Прием ОКС "Магистър"

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява прием на документи за обучение по магистърски програми за учебната 2017/2018 година.

Срок за прием на документи:  01.09.2017 г. до 29.09.2017 г.

Заявления се подават при секретарите на съответните факултети.

Условия за кандидатстване:

  1. Кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен в акредитирани висши училища и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.
  2. Завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО).

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит по Английски език

  1. "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение".
  2. "Английски език и антропология на Югоизточна Европа" само кандидатстващите от специалност "Българска филология".

За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсният изпит с успех не по-нисък от Мн.добър 4.50.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
  2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригиналът на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка, в която са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума часове по отделните дисциплини, кредитите и успехът от държавните изпити.
  3. Такса за административно обслужване - 20.00 лв.
  4. Такса за конкурсен изпит - 25.00 лв.  (за програмите "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа")
  5. *Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен "Магистър" за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

*Информация за издаване на удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина може да намерите в раздел "Кандидати, завършили висше образование в чужбина".

Last modified: 2017-04-24