Международна конференция "Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят" се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски". Форумът бе организиран от катедра "Социология" с ръководител проф.дсн Валентина Миленкона и Лабораторията за социологически изследвания с ръководител доц. дсн Добринка Пейчева.

В продължение на два дни професори, доценти, асистенти и докторанти от няколко университета в страната и от пет европейски държави дискутираха на английски и български език социалните последици от дигитализацията в глобализирания свят. Участващите показаха висок академизъм и отлични езикови умения, превключвайки от единия на другия език по време на представянето си и съобразно задаваните въпроси в рамките на дискусиите.

На двете пленарни заседания като ключови лектори представиха докладите си водещи учени от страната и чужбина - проф.д-р Лилия Райчева от ФЖМК при СУ "Кл.Охридски", проф.дпн Мария Марчевска-Ритко от УМКС- Полша, проф. Валентина Маринеску от Букурещки университет, доц. д-р Данаил Данов от ФПУП при СУ "Кл.Охридски", доц.д-р Васил Киров от Люксембург (ИСИИ) и ИИОЗ. В 8-те паралелни научни сесии бяха презентирани селектираните доклади на учени от Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ "Кл. Охридски" от Департамент "Масови комуникации" в Нов български университет, от Катедрите по медии и обществени комуникации - УНСС, от Катедрите по социология в УНСС и СУ, както и от Института за изследване на обществата и знанието към БАН. В конференцията като цяло участваха учени от Полша, Румъния и Люксембург, Албания, Република Македония. Задочно бяха представени и докладите на представители от Филипините, Аржентина и Кения, които ще бъдат включения в предвидения сборник.

Удовлетвореността от конференцията беше двустранна: от страна на организаторите - за показания висок академизъм на учените в международната конференция и за проведените дискусии, а от страна на участващите - изразената висока оценка за цялостната организация и за начина на водене на научните сесии. Отправени бяха не само големи благодарности за възможността, която им е била предоставена да участват в тази конференция, но и препоръки за второ издание на същата конференция през следващата година.

Предвидените награди за най-добър доклад в отделните научни сесии ще бъдат определени и раздадени след приключване на работата на създаденото за тази цел жури в следващите дни.

Конференцията бе осъществена под егидата на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски"- доц.д-р Борислав Юруков и бе част от инициативите във връзка с честването на 40-годишнината от създаването на университета.

Снимки...