Допълнителен прием за попълване на незаетите планови места след 23.07.2019 г.

Уважаеми кандидат-студенти, във връзка с попълване на незаетите към този момент планови места в специалности от различни професионални направления, ви уведомяваме, че Югозападният университет обявява допълнителен прием. Той се извършва в съответствие със Закона за висшето образование на Република България и Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България. За незаетите до момента места се кандидатства:

1. Чрез конкурсен изпит, организиран и оценяван от университетски изпитни комисии.

ИЛИ:

2. С резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления.

ИЛИ:

3. С оценки от конкурсни изпити, положени през 2019 г. в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка).

ИЛИ:

4. С резултати от олимпиади, международни, национални и регионални състезания, посочени в Кандидатстудентския справочник за 2019 г.

5. Изпитите по дисциплини, положени от кандидати за участие в първото и второто класиране, остават валидни за допълнителния прием.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Комплект документи за кандидатстване (по образец, купуват се от книжарницата на университета).

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

В състезателния картон кандидат-студентът самостоятелно попълва специалността, по която желае да се обучава.

Внася се кандидатстудентска такса в размер на 30.00 лв. От тази такса, след представяне на съответния документ, се освобождават лица:

  • * с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто
  • * военноинвалиди, военнопострадали
  • * отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (до 26-годишна възраст)
  • * кръгли сираци до навършване на 26 години
  • * майки с три и повече деца
  • * близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета, които са до 26-годишна възраст

Комисията по прием на кандидатстудентските документи работи всеки делничен ден с работно време от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч.

Документите се подават в Учебен корпус №1 на университета (зала 1102А) от 24 юли 2019 г.

Информация за свободните места по специалности може да получите на място в университета в залата за прием 1102А в Учебен корпус №1.

Информация за конкретна специалност може да получите на обявените по-долу телефони.

За информация:

  • 073/ 588 546
  • 073/ 588 595
  • 073/ 588 596
Последна промяна: 2019-10-10