Допълнителен прием за попълване на незаетите планови места

Уважаеми кандидат-студенти, във връзка с попълване на незаетите към този момент планови места в специалностите от различни професионални направления, ви уведомяваме, че Югозападният университет обявява допълнителен прием.

Приемът на студенти в Университета се извършва в съответствие със Закона за висшето образование на Република България и Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България, както следва:

 1. Чрез конкурсни изпити, организирани и оценени от изпитни комисии на Университета.
 2. С резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления.
 3. С оценки от конкурсни изпити, положени през 2018 год. в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка).
 4. С резултати от олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Комплект документи за кандидатстване (по образец).
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

В състезателния картон кандидат-студентът самостоятелно попълва специалността, по която желае да се обучава. За участие в кандидатстудентския конкурс се внася такса в размер на 30.00 лв. От такса за кандидатстване, след представяне на съответния документ, се освобождават лица:

 • с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто
 • военноинвалиди, военнопострадали
 • отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (до 26-годишна възраст)
 • кръгли сираци до навършване на 26 години
 • майки с три и повече
 • близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета, които са до 26-годишна възраст

Комисията по прием на кандидатстудентските документи работи всеки делничен ден с работно време от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч.
Документите се подават в Учебен корпус №1 на университета (зала 1102А)
Информация за свободните места по специалности може да получите на обявените по-долу телефони.

За информация:

 • 073/ 588 546
 • 073/ 588 595
 • 073/ 588 596
Последна промяна: 2018-09-19