Класиране на студенти по ОКС "Магистър" след завършено висше образование за зимен семестър на учебната 2019/2020г.

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

1. Магистърска програма Интеркултурно образование, професионално направление 1.2. Педагогика

1. Василики Трифон Гианци

2. Султана Трифон Гианци

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв

 

2. Магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Таня Иванова Тричкова
 2. Ивина Венциславова Иванова

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

3. Магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Христина Валериева Гецкова
 2. Фикрет Фикрет Къдри

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

4. Магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Тинка Иванова Кальонска
 2. Марина Огнянова Владимирова
 3. Владимир Стоянов Брадянов

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

5. Магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст, професионално направление 1.2. Педагогика

1. Авиша Алиева Биркова

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса, както следва:

-        За първи и втори семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв и 0.50 / ст.

-        За трети и четвърти семестър уч. 2020/2021 год. такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

6. Магистърска програма Начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Сефкян Фиктерова Ясенова
 2. Илка Валериева Въчкова
 3. Стела Николаева Атанасова
 4. Елизабета Станкова Александрова
 5. Елена Бойкова Зайкова
 6. Атидже Салих Манзурска
 7. Йорданка Иванова Узунова
 8. Мария Георгиева Стипцова
 9. Ивона Йорданова Кенова

10.  Фатме Ариф Улан

11.  Габрилка Гаврилова Кузова

12.  Джемал Джемалов Люманков

13.  Айше Рейхан Агуш

14.  Гергана Гергинова Димитрова

15.  Илияна Иванова Станчева

16.  Савина Илиева Терзиева

17.  Луиза Трендафилова Атанасова

18.  Йордан Георгиев Грахльов

19.  Полина Александрова Тачева

20.  Али Шевкет Чолак

21.  Снежана Василева Стоичкова

22.  Катерина Веселинова Дапева

23.  Антония Георгиева Стайкова

24.  Надежда Петрова Минчева

25.  Златка Димитрова Терзиева

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса, както следва:

-        За първи и втори семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв и 0.50 / ст.

-        За трети и четвърти семестър уч. 2020/2021 год. такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

7. Магистърска програма Начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Ирзан Бахтиярова Балиева
 2. Моника Красимирова Миткова
 3. Лилия Василева Михайлова
 4. Костадин Христов Костов
 5. Деница Иванова Ганева
 6. Ивета Иванова Станкова
 7. Елена Иванова Главчева
 8. Моника Вихренова Спасова
 9. Асие Мехмед Хахньова

10.  Кристина Георгиева Митрева

11.  Стоянка Йорданова Борисова

12.  Женя Петрова Георгиева

13.  Катя Кристова Дръдалова

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса, както следва:

-        За първи и втори семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв и 0.50 / ст.

-        За трети и четвърти семестър уч. 2020/2021 год. такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

8. Магистърска програма Начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 

 

 1. Елеонора Андреева Узунова
 2. Шенай Шабан Педова

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

9. Магистърска програма Начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

1. Гергана Радкова Ноева

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

10. Магистърска програма Начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

