Кандидатите, желаещи да кандидатстват за магистърските програми в университета, могат да подадат документи и чрез електронната поща на факултетите в срок от 1 септември до 2 октомври 2020 г. Документите трябва да бъдат с ясно сканирани изображения.

Необходими документи:

1. Заявление по образец.

2. Сканирано копие на дипломата за завършено висше образование или сканирано уверение с успеха от семестриалните и държавни изпити, подписани от кандидата "Вярно с оригинала".

3. Сканирана квитанция за платена такса за административно обслужване - 20.00 лв.

4. Сканирана квитанция за платена такса за конкурсен изпит - 30.00 лв.  (за програмите "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа")

Таксата се заплаща по банковата сметка на университета

Банкова сметка на университета:
Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG62SOMB91303160613000
BIC: SOMBBGSF

В основанието се посочва: Участие в класиране магистър/КСК изпит магистър

5. За кандидатите за обучение субсидирано от държавата - сканирано удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен "Магистър" в платена форма на обучение.

6. Сканирано удостоверение, издадено от висшето училище за завършили, ползващи се с права на "Магистър", "Бакалавър" /За кандидатите, завършили висше образование от 1996 г. до 1998 г., които в дипломата си нямат образователно-квалификационна степен/.

7. Сканирано удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен "Магистър" за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит по английски език:

  1. "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение"
  2. "Английски език и антропология на Югоизточна Европа" - само кандидатстващите от специалност "Българска филология"
  3. "Английски език и междукулктурно общуване" /в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсния изпит с успех не по-нисък от Много добър 4.50.

Електронна поща на факултетите, специалностите и телефон за контакти

Филологически факултет

 

За специалности

Величка Сотирова

Превод и съвременна англоезична литература

тел. +359 73 588 523

Филологически аспекти на работа в медиите

e-mail: filologia@swu.bg

Английски език и междукултурно общуване

 

Английски език и антропология на Югоизточна Европа

 

Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение

 

Превод (руски, чешки, хърватски, сръбски, гръцки, словенски или български език) - за чуждестранни студенти

 

Българският език като чужд (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език)

Правно-исторически факултет

 

За специалности

Биляна Младенова

Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности

тел. +359 73 88 66 17

Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество

e-mail:  admin@law.swu.bg

История на българските земи в контекста на европейското развитие

 

Югоизточна Европа в съвременните международни отношения

 

Европейска интеграция

 

Връзките с обществеността в бизнеса

 

Данъчна администрация

 

Териториална администрация

 

Управление на човешките ресурси в публичната сфера

 

Здравен мениджмънт

 

Национална сигурност

 

Мениджмънт на извънредните ситуации

 

Археология

 

Международен PR

Факултет по педагогика

 

За специалности

Гергана Иванова

Образователен мениджмънт

тел. +359 73 588 524

Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение

e-mail:  fped@swu.bg

Социална превенция и консултиране

 

Предучилищна и начална училищна педагогика

 

Педагогика за надарени деца

 

Предучилищна педагогика

 

Начална училищна педагогика

 

Интеркултурно образование

 

Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

 

Специална педагогика

 

Предучилищна музикална педагогика

 

Физическо възпитание и спорт

 

Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици

 

Спортна анимация

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

 

За специалности

Йорданка Шопова

Кинезиология

тел. +359 73 588 530

Спортна кинезиология

e-mail:  fozs@swu.bg

Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни нарушения

 

Адаптирана спортна дейност и физическа активност

 

Социални дейности

 

Социална работа при социално значими заболявания

 

Психосоциална рехабилитация

 

Социално-терапевтично консултиране

 

Клинична логопедия

 

Логопедия

 

Спортен мениджмънт и маркетинг

Факултет по изкуствата

 

За специалности

Вяра Дюлгерова

Музикално възпитание и обучение

тел. +359 73  588 533

Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства

e-mail:  art@swu.bg

Интернет, нови медии и култура

 

Културен мениджмънт и визуални комуникации

 

Културно наследство и културен туризъм

 

Маркетинг и реклама в модния дизайн

 

Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации

 

Теория и критика на хореографското изкуство

 

Хореографска режисура

 

Филмова и телевизионна режисура

 

Филмово и телевизионно операторство

 

Филмов и телевизионен монтаж

 

Театрална режисура

 

Актьор за кино и телевизия

 

Медии, продуценство и бизнес

 

Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство

Стопански факултет

 

За специалности

Миглена Василева

Бизнес администрация

тел. +359 73  885 952

Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес

e-mail:  economics@swu.bg

Корпоративен мениджмънт

 

Управление на проекти

 

Управление на регионалното развитие

 

Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор

 

Финанси

 

Маркетинг

 

Икономика на публичната сфера

 

Международен бизнес

 

Мениджмънт на алтернативните видове туризъм

 

Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност

 

Мениджмънт на туроператорската и туристическата агентска дейност


Международен туризъм


Мениджмънт на развлекателната индустрия


Счетоводно-финансов мениджмънт


Логистика


Дигитални финанси (Fintech)


Дигитален маркетинг

Философски факултет

 

За специалности

Силвия Тодорова

Философия

+359 73  588 520

Социология и антропология на религията

e-mail: filosofski@swu.bg

Социологически изследвания и политически маркетинг

 

Юридическа психология

 

Психология на управлението

 

Училищна психология

 

Криминална психология

 

Социални и културни политики в Европейския съюз

 

Социален мениджмънт и публични комуникации

 

Философия и психоанализа

 

Гражданско образование

 

Практическа философия

 

Клинична психология

Природо-математически факултет

 

За специалности

Христина Ковачева

Технологии на обучението по математика и информатика

тел. +359 73  588 531

Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда

e-mail: pmf@swu.bg

Физика на атомното ядро и елементарните частици

 

Енергиен мениджмънт и устойчиво енергийно развитие

 

Биологично активни вещества и лекарствени средства

 

Метрология в химията

 

Химия и екология

 

Природно и историческо наследство

 

Регионално развитие


Екология и опазване на околната среда


Информационни технологии в екологията (от професионално направление 4.4. Науки за земята)


Информатика


Биоинформатика


Информационни технологии в екологията


Бизнес информатика и иконометрия


Икономическа математика


Географски информационни системи


Информационни системи и технологии (от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки)

Технически факултет

 

За специалности

Виолета Войнова

Компютърни системи и технологии

тел. +359 73  885 162

Кариерно развитие и предприемачество

е-mail: technical@swu.bg

Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия


Електроника


Комуникационна техника и технологии


Автотехническа експертиза


Биомедицински системи и технологии


Инженерна безопасност

Последна промяна: 2020-06-25