Срок за подаване на документи за участие в класирането

Документите за участие в класирането по специалности се подават от 18 юни до 5 юли 2018 г. в Учебен корпус 1 на университета (Кандидатстудентски център - стая 1102А, ул. Иван Михайлов № 66). За повече информация тел.073/588 546.

Необходими документи за участие в класирането по специалности

 1. Комплект документи за кандидатстване (по образец на Университета).
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.
 3. Декларация /по образец в комплекта документи/, че кандидатът не се обучава или не се е обучавал по специалност субсидирана от държавата в ЮЗУ "Неофит Рилски" или друго висше училище.
 4. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс и класиране.

Други документи:

 

 1. Удостоверение от съответното висше училище, че кандидат-студентите са се обучавали в платена форма на обучение.
 2. Удостоверения и/или сертификати за кандидатстващите с олимпиади, състезания.
 3. Документ, удостоверяващ, че лицето е:
  • с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто
  • военноинвалид и военнопострадал
  • отглеждан до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (до 26-годишна възраст)
  • кръгъл сирак до навършване на 26 години
  • майка с три и повече деца
  • са близнаци, кандидатстващи едновременно в университета
 4. За завършилите средно образование в чужбина - удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадено от МОН или Регионалните инспекторати по образование по местоживеене, съдържащо преизчислени по шестобалната система оценки.
 5. Съгласие за ползване на лични данни на кандидат-студента - При подаване на документи от упълномощено лице, а не лично от кандидат-студента, упълномощителят следва да представи:
  1. пълномощно;
  2. съгласие за ползване на лични данни на кандидат-студента
 6. Уверение от Учебен отдел за заверен най-малко един семестър (за кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права) по специалността, в която са се обучавали и за средния успех от изпитите по време на обучението им.
 7. За специалностите "Педагогика на музикалното изкуство" и "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)" кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението музикалния инструмент, с който кандидатстват.
 8. За специалност "Спорт" кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението вида на спорта, с който кандидатстват.
Последна промяна: 2018-05-23