1.Анета Бисерова Кландова

2. Росица Симеонова Башова

3. Габриела Невелинова Савова

4. Десислава Илиянова Въглева

5. Елена Милкова Будимирова

6. Драгомира Георгиева Йорданова

7. Симона Жориева Тодорова

8. Евелина Петрова Филчева

9. Мария Борисова Аратлъкова

10. Атидже Али Бикова

11. Анна Андонова Божанина

12. Бранимира Кирилова Гогина - Божова

13. Веселина Пламенова Филчева

14. Ваня Костадинова Чингарова

15.Юлия Емилова Вранчева

16. Кристияна Иванова Стамберова

17. Невена Пламенова Николова

18. Петя Руменова Павлова

19. Анна Боянова Илиева

20. Галина Николаева Стефанова

21. Йоана Гергинова Йорданова

22. Петя Пандова Панчева

23.  Ангелина Стоянова Дочева

24. Асие Османова Мисиркова

25. Сузана Тодорова Адамова

26. Елена Лазарова Димкова

27. Евгения Евгениева Давидкова

28. Рая Кирилова Попева

29. Калина Иванова Марянска

30. Спася Михайлова Чорбаджийска

31. Елена Райчева Иванова - Стоилова

32. Афродита Валентинова Радева

33. Нина Венкова Шопска

34. Маги Тодорова Галева

35. Ваня Спасова Гюрова

36. Магделена Яворова Стоянова

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

11. Магистърска програма Начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Снежана Илиева Шаламанова-Цветанова
 2. Фатме Муслиева Господева
 3. Магдалена Симеонова Димитрова

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

12. Магистърска програма Образователен мениджмънт, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието

 1. Анахид Джамалова Джамбазова
 2. Изабел Бориславова Дойчинова
 3. Цветанка Методиева Стоянова

 

Форма на обучение - дистанционна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

13. Магистърска програма Образователен мениджмънт, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието

 1. Денислава Динкова Цеклеова
 2. Радка Кръстева Бельова
 3. Мирела Стефанова Деннер
 4. Цветанка Георгиева Радина
 5. Мария Петрова Атанасова
 6. Радостина Василева Балабанова
 7. Евелина Емилова Димитрова
 8. Силвия Василева Стоянова - Велинова

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

14. Магистърска програма Образователен мениджмънт, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието

 1. Десислава Петрова Димитрова
 2. Илия Крумов Динев

 

Форма на обучение - дистанционна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

15. Магистърска програма Образователен мениджмънт, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието

 1. Салих Мустафа Шольов
 2. Рамзи Рамзиев Шикиров
 3. Гюлфе Шекир Пенд
 4. Емилия Александрова Вишанина
 5. Петър Борисов Астинов
 6. Цветелина Станиславова Деловска
 7. Габриела Евгениева Данова

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

16. Магистърска програма Образователен мениджмънт, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието

 1. Нефсе Мустафа Койнар
 2. Гроздан Любомиров Докузов
 3. Анелия Иванова Новакова

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

17. Магистърска програма Образователен мениджмънт, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието

1. Никол Здравкова Стоилкова

Форма на обучение - дистанционна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

 

18. Магистърска програма Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Аделина Валериева Милчова
 2. Северина Борисова Иванова
 3. Елеонора Атанасова Михова
 4. Йоанна Владимирова Барякова-Кондева
 5. Костанция Чавдарова Варадинова
 6. Димитрина Николова Митева
 7. Мария Любомирова Тупарова
 8. Мадлен Добромирова Добрева

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

19. Магистърска програма Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Найле Османова Узун
 2. Пембе Ахмедова Пильоева
 3. Даниела Георгиева Александрова
 4. Аделина Георгиева Георгиева
 5. Доника Дончева Груева

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

20. Магистърска програма Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение, професионално направление 1.2. Педагогика

1. Ани Атанасова Кирилова

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

21. Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, за зимен семестър на учебната 2019/2020 г., както следва :

 

 1. Десислава Спасова Димитрова
 2. Невена Иванова Калудинчева
 3. Радостина Пламенова Веселинска
 4. Анита Любенова Гълъбова
 5. Гергана Венчова Божурска
 6. Йорданка Александрова Маркова
 7. Ирина Стоянова Аврамова
 8. Анелия Иванова Манова
 9. Димитрина Николаева Стойкова

10.  Десислава Ивайлова Василева

11.  Таня Димитрова Тупарова

12.  Ирина Георгиева Стоянова

13.  Нефисе Шукриева Ходжово

14.  Калина Ангелова Велкова

15.  Цветанка Николова Трайкова

16.  Весела Цветанова Митрева

17.  Мая Георгиева Трайкова

18.  Виолета Малинова Вакльова

19.  Николета Димитрова Константинова

20.  Селве Мустафова Киселова

21.  Енвера Лятиф Кутева

22.  Сале Мехмед Джугдан

23.  Габриела Ивова Тренева

24. Фатме Ибрахимова Джуркина

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

22. Магистърска програма  Предучилищна и начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, за зимен семестър на учебната 2019/2020 г

