Доц. д-р Валентин Василев, зам.-декан на Правно-историческия факултет и Обществен посредник на територията на Община Благоевград и Костадин Георгиев, докторант в Правно-историческия факултет и началник отдел "Устойчиво развитие и европейски проекти" участваха с презентация на Годишната среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, организирана от Института по публична администрация към Министерски съвет. На форума, който се проведе в град Бургас те изнесоха доклад на тема "Научни изследвания и приложението им в публичната администрация - добри практики, реализирани идеи и бъдещи тенденции".

Пред повече от 140 представители на различни държавни институции, доц. Василев и докторант Георгиев представиха опита на Югозападния университет "Неофит Рилски" и Община Благоевград в приложението на ефективни механизми за взаимодействие между научните институции и публичната администрация. Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, изказа благодарности на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Община Благоевград за дългогодишното партньорство и високите резултати, които двете институции показват в търсенето и прилагането на ефективни решения в областта на публичния мениджмънт.

Доц. Василев проведе работна среща и с г-н Тодор Стамболиев, Обществен посредник на град Бургас. На срещата бяха обменени добри практики и идеи, както и се набелязаха няколко конкретни идеи за съвместни инициативи, първата от които ще е свързана с провеждането на форум на местните обществени посредници в град Благоевград, която да бъде домакинствана от ЮЗУ "Неофит Рилски" и Община Благоевград, като предстои да се уточнят подробности по организацията и реализацията му.