Завършилите висше образование в чужбина (български и чуждестранни граждани) подават заявление за признаване на придобито висше образование в срок до 31.01.2019 г. Повече информация за разглеждане на документите по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища е публикувана на адрес: /university-profile/strategies-and-regulations/procedures.aspx.

За признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища се заплаща административна такса в размер на 200 лв.

Документи за признаване на придобито висше образование в чужбина се подават в стая 102 на Ректората при инспектор "Чуждестранни студенти" Станислава Андонова, тел. 073/588598, e-mail: fsoffice@swu.bg

Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление за признаване на придобито в чужбина висше образование, с цел продължаване на образованието в Югозападния университет "Неофит Рилски".
  2. Преведена и легализирана диплома за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава (оригинал и копие).
  3. Преведено и легализирано приложението към дипломата, както и европейско дипломно приложение, ако притежава такова (оригинал и копие).
  4. Документ за платена административна такса за извършване на процедурата по признаване на образованието.
  5. Оригинал и копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.
  6. Декларация за истинността на посочените данни и за това, че им е известна отговорността за представяне на неверни данни, която се носи по реда на Наказателния кодекс на Република България.

Документите по т. 2 и 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

 

Последна промяна: 2018-11-28