Петата международна научна конференция по Дигитална култура и общество, която се проведе в Югозападния университет, показа нарасналия интерес сред академичните среди към ролята на информационните и комуникационни технологии в живота на хората, към проблемите на културата в дигиталния свят, към мястото на новите медии в гражданското общество и влиянието, което те оказват върху моделите на образованието  и обучението.

В конференцията взеха участие учени, млади специалисти, докторанти и студенти от девет държави, за да споделят своите идеи и възгледи по въпроси, които възникват с разгръщането на дигиталната революция и широкото внедряване на цифровите технологии в културата и обществото на новия век.

Конференцията постави за обсъждане широк спектър от теми от различни научни позиции с акцент върху проблемите на интегрирането на дигиталните технологии в съвременното общество, разгледани в различни аспекти /"Е-човечество"  - доц. д.н. Гергана Апостолова, "Теоретична рамка на дигиталната реалност: деноталност и модалност" - д-р Г. Маркова, "Дигиталната публична дипломация: възможности и предизвикателства" - докт. К. Калинов, "Относно приложението на дигитализацията в дейностите по опазване на обкръжаващата среда" - гл. ас. д-р В. Дългъчева и др., "BitCoin: злато или просто сапунен мехур" - М. Цизалоска, Панде Димоска (Македония), "Социалното предприемачество: Историческо развитие и теоретична рамка" - докт. А. Калинов, "Миграция на мюсюлманите от област Благоевград" - гл. ас. д-р П. Стойкова и др., "Насилие, основано на пола и неговото въздействие върху социалната интеграция на личността" - д-р В. Муча и др. (Албания),  "Етични аспекти на дигиталния маркетинг в контекста на онлайн банкирането" - доц. Е. Ставрова, гл. ас. д-р Д. Златева и др./, предизвикателствата и възможностите за развитие на културата в дигиталния свят  /"Интернет и анонимното творчество" - гл. ас. д-р Г. Григоров, "Дигитален (културен) туризъм" - д-р Х. Славова, "Руските търговски художествени галерии: Медийни стратегии за привличане на целевата аудитория" - докт. К. Луцишина (Русия), "Видеоинсталации в публичното пространство" - докт. Л. Джагарова, "Човешкият образ в киберсвета на Уилям Гибсън» - докт. С. Тренчев и др./, промените които настъпват в съвременното образование благодарение на  внедряването на дигиталните технологии в учебния процес и въвеждането на нови подходи на обучение /"Големи данни и софтуер с отворен код"- проф.д.н. И. Иванов,  "Използване на е-бибилиотека от студентите в учебния и в изследователския процес" - доц. д-р Т. Шопова, "Synth4kids: Приложение за аналогов синтезатор за обучение по музика" - Янис Мигданис (Кипър), "Управление на училищната култура и училищната промяна"  - Василики Касиора (Гърция), "Специфика на виртуалната академична комуникация MOOC и Coursera" и др./, новата интернет култура и ролята на социалните медии в гражданското общество /"Междукултурни нови медийни изследвания: подходи към цифровия космополитизъм" - доц. д-р Н. Бостън (САЩ), "Кандидат-президентската реторика в ерата на интернет"- докт. М. Кузманска,  "Публичната делиберация в онлайн среда" - гл. ас. д-р Л. Антонов, "Активната гражданска позиция на младите хора в киберпространството" - д-р М. Христова, "Корените на интернет базираните екстремистки пропагандни въздействия върху радикализацията на младите възрастни в индустриалните общества" - Дениз Йолдас (Турция), "Дигиталната ера на ефимерността: постобразите на Snapchat" - гл. ас. д-р С. Петрова, "Опасността в безопасното интернет пространство" - докт. Б. Калинов и др./, промените във функционирането на традиционните медии в дигиталната културна среда и тяхното влияние върху активността на хората /"Медийни рефлекси на фалшивите новини" - д-р Р. Проданова, "Някои аспекти, свързани с намесата на активните граждани в новините, появили се в дигиталните медии" - доц. д-р Силвия Бранеа (Румъния),  "Румънските възрастни хора, интернет и здравеопазването" - проф. д-р  В. Маринеску (Румъния)  и др./.

Споделените идеи и разбирания на участниците в конференцията са предизвикателство към научната и творческа мисъл за по-нататъшни дискусии и анализи на въпроси, свързани с културата, медиите, образованието, изкуствата, които са изправени пред нови предизвикателства и възможности за развитие в дигиталния свят.

Форумът обсъди много от въпросите на науката, поставени с разгръщането на дигиталните технологии в съвременното общество и културата като очерта насоки за по-нататъшни изследвания.