в детската градина) 24.11.2017 г. 1316 9.00 ч.
История на педагогиката и българското образование 24.11.2017 г. 1316 9.00 ч.
Теория на възпитанието и дидактика (дидактика) 24.11.2017 г. 1316 9.00 ч.
Теория на възпитанието и дидактика (философия на образованието) 24.11.2017 г. 1316 9.00 ч.
1.3. Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство 24.11.2017 г. 1316 9.00 ч.
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 24.11.2017 г. 1316 9.00 ч.
Методика на обучението по техника и технологии 23.11.2017 г. 1611 10.00 ч.
Методика на обучението по музика 21.11.2017 г. 1571 9.00 ч.
Методика на обучението по математика 24.11.2017 г. 1402 9.00 ч.
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Български език 21.11.2017 г. 1568 9.00 ч.
Теория и история на литературата 21.11.2017 г. 1471 9.00 ч.
История на българската литература (съвременна българска литература) 21.11.2017 г. 1471 9.00 ч.
История на българската литература (нова българска литература) 21.11.2017 г. 1471 9.00 ч.
Фолклористика и етнология 21.11.2017 г. 1471 9.00 ч.
Руска литература 21.11.2017 г. 1470 9.00 ч.
2.2. История и археология
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика 23.11.2017 г. 1445 Б 9.30 ч.
Нова и най-нова обща история (Балканска история) 23.11.2017 г. 1445 А 9.30 ч.
История на България (история на българския народ XV-XIX в.) 21.11.2017 г. 1444 А 9.30 ч.
Средновековна обща история 22.11.2017 г. 1445 А 9.30 ч.
2.3. Философия
История на философията 20.11.2017 г. 1493 10.00 ч.
Съвременни философски теории 20.11.2017 г. 1493 10.00 ч.
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Социология 20.11.2017 г. 1350 9.30 ч.
Теория и история на културата 21.11.2017 г. 1571 А 9.30 ч.
3.2. Психология
Педагогическа и възрастова психология 22.11.2017 г. 1305 9.30 ч.
Психология на труда и професионална психодиагностика 22.11.2017 г. 1305 9.30 ч.
3.3. Политически науки
Политология 23.11.2017 г. 1495 9.00 ч.
3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности 21.11.2017 г. 1487 9.00 ч.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността 21.11.2017 г. 1404 9.00 ч.
3.6. Право
Гражданско и семейно право 20.11.2017 г. 6307 9.00 ч.
Трудово право и обществено осигуряване 20.11.2017 г. 6307 9.00 ч.
Административно право и административен процес 20.11.2017 г. 6308 9.00 ч.
Наказателен процес 22.11.2017 г. 6307 9.00 ч.
Международно право и международни отношения 22.11.2017 г. 6308 9.00 ч.
3.7. Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор) 20.11.2017 г. 6309 9.00 ч.
3.8. Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) 22.11.2017 УК 8, каб. 311 9.30 ч.
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 23.11.2017 г. УК 8, каб. 311 9.30 ч.
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма 22.11.2017 г. УК 8, каб. 311 10.00 ч.
4. Природни науки, математика и информатика
4.1. Физически науки
4.2. Химически науки
Органична химия 24.11.2017 г. УК № 2 9.30 ч.
4.4. Науки за земята
Екология и опазване на околната среда 22.11.2017 г. УК № 4 9.30 ч.
Икономическа и социална география 22.11.2017 г. УК № 4 9.00 ч.
4.5. Математика
Изследване на операциите 21.11.2017 г. 1464 9.30 ч.
Математически анализ 20.11.2017 г. 1402 9.00 ч.
Математически моделиране и приложение на математиката 21.11.2017 г. 1328 9.30 ч.
Алгебра 22.11.2017 г. 1459 9.00 ч.
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика 21.11.2017 г. 1464 9.30 ч.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи,комплекси и мрежи 23.11.2017 г. 1611 10.00 ч.
7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Логопедия 21.11.2017 г. 1487 9.00 ч.
Кинезитерапия 21.11.2017 г. 1487 9.00 ч.
8. Изкуства
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография 22.11.2017 г. 1574 10.00 ч.
Теория и практика на изпълнителското изкуство 21.11.2017 г. 1571 А 9.00 ч.
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия 21.11.2017 г. Видеозала 2, УК 4 10.00 ч.
Последна промяна: 2017-11-02