1. Весела Анева Методиева

2. Виолина Николова Шейтанска

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

23. Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Цветелина Василева Цветкова
 2. Илиана Борисова Гьоргова
 3. Мария Николова Парапанова
 4. Снежана Костадинова Голова
 5. Гергана Любомирова Спасова
 6. Златина Илиева Зашева
 7. Нанси Кирилова Петрова
 8. Силвия Василева Боринарова
 9. Неджибе Здравкова Вакльова

10.  Елена Иванова Кузманова

11.  Полина Илиева Стойчева

12.  Миглена Христова Петрова

13.  Белла Димитрова Стоичкова

14.  Атидже Гюнерова Парушева

15.  Деница Кирилова Кирилова

16.  Росица Григорова Борисова

17.  Десислава Ангелова Богоева

18.  Айше Халил Джунева

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

 

24. Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

1. Събри Ахмед Марьок

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

25. Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Анжела Димитрова Бочукова
 2. Георги Димитров Жегов

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

26. Магистърска програма Предучилищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Фатме Исметова Севдева
 2. Евелина Славчева Димчева
 3. Вержиния Бойкова Ангелова
 4. Николина Георгиева Кахъркова
 5. Росица Георгиева Домишлярова
 6. Магдалена  Бойкова Стефанова
 7. Венета Иванова Тренчева
 8. Гергана Здравкова Колева
 9. Атидже Асанова Барутева

10.  Адриана Александрова Кирилова

11.  Антоанета Любомирова Пицина

12.  Илдъз Рамаданова Бекова- Пехливанова

13.  Емануела Николаева Миликина

14.  Елеонора Димитрова Илиева

15.  Розалина Борисова Праматарова

16.  Ивелина Петкова Николова

17.  Дияна Емилова Чалгънова

18.  Ирина Димитрова Икономова

19.  Шанай Сейди Ибиш

20.  Елица Танева Мавродиева

21.  Айше Ислям Старкова

22.  Галина Емилова Борисова

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса, както следва:

-        За първи и втори семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв и 0.50 / ст.

-        За трети и четвърти семестър уч. 2020/2021 год. такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

27. Магистърска програма Предучилищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Мария Георгиева Зулямска
 2. Даниела Димитрова Караджинова
 3. Асие Османова Мисиркова
 4. Мартина Иванова Христова
 5. Силвана Григорова Ханджийска
 6. Боряна Мирославова Атанасова
 7. Саня Пламенова Алексиева
 8. Борислава Василева Василева

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса, както следва:

-        За първи и втори семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв и 0.50 / ст.

-        За трети и четвърти семестър уч. 2020/2021 год. такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

28. Магистърска програма Предучилищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

1. Мария Боянова Попова

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

29. Магистърска програма Предучилищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Айше Юсуф Бунцева
 2. Дияна Димитрова Пандурска
 3. Кристина Димитрова Андонова
 4. Емине Елизабетова Топова
 5. Елена Василева Костадинова
 6. Елизабета Олегова Стоянова -Петрова
 7. Зорница Тодорова Георгиева
 8. Мелита Венциславова Кръстева
 9. Мирослава Богданова Борисова

