!!! Уважаеми кандидат-студенти, във връзка с попълване на незаетите към този момент планови места в специалности от различни професионални направления, Ви уведомяваме, че Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява допълнителен прием. Информация за свободните места по специалности можете да получите на място в университета в залата за прием 1102А в Учебен корпус №1 или на тел. 073 58 85 46

Уважаеми кандидат-студенти, във връзка с попълване на незаетите към този момент планови места в специалности от различни професионални направления, Ви уведомяваме, че Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява допълнителен прием. Той се извършва в съответствие със Закона за висшето образование на Република България и Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България.

За незаетите до момента места се кандидатства: с резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления или с резултати от конкурсни изпити, положени през 2020 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" или в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка), или с резултати от олимпиади, международни, национални и регионални състезания, посочени в Кандидатстудентския справочник за 2020 г.

Изпитите по дисциплини, положени от кандидати за участие в първото и второто класиране, остават валидни за допълнителния прием.

Документите се подават от 23 юли 2020 г. в Учебен корпус №1 на университета (зала 1102А) всеки делничен ден с работно време от 08:00 ч. до 17.00 ч.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Комплект документи за кандидатстване по образец (купуват се от книжарницата на университета при кандидатстване на място в университета).

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

В състезателния картон кандидат-студентът самостоятелно попълва специалността, по която желае да се обучава.

Внася се кандидатстудентска такса в размер на 30.00 лв. От такса за кандидатстване, след представяне на съответния документ, се освобождават лица:

  • * с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто
  • * военноинвалиди, военнопострадали
  • * отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (до 26-годишна възраст)
  • * кръгли сираци до навършване на 26 години
  • * майки с три и повече деца
  • * близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета, които са до 26-годишна възраст

Информация за свободните места по специалности можете да получите на място в университета в залата за прием 1102А в Учебен корпус №1 или на тел.073 58 85 46.

Последна промяна: 2020-10-07