От 17 юни до 5 юли 2019 г.

Приемът на документи за участие в класирането по специалности се извършва в:

 • Учебен корпус № 1 на Университета (Кандидатстудентски център - стая 1102А, ул. Иван Михайлов № 66) от 8:00 до 17:00 ч. в делнични дни и от 9:00 до 15:00 ч. в събота и неделя.
 • В кандидатстудентските бюра в страната.

За повече информация на тел. 073/588 546.

Необходими документи за участие в класирането по специалности:

 1. Комплект документи за кандидатстване (по образец на Университета).
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.
 3. Декларация /по образец в комплекта документи/, че кандидатът не се обучава или не се е обучавал по специалност, субсидирана от държавата, в ЮЗУ "Неофит Рилски" или друго висше училище.
 4. Квитанция за платена такса за участие в класирането.

Други документи:

 1. Удостоверения и/или сертификати за кандидатстващите с олимпиади, състезания.
 2. Документ, удостоверяващ, че лицето е:
  • с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто
  • военноинвалид или военнопострадал
  • отглеждан до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (до 26-годишна възраст)
  • кръгъл сирак до навършване на 26 години
  • майка с три и повече деца
  • са близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета.
 3. За завършилите средно образование в чужбина - удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадено от МОН или регионалните управления по образование по местоживеене, съдържащо преизчислени по шестобалната система оценки.
 4. Уверение от Учебен отдел за заверен най-малко един семестър (за кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права) по специалността, в която са се обучавали и за средния успех от изпитите по време на обучението им.
 5. Удостоверение от съответното висше училище, когато кандидат-студентът е завършил вече висше образование в платена форма на обучение.

За специалностите "Педагогика на музикалното изкуство" и "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)" кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението музикалния инструмент, с който кандидатстват.

За специалност "Спорт" кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението вида на спорта, с който кандидатстват.

Последна промяна: 2019-06-26