От 15 юни до 6 юли 2020 г.

Приемът на документи за участие в класирането по специалности се извършва в:

 • Учебен корпус № 1 на Университета (Кандидатстудентски център - стая 1102А, ул. Иван Михайлов № 66) от 8:00 до 19:00 ч. в делнични дни и от 9:00 до 17:00 ч. в събота и неделя.
 • В кандидатстудентските бюра в страната.
 • Онлайн подаване на документи https://ksk.swu.bg/WebClient/ Крайният срок за подаване на документите онлайн е 03.07.2020 г. 15:00 ч.
 • Чрез куриерска фирма.

За повече информация на тел. 073/588 546.

Необходими документи за участие в класирането по специалности:

Комплект документи за кандидатстване (по образец на Университета).

 • Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование.
 • Декларация /по образец в комплекта документи/, че кандидатът не се обучава или не е завършил по специалност, субсидирана от държавата, в ЮЗУ "Неофит Рилски" или друго висше училище.
 • Състезателен картон.
 • Квитанция за платена такса за участие в класирането. Таксата за участие в класирането е 30.00 лв.

Други документи:

1. Удостоверения и/или сертификати за кандидатстващите с олимпиади, състезания.

2. Документ, удостоверяващ, че лицето е:

 • с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто
 • военноинвалид или военнопострадал
 • към момента на навършване на пълнолетие е с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.
 • кръгъл сирак до навършване на 26 години
 • майка с три и повече деца
 • са близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета (до 26-годишна възраст).

3. За завършилите средно образование в чужбина - удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадено от МОН или регионалните управления по образование по местоживеене, съдържащо преизчислени по шестобалната система оценки.

4. Уверение от Учебен отдел за заверен най-малко един семестър (за кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права) по специалността, в която са се обучавали и за средния успех от изпитите по време на обучението им.

5. Удостоверение от съответното висше училище, когато кандидат-студентът е завършил вече висше образование в платена форма на обучение.

Документи, подадени онлайн трябва да са с ясни изображения.

За специалност "Спорт" кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението вида на спорта, с който кандидатстват.

Последна промяна: 2020-07-07