10.  Рамона Георгиева Григорова

11.  Елеонора Ивайло Атанасова

12.  Веселина Ангелова Павлова

13.  Виолета Бисерова Тунчева

14.  Станислава Павлова Кочиева

15.  Магдалена Валериева Авгинова

16.  Силвия Йорданова Теллалова

17.  Невена Любомирова Попова

18.  Ива Александрова Владимирова

19.  Емилия Володя Димитрова

20.  Стефка Боянова Асенова

21.  Драгомира Георгиева Йорданова

22.  Паолина Георгиева Василева

23.  Бера Сюлейдинова Грошева

24.  Вангелия Валериева Голчева

25.  Любица Андонова Сапунарова

26.  Мария Васкова Иванова

27.  Илиана Валентинова Бойчева

28.  Атанаска Цветанова Димитрова

29.  Емили Асенова Карачобанова

30.  Атанаска Стоилова Илиева

31.  Ивета Василева Николова

32.  Лилия Василева Николова

33.  Йоана Йорданова Крумова

34.  Емануела Петева Братованова

35.  Спаска Бойкова Коритарова

36.  Авиша Алиева Биркова

37.  Рафие Иляз Барабунова

38.  Златка Петрова Мурджева

39.  Магдалена Цветанова Липева

40.  Илина Здравкова Костадинова

41.  Силвия Милчева Спасова

42.  Катерина Красимирова Стойкова

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

30. Магистърска програма Предучилищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

1. Мая Стоянова Николова

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

31. Магистърска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Таня Николова Куртева
 2. Димитрина Сергеева Карадакова

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса, както следва:

-        За първи и втори семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 / ст.

-        За трети и четвърти семестър уч. 2020/2021 год. такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

32. Магистърска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

1. Маргарита Атанасова Шодева

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса, както следва:

-        За първи и втори семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 / ст.

-        За трети и четвърти семестър уч. 2020/2021 год. такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

33. Магистърска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 1. Албена Петрова Петрова
 2. Наталия Костадинова Велева

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

34. Магистърска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

Адриана Димитрова Качулска

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

35. Магистърска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

Надежда Василева Божкова

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

36. Магистърска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

 

 1. Даниела Георгиева Александрова
 2. Доника Дончева Груева

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

37. магистърска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

1.*  Рахил Константинос Василареа

2.*  Петрос Йоанис Михоглу

3.*  Христина Апостолос Топузлу

4.*  Пасхалия Атанасиос Мацароку

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 3 (три) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

38. Магистърска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика

Стефани Тодорова Минева

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

39. Mагистърска програма Социална превенция и консултиране, професионално направление 1.2. Педагогика

Лъчезар Василев Стойков

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентът заплаща семестриална такса, както следва:

-        За първи и втори семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв и 0.50 / ст.

-        За трети и четвърти семестър уч. 2020/2021 год. такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

40. Магистърска програма Физическо възпитание и спорт, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по

 1. Иван Костадинов Пашалиев
 2. Идрис Сюлейман Топчи
 3. Али Муса Бабички
 4. Асине Наджати Кондарева

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса, както следва:

-        За първи и втори семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 / ст.

-        За трети и четвърти семестър уч. 2020/2021 год. такса в размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

 

41. Магистърска програма Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, за зимен семестър на учебната 2019/2020 г., както следва :

 

 1. Панде Пламенов Стоименов
 2. Станислав Йорданов Костов
 3. Емил Ангелов Казалиев
 4. Димитрина Иванова Шопова
 5. Филип Иванов Димитров
 6. Атанас Христов Солаков
 7. Асен Лъчезаров Данчев
 8. Стоян Николов Рагев
 9. Мартин Веселинов Борисов

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 287.50 /двеста осемдесет и седем / лв. и 0.50 /ст.

 

 

 

Срок за записванеот 7 октомври 2019 г. до 10 октомври 2019 г. (само в делнични дни)

Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел :

-        За магистърски програми Образователен мениджмънт и Специална педагогика 1424

-        За другите магистърски програми - 1513

 

Документи за записване:

1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).

2. Квитанция за платена семестриална такса.

3.   Снимки - формат ¾ - 4 бр.

4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.

5. Копие на дипломата за средно образование.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

 

 

 

 

 

Последна промяна: 2019-09-30