График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски"  за учебната 2018-2019 г.
Шифър Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми Дата Зала Начален час
1. Педагогически науки
1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието 30.11.2018 г. 1316 10.00 ч.
1.2. Педагогика
Методикa на обучението в началните класове (методика на обучението по родинознание и природознание) 30.11.2018 г. 1316 10.00 ч.
Специална педагогика 30.11.2018 г. 1316 10.00 ч.
Теория на възпитанието и дидактика 30.11.2018 г. 1316 10.00 ч.
Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика) 30.11.2018 г. 1316 10.00 ч.
1.3. Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 30.11.2018 г. 1316 10.00 ч.
Методика на обучението по техника и технологии 28.11.2018 г. 1339 10.00 ч.
Методика на обучението по музика 27.11.2018 г. 1571 9.00 ч.
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Български език 27.11.2018 г. 1568 9.00 ч.
Английски език 27.11.2018 г. 1470 9.00 ч.
Фолклористика и етнология 29.11.2018 г. 1471 9.00 ч.
2.2. История и археология
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика 29.11.2018 г. 1445 Б 9.00 ч.
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (архивистика) 30.11.2018 г. 1330 А 9.00 ч.
Нова и най-нова обща история (Балканска история) 30.11.2018 г. 1445 А 9.00 ч.
История на България (нова и най-нова българска история) 30.11.2018 г. 1444 А 9.00 ч.
История на България (история на българския народ XV-XIX в.) 30.11.2018 г. 1444 А 9.00 ч.
Нова и най-нова обща история (най-нова обща история) 30.11.2018 г. 1445 А 9.00 ч.
2.3. Философия
Социална философията 27.11.2018 г. 1494 10.00 ч.
Съвременни философски теории 26.11.2018 г. 1496 10.00 ч.
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Социология 26.11.2018 г. 1350 9.30 ч.
Теория и история на културата 27.11.2018 г. 1571 9.15 ч.
3.2. Психология
Педагогическа и възрастова психология 30.11.2018 г. 1305 9.30 ч.
Психология на труда и професионална психодиагностика 30.11.2018 г. 1305 9.30 ч.
3.3. Политически науки
Политология 27.11.2018 г. 1494 10.00 ч.
3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности 27.11.2018 г. 1478 9.00 ч.
3.6. Право
Гражданско и семейно право 29.11.2018 г. 6307 9.00 ч.
Трудово право и обществено осигуряване 28.11.2018 г. 6307 9.00 ч.
Административно право и административен процес 26.11.2018 г. 6307 9.00 ч.
Наказателно право 27.11.2018 г. 6307 9.00 ч.
Наказателен процес 28.11.2018 г. 6307 9.00 ч.
Международно право и международни отношения 29.11.2018 г. 6308 9.00 ч.
3.7. Администрация и управление
Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление) 29.11.2018 г. УК 8, каб. 311 А 10.30 ч.
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор) 28.11.2018 г. 6309 9.00 ч.
3.8. Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) 28.11.2018 г. УК 8, каб. 311 А 10.00 ч.
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 28.11.2018 г. УК 8, каб. 311 А 10.00 ч.
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма 27.11.2018 г. УК 8, каб. 311 А 10.00 ч.
4. Природни науки, математика и информатика
4.4. Науки за земята
Природна география 28.11.2018 г. УК № 4 9.00 ч.
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика 29.11.2018 г. 1464 9.30 ч.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация 28.11.2018 г. 8210 10.00 ч.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи,комплекси и мрежи 27.11.2018 г. 8210 10.00 ч.
7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Логопедия 27.11.2018 г. 1481 9.00 ч.
Кинезитерапия 27.11.2018 г. 1540 9.00 ч.
8. Изкуства
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография 29.11.2018 г. 1574 9.00 ч.
Теория и практика на изпълнителското изкуство 27.11.2018 г. 1571 9.00 ч.
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия 27.11.2018 г. 4504 10.00 ч.
Последна промяна: 2018-10-26