Статут на  факултетски клуб "Студенти: педагози - доброволни сътрудници"

 • Възложител: ЮЗУ " Неофит Рилски", "Факултет по Педагогика"
 • Приемащи организации: Образователни и Социално-Педагогически   Институции на територия на община Благоевград
 • Изпълнител: студенти-педагози от  "Факултета по Педагогика" към ЮЗУ "Н.Рилски"

1.Права на студента -доброволец

 • да  получава своевременно информация за предназначението, вида  и срока за реализиране на доброволческа дейност в Училище, Детска Градина, и Социално-педагогически Институции,  Сдружения и Организации, проявили желание за такъв
 • да бъде обучаван за доброволческа дейност, предвид нейната специфика и предназначение
 • да приеме или отхвърли   предложението за доброволческа дейност, предвид своите  нагласи, ценности, убеждения, умения, компетенции и време за реализация
 • да  реализира доброволческа дейност  съобразно изискванията, регламента   и правилника на съответните  организация и институция, които  са подала предложението
 • да бъде  стимулиран, за реализиране на доброволческа дейност, и му бъде  оказвано     съдействие  от организацията- възложител и организацията-поръчител за професионално и личностно развитие.

2. Задължения и отговорности на доброволеца

 • Да се запознае със статута на доброволеца, и подпише декларация, удостоверяваща този факт
 • Да подаде  молба по електронен път, за членство във факултетски клуб "Студенти: педагози - доброволни сътрудници"
 • да не злоупотребява с името и символиката на институцията-възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски",  при изпълнение на доброволческа дейност
 • да  не използва и разпространява  лична или поверителна информация, свързана с   организацията-  приемаща доброволчески труд  и клиентите на социалната услуга "доброволчество"
 • да  не се възползва от  доброволческата дейност с комерсиална цел и предназначение и за свои лични интереси и пристрастия

3. Задължения и  отговорности  на приемащите   доброволчески труд  организации

 • да приемат  и използват доброволчески труд от студентите-педагози  безвъзмездно и  по предназначение
 • да съдействат за качествения подбор на студентите-педагози, предоставящи доброволчески труд
 • да мотивира и стимулира изпълнението на доброволчески труд от студентите-педагози и създава професионални нагласи и ценности в тях
 • да разширява обхвата на доброволческа дейност, и създават  организационна  култура за нейната реализация

4. Задължения и отговорности на  ЮЗУ при насърчаване на Доброволчеството

 • да  определя своите  управленчески звена  и формат на работа, като  създаде    организационен комитет,  и свика Учредително събрание за тази цел:
 • да  поддържа електронен регистър с база данни за доброволци, желаещи да положат доброволчески труд, включващи параметри като: молба;институция; профил на дейността; време за реализация честота на изпълнението ; качество на социалната услуга;
 • да  създава обучаващи програми за доброволци и повишаване  качеството на доброволческа дейност като социална  услуга от студентите-педагози
 • да  координира взаимодействията с организации и институции,  които са направили заявка за доброволчески труд от студенти-педагози, и разширява социално-педагогическа  конфигурацията от участници, потребители  и ресурси
 • да  проучва и  оценява   необходимостта от доброволчески труд, и неговата  резултатност за   академичната общност, и клиентите на социалната услуга
 • да  въведе сертификати и академични  преференции за студентите-доброволци
 • да съдейства за професионалната реализация на студенти-доброволци, с постижения в тази социална  услуга
 • да  популяризира доброволческият труд сред студенти от ЮЗУ "Н.Рилски" и  прерастването на факултетски клуб "Студенти: педагози - доброволни сътрудници" в  общо- университетски център по доброволчески труд.


Последна промяна: 2015-12-02