Документи за участие в класирането чрез куриерска фирма се изпращат до адрес:

ЮЗУ "Неофит Рилски", Учебен корпус № 1, зала 1102А,

ул. Иван Михайлов № 66, 2700 Благоевград.

Телефон: 073/588 546.

Необходими документи за участие в класирането по специалности:

 1. Комплект документи за кандидатстване (по образец на Университета).

- Копие на дипломата за завършено средно образование, подписано от кандидата "Вярно с оригинала".

- Декларация, че кандидатът не се обучава или не е завършил по специалност, субсидирана от държавата, в ЮЗУ "Неофит Рилски" или друго висше училище.

- Състезателен картон

- Квитанция за платена такса за участие в класирането. Таксата за участие в класирането е 30.00 лв.

Банкова сметка на университета:

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG62SOMB91303160613000
BIC: SOMBBGSF

В основанието се посочва: Участие в класиране

Други документи:

 1. Удостоверения и/или сертификати за кандидатстващите с олимпиади, състезания.
 2. Документ, удостоверяващ, че лицето е:
 • с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто
 • военноинвалид или военнопострадал
 • към момента на навършване на пълнолетие е с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.
 • кръгъл сирак до навършване на 26 години
 • майка с три и повече деца
 • са близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета (до 26-годишна възраст).
 1. За завършилите средно образование в чужбина - удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадено от МОН или регионалните управления по образование по местоживеене, съдържащо преизчислени по шестобалната система оценки.
 2. Уверение от Учебен отдел за заверен най-малко един семестър (за кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права) по специалността, в която са се обучавали и за средния успех от изпитите по време на обучението им.
 3. Удостоверение от съответното висше училище, когато кандидат-студентът е завършил вече висше образование в платена форма на обучение.

За специалност "Спорт" кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението вида на спорта, с който кандидатстват.

Последна промяна: 2020-07-07