Природо-математическият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" организира състезание за проект по информатика, информационни системи и информационни технологии. В конкурса могат да участват всички кандидат-студенти за специалностите "Информатика" и "Информационни системи и технологии".

Целта на състезанието е да се предостави възможност на кандидат-студентите да демонстрират знания и умения в областта на компютърните науки.

Проектите могат да бъдат разработени в следните направления:

  • Самостоятелни компютърни приложения - Софтуерни продукти с интерфейс на български или английски език, които са ориентирани към краен потребител. Създаденият самостоятелен софтуер (предназначен за изпълнение на персонален компютър) решава конкретна задача или за изпълнява отделна функция, която е полезна за потребителя. Препоръчително е тази конкретна задача да има практическо приложение. За съхраняване на данните се предполага използване на специализирана система за управление на бази от данни (например MS SQL Server, Oracle DB Server, MySQL Server, MS Access и др.). Допуска се използване и на нетипични методи за съхраняване на данните като файлова система, електронни таблици и др. Приложенията трябва да имат инсталираща/деинсталираща програма. Идеите могат да бъдат пряко свързани с подпомагане и/или подобряване на съвременния начин на живот. Етапите на реализация и функционалностите на проектите трябва да бъдат описани в текстов документ (формат docx или pdf), а при наличието на реална програмна разработка (софтуерно приложение), пълният ѝ програмен код също трябва да бъде представен.
  • Уеб сайт - Акцентът е чрез използването на подходящи информационни технологии да се създаде съвкупност от логически свързани уеб страници, които имат общ адрес в Интернет. Сайтът може да съдържа текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Сайтът трябва да бъде реално съществуващ и достъпен чрез публичен уеб сървър. Проектите се представят чрез архив на файловете на сайта и описателна част (формат docx или pdf), която включва: използвани технологии, основни етапи при разработване на уеб сайта и реализирани функционалности.
  • Интернет-приложения - Динамичен уеб сайт, чието съдържание се генерира според действията на потребителя и/или промяната на някакъв вид информация. Интернет приложенията да са изградени на принципа на език за динамично генериране на HTML (PHP, ASP.NET, JSP и др.). Допуска се използването на готови библиотеки и среди за програмиране (frameworks). Препоръчителни са допълнителни модули като търсачка, модул за статистики, анкети и въпроси, форуми и т.н. Не е препоръчително използването на готови дизайни (темплейти). Проектите се представят чрез архив на файловете на сайта и описателна част (формат docx или pdf), която включва: използвани технологии и основни етапи при създаването на уеб сайта и реализирани функционалности.
  • Компютърна презентация - Компютърната презентация трябва да бъде създадена с помощта на Microsoft PowerPoint и да съдържа авторски текстове. Дизайнът на презентацията да бъде създаден изцяло от участника в конкурса. Използваните фотографии, графични изображения и други обекти да не нарушават авторските права на трети лица. Броят на слайдовете да бъде поне 10 като на първия слайд да бъде посочено заглавието на презентацията, имената на автора и ръководителя (ако има такъв).
  • Компютърна рисунка - Компютърните рисунки могат да бъдат изработени с програма по избор (Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.). Да не съдържат добавени готови графични обекти или други компютърни рисунки. Да са нарисувани със свободна ръка и с помощта на инструментите за рисуване на използвания графичен редактор. Рисунките трябва да бъдат във формат A4.
  • Компютърен колаж - Компютърните колажи (плакати) могат да бъдат разработени с програма по избор. Да комбинират фотографски и/или графични изображения с текст. Да представят цялостна идея, свързана с избрана от кандидата тема. Те могат да бъдат подписани от техните автори с инициали, пълни имена, кратко име и т.н. Колажите трябва да бъдат във формат A4.

За представянето на проектите се изисква допълнителна информация за кандидат-студента:
трите имена, училище, клас, адрес, тел., e-mail и специалността/ите, за които кандидатства.

Проектите трябва да бъдат изпратени в срок до 28 юни 2020 г., на имейл:

competition-inf@swu.bg

Резултатите от състезанието ще бъдат обявени на сайта на Югозападния университет "Неофит Рилски" на 2 юли 2020 г.

Отличените разработки ще получат сертификат и право за записване в специалностите "Информатика" или "Информационни системи и технологии".

Последна промяна: 2020-06-01