Стартира приемът на документи за магистърски програми в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. От учебната 2016/2017 година университетът обявява прием по нови специалност в образователна-квалификационна степен "магистър". Приемът на документи стартира на 29.08.2016 г. и ще продължи до 26.09.2016 г.

Новите специалности в ЮЗУ "Неофит Рилски" са: "Предучилищна музикална педагогика", "Превод" (руски, чешки, хърватски, сръбски, гръцки, словенски или български език) - за чуждестранни студенти, "Българският език като чужд" (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език), "Археология", "Медии, продуценство и бизнес", "Международен PR", "Актьор за кино и телевизия".

Условия за кандидатстване:

  1. Кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.
  2. Завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" могат да се обучават само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит по английски език:

  1. "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение"
  2. "Английски език и антропология на Югоизточна Европа" само кандидатстващите от специалност "Българска филология"
  3. За участие в класиране, кандидатите следва да са положили изпита с успех не по-нисък от Мн.добър 4.50.