До 30 ноември 2019 г. се удължава срокът за прием на документи за обучение по магистърска програма "Клинична психология" за притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" по същото професионално направление

Заявления се подават при секретаря на Философския факултет

Необходимите документи са съгласно общите условия.

Прием на студенти по ОКС "Магистър" след завършено висше образование за учебната 2019/2020 г.

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява прием на документи за обучение по магистърски програми за учебната 2019/2020 година

Срок за прием на документи:  от 26 август 2019 г. до 20 септември 2019 г.

Заявления се подават при секретарите на съответните факултети.

Условия за кандидатстване:

За обучение по образователно-квалификационна степен "Магистър" могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър" или "Професионален бакалавър"

2. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.

3. Завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

4. Завършилите висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от ЮЗУ "Неофит Рилски". Информация по процедурата за  признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища може да намерите в раздел "Кандидати, завършили висше образование в чужбина".

 

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват при условията за български граждани, ако:

1. са лица с двойно гражданство, едното от които е българско.

2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България (постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност);

3. имат статут на бежанци;

4. са от българска народност, удостоверена съгласно нормативни актове на Министерския съвет (чуждестранни граждани, съгласно Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина).

5. са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

 

Необходими документи:

 

1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.

2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.

3. За кандидатите за обучение субсидирано от държавата удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен "Магистър" в платена форма на обучение.

4. Удостоверение, издадено от висшето училище за завършили ползващи се с права на "Магистър", "Бакалавър" /За кандидатите, завършили висше образование от 1996 г. до 1998 г., които в дипломата си нямат образователно-квалификационна степен/.

5. Такса за административно обслужване - 20.00 лв.

6. Такса за конкурсен изпит - 30.00 лв.  (за програмите "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа")

7. *Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен "Магистър" за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

 

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит по английски език:

1. "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение"

2. "Английски език и антропология на Югоизточна Европа" - само кандидатстващите от специалност "Българска филология"

3. "Английски език и междукулктурно общуване" /в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсния изпит с успех не по-нисък от Много добър 4.50.

Последна промяна: 2019-09-26