Срок за подаване на документи за участие в класирането

Документите за участие в класирането по специалности се подават от 18 юни до 5 юли 2018 г. в Учебен корпус 1 на университета (Кандидатстудентски център - стая 1102А, ул. Иван Михайлов № 66). За повече информация тел.073/588 546.

Необходими документи за участие в класирането по специалности

 1. Комплект документи за кандидатстване (по образец на Университета).
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.
 3. Декларация /по образец в комплекта документи/, че кандидатът не се обучава или не се е обучавал по специалност субсидирана от държавата в ЮЗУ "Неофит Рилски" или друго висше училище.
 4. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс и класиране.

Други документи:

 1. Удостоверение от съответното висше училище, че кандидат-студентите са се обучавали в платена форма на обучение.
 2. Удостоверения и/или сертификати за кандидатстващите с олимпиади, състезания.
 3. Документ, удостоверяващ, че лицето е:
  • с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто
  • военноинвалид и военнопострадал
  • отглеждан до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (до 26-годишна възраст)
  • кръгъл сирак до навършване на 26 години
  • майка с три и повече деца
  • са близнаци, кандидатстващи едновременно в университета
 4. За завършилите средно образование в чужбина - удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадено от МОН или Регионалните инспекторати по образование по местоживеене, съдържащо преизчислени по шестобалната система оценки.
 5. Декларация, че са информирани за заболявания, противопоказни за обучението по желаните от тях специалности.
 6. Уверение от Учебен отдел за заверен най-малко един семестър (за кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права) по специалността, в която са се обучавали и за средния успех от изпитите по време на обучението им.
 7. За специалностите "Педагогика на музикалното изкуство" и "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)" кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението музикалния инструмент, с който кандидатстват.
 8. За специалност "Спорт" кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението вида на спорта, с който кандидатстват.

 

Последна промяна: 2018-01-22