Основните класирания се извършва по следния график:

  • Първо класиране  - на 10 юли 2017 г.
  • Второ класиране   - на 17 юли 2017 г.

Регистриране на новоприетите студенти в университета се извършва в следните срокове:

  • След първо класиране - от 11 юли до 16 юли 2017 година включително.
  • След второ класиране - от 18 юли до 21 юли 2017 година включително.

Работно време на комисиите по записване:

  • Делнични дни от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч.
  • Почивни дни - от 09.00 ч. до 15.00 ч.

Необходими документи:

  1. Документ за платена такса за първи семестър.
  2. Диплома за средно образование (оригинал).

Записалите се студенти автоматично участват в следващи класирания.

В случаите, когато студентът е удовлетворен от специалността, по която е приет, има право да подаде декларация за неучастие в по-нататъшно класиране.

Внимание:

Прекласираните на по предни желания кандидати, при следващо класиране не подлежат на връщане в специалността, в която са били приети в предходните класирания.

Неприетите кандидат-студенти автоматично учасват в класиранията, без подаване на допълнителни заявления.

Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред техническата комисия, губят правото да се обучават.

Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Последна промяна: 2017-